Phrasebook

tl Appointment   »   th การนัดหมาย

24 [dalawampu’t apat]

Appointment

Appointment

24 [ยี่สิบสี่]

yêe-sìp-sèe

การนัดหมาย

[gan-nát-mǎi]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Hindi ka ba umabot sa bus? คุ---าด---ด--า-หรื-เป-่า -ร-----คะ? ค-ณพลาดรถโดยสารหร-อเปล-า คร-บ / คะ? ค-ณ-ล-ด-ถ-ด-ส-ร-ร-อ-ป-่- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- คุณพลาดรถโดยสารหรือเปล่า ครับ / คะ? 0
k-o--pl-̂t---́--doy--ǎ--rě--b--a-----a---k-́ koon-pla-t-ro-t-doy-sa-n-re-u-bhla-o-kra-p-ka- k-o---l-̂---o-t-d-y-s-̌---e-u-b-l-̀---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-plât-rót-doy-sǎn-rěu-bhlào-kráp-ká
Naghihintay ako sa iyo ng kalahating oras. ผม-/-ด--ั--รอ-ค---ร--ง-ั่-โ--แล-ว-ค-ับ-- -ะ ผม / ด-ฉ-น รอ ค-ณคร--งช--วโมงแล-ว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ร- ค-ณ-ร-่-ช-่-โ-ง-ล-ว ค-ั- / ค- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน รอ คุณครึ่งชั่วโมงแล้ว ครับ / คะ 0
p--m-------ǎn-r-w-ko-n-krêung-ch-----o-g---́--kr--p--á po-m-di--cha-n-raw-koon-kre-ung-chu-a-mong-læ-o-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---o-n-k-e-u-g-c-u-a-m-n---æ-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-raw-koon-krêung-chûa-mong-lǽo-kráp-ká
Wala ka bang dalang cell phone? ค-ณ ม--ื-ถ-----ต--ไ-่ใช----- --ั- / --? ค-ณ ม-ม-อถ-อต-ดต-วไม-ใช-หร-อ คร-บ / คะ? ค-ณ ม-ม-อ-ื-ต-ด-ั-ไ-่-ช-ห-ื- ค-ั- / ค-? --------------------------------------- คุณ มีมือถือติดตัวไม่ใช่หรือ ครับ / คะ? 0
k--------me---ěu-------d----ma---c--̂i-r--u--r-́---á koon-mee-meu-te-u-dhi-t-dhua-ma-i-cha-i-re-u-kra-p-ka- k-o---e---e---e-u-d-i-t-d-u---a-i-c-a-i-r-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ koon-mee-meu-těu-dhìt-dhua-mâi-châi-rěu-kráp-ká
Sa susunod ay matutong sumunod sa oras! ครั---น-----ห-ตรงเ----น--รับ / นะ--! คร--งหน-าขอให-ตรงเวลา นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-อ-ห-ต-ง-ว-า น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------------------ ครั้งหน้าขอให้ตรงเวลา นะครับ / นะคะ! 0
kr-́-g-n-̂-ka-w---̂----r--g-way-l--n----r-́---á-k-́ kra-ng-na--ka-w-ha-i-dhrong-way-la-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---a-w-h-̂---h-o-g-w-y-l---a---r-́---a---a- ---------------------------------------------------- kráng-nâ-kǎw-hâi-dhrong-way-la-ná-kráp-ná-ká
Sa susunod ay sumakay ka na ng taxi! คร----น--นั่ง-ท----่---คร-บ-/-น-คะ! คร--งหน-าน--งแท-กซ-- นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-ั-ง-ท-ก-ี- น-ค-ั- / น-ค-! ----------------------------------- ครั้งหน้านั่งแท็กซี่ นะครับ / นะคะ! 0
k-án--nâ--a----tæ-k-se-e--á---a-p--á-ká kra-ng-na--na-ng-tæ-k-se-e-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---a-n---æ-k-s-̂---a---r-́---a---a- -------------------------------------------- kráng-nâ-nâng-tǽk-sêe-ná-kráp-ná-ká
Sa susunod ay magdala ka ng payong! ครั---น้---า--ม--ด----นะครั- - -ะค-! คร--งหน-าเอาร-มมาด-วย นะคร-บ / นะคะ! ค-ั-ง-น-า-อ-ร-ม-า-้-ย น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------------------ ครั้งหน้าเอาร่มมาด้วย นะครับ / นะคะ! 0
k--́-g-na--a-----m-ma----ay--á-k-áp--á--á kra-ng-na--ao-ro-m-ma-du-ay-na--kra-p-na--ka- k-a-n---a---o-r-̂---a-d-̂-y-n-́-k-a-p-n-́-k-́ --------------------------------------------- kráng-nâ-ao-rôm-ma-dûay-ná-kráp-ná-ká
Wala akong pasok bukas. พร-่-นี้ -ม-----ฉ-น--ย-ด -ร-- /--ะ พร--งน-- ผม / ด-ฉ-น หย-ด คร-บ / คะ พ-ุ-ง-ี- ผ- / ด-ฉ-น ห-ุ- ค-ั- / ค- ---------------------------------- พรุ่งนี้ ผม / ดิฉัน หยุด ครับ / คะ 0
pro-o-g--e-e-p--m---̀-cha-n---̀ot-kr--p--á pro-ong-ne-e-po-m-di--cha-n-yo-ot-kra-p-ka- p-o-o-g-n-́---o-m-d-̀-c-a-n-y-̀-t-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- prôong-née-pǒm-dì-chǎn-yòot-kráp-ká
Magkikita ba tayo bukas? พรุ่-น-้-รา--พบ-ั-ด-ไห---ร-- /---? พร--งน--เราจะพบก-นด-ไหม คร-บ / คะ? พ-ุ-ง-ี-เ-า-ะ-บ-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- พรุ่งนี้เราจะพบกันดีไหม ครับ / คะ? 0
pr--o----ée--ao-jà-p-́p-ga--d-----̌i-k--́---á pro-ong-ne-e-rao-ja--po-p-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- p-o-o-g-n-́---a---a---o-p-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------ prôong-née-rao-jà-póp-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Pasensya na, hindi ako pupwede bukas. ข---ษครับ - -่--พ-ุ---ี้-ม่ได- ---บ --คะ ขอโทษคร-บ / ค-ะ พร--งน--ไม-ได- คร-บ / คะ ข-โ-ษ-ร-บ / ค-ะ พ-ุ-ง-ี-ไ-่-ด- ค-ั- / ค- ---------------------------------------- ขอโทษครับ / ค่ะ พรุ่งนี้ไม่ได้ ครับ / คะ 0
ka-w--o-t--r------̂--rôo-g-n-́e-m-----âi-kráp-ká ka-w-to-t-kra-p-ka--pro-ong-ne-e-ma-i-da-i-kra-p-ka- k-̌---o-t-k-a-p-k-̂-p-o-o-g-n-́---a-i-d-̂---r-́---a- ---------------------------------------------------- kǎw-tôt-kráp-kâ-prôong-née-mâi-dâi-kráp-ká
May mga plano ka ba ngayong katapusan ng linggo? สุ--ัป------้ --ณ-ีอะ--ท-ห---ยัง ---- /---? ส-ดส-ปดาห-น-- ค-ณม-อะไรท-หร-อย-ง คร-บ / คะ? ส-ด-ั-ด-ห-น-้ ค-ณ-ี-ะ-ร-ำ-ร-อ-ั- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- สุดสัปดาห์นี้ คุณมีอะไรทำหรือยัง ครับ / คะ? 0
sòot-s--p--a----e--o----ee--̀---i-ta----̌--yan--kra---ká so-ot-sa-p-da-ne-e-koon-mee-a--rai-tam-re-u-yang-kra-p-ka- s-̀-t-s-̀---a-n-́---o-n-m-e-a---a---a---e-u-y-n---r-́---a- ---------------------------------------------------------- sòot-sàp-da-née-koon-mee-à-rai-tam-rěu-yang-kráp-ká
O may kikitain ka na ba? หร---่า คุณ --น-ดแ--ว -ร---- ค-? หร-อว-า ค-ณ ม-น-ดแล-ว คร-บ / คะ? ห-ื-ว-า ค-ณ ม-น-ด-ล-ว ค-ั- / ค-? -------------------------------- หรือว่า คุณ มีนัดแล้ว ครับ / คะ? 0
re----â------m-e-nát--ǽ--kra----á re-u-wa--koon-mee-na-t-læ-o-kra-p-ka- r-̌---a---o-n-m-e-n-́---æ-o-k-a-p-k-́ ------------------------------------- rěu-wâ-koon-mee-nát-lǽo-kráp-ká
Iminumungkahi kong magkita kami / tayo sa katapusan ng linggo. ผ----ด-ฉ-- เส---ห-เ-า-จอ-ันว-นส-ด----า-์ ผม / ด-ฉ-น เสนอให-เราเจอก-นว-นส-ดส-ปดาห- ผ- / ด-ฉ-น เ-น-ใ-้-ร-เ-อ-ั-ว-น-ุ-ส-ป-า-์ ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน เสนอให้เราเจอกันวันสุดสัปดาห์ 0
po-m---̀----̌---ǎy--a-----i-ra---ur̶-gan--a----̀---s--p--a po-m-di--cha-n-sa-y-naw-ha-i-rao-jur--gan-wan-so-ot-sa-p-da p-̌---i---h-̌---a-y-n-w-h-̂---a---u-̶-g-n-w-n-s-̀-t-s-̀---a ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǎy-naw-hâi-rao-jur̶-gan-wan-sòot-sàp-da
Nais mo bang magpiknik tayo? เรา--ปิ-นิก-ั--ี----ค-ั--/-ค-? เราไปป-กน-กก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-ิ-น-ก-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ เราไปปิกนิกกันดีไหม ครับ / คะ? 0
rao--h-i-----k--ík--an--ee--ǎi-k--́p---́ rao-bhai-bhi-k-ni-k-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---h-̀---i-k-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ rao-bhai-bhìk-ník-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Nais mo bang pumunta tayo sa tabing dagat? เ-าไ--ายห--กั-ดี-หม--รั- / คะ? เราไปชายหาดก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-า-ห-ด-ั-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------ เราไปชายหาดกันดีไหม ครับ / คะ? 0
rao---a--c-a---à----------ma-i-kr-́p---́ rao-bhai-chai-ha-t-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---h-i-h-̀---a---e---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- rao-bhai-chai-hàt-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Nais mo bang pumunta tayo sa kabundukan? เรา--เที่ยว-ู--าก---ีไหม-ค-ับ - คะ? เราไปเท--ยวภ-เขาก-นด-ไหม คร-บ / คะ? เ-า-ป-ท-่-ว-ู-ข-ก-น-ี-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- เราไปเที่ยวภูเขากันดีไหม ครับ / คะ? 0
r-o-bh----êeo-po--k-̌o-----de--ma----r-́----́ rao-bhai-te-eo-poo-ka-o-gan-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-b-a---e-e---o---a-o-g-n-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- rao-bhai-têeo-poo-kǎo-gan-dee-mǎi-kráp-ká
Susunduin kita mula sa opisina. ผม - ---ัน -ะไป-ั--คุ- -ี่ท---น ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--ท-งาน ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-ำ-า- ------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่ทำงาน 0
po-m-d----h----ja--bha--r------on----e-t-m-n-an po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-tam-ngan p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---a---g-n ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-tam-ngan
Susunduin kita sa bahay. ผม - -ิ-ั- --ไ--ั--ค------บ--น ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--บ-าน ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-้-น ------------------------------ ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่บ้าน 0
p--m--i--cha-n-----b-ai-r-----oon--e---ba-n po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-ba-n p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---a-n ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-bân
Susunduin kita sa hintuan ng bus. ผม - ดิ----จ-ไ-รั- คุ--ที่-้--ร--ดย--ร ผม / ด-ฉ-น จะไปร-บ ค-ณ ท--ป-ายรถโดยสาร ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ร-บ ค-ณ ท-่-้-ย-ถ-ด-ส-ร -------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปรับ คุณ ที่ป้ายรถโดยสาร 0
pǒ-------h----------a--r--p---o--têe-bh--i-r----d----a-n po-m-di--cha-n-ja--bhai-ra-p-koon-te-e-bha-i-ro-t-doy-sa-n p-̌---i---h-̌---a---h-i-r-́---o-n-t-̂---h-̂---o-t-d-y-s-̌- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-ráp-koon-têe-bhâi-rót-doy-sǎn

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -