Phrasebook

tl The time   »   th เวลา

8 [walo]

The time

The time

8 [แปด]

bhæ̀t

เวลา

[way-la]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Pasensya na po. ข--ทษค-ั-♂----ท--่ะ♀! ขอโทษคร-บ♂ ขอโทษค-ะ♀! ข-โ-ษ-ร-บ- ข-โ-ษ-่-♀- --------------------- ขอโทษครับ♂ ขอโทษค่ะ♀! 0
kǎw-to-----á--k----to---k-̂ ka-w-to-t-kra-p-ka-w-to-t-ka- k-̌---o-t-k-a-p-k-̌---o-t-k-̂ ----------------------------- kǎw-tôt-kráp-kǎw-tôt-kâ
Anong oras na? ก--โ-ง--้วค--บ- กี่โม--ล้วคะ♀? ก--โมงแล-วคร-บ♂ ก--โมงแล-วคะ♀? ก-่-ม-แ-้-ค-ั-♂ ก-่-ม-แ-้-ค-♀- ------------------------------ กี่โมงแล้วครับ♂ กี่โมงแล้วคะ♀? 0
g--e--ong-l-́o-k-----g-̀--m--g-l-́o---́ ge-e-mong-læ-o-kra-p-ge-e-mong-læ-o-ka- g-̀---o-g-l-́---r-́---e-e-m-n---æ-o-k-́ --------------------------------------- gèe-mong-lǽo-kráp-gèe-mong-lǽo-ká
Maraming salamat. ข---ุ-มาก-ครับ--/-ค-ะ♀! ขอบค-ณมาก คร-บ♂ / ค-ะ♀! ข-บ-ุ-ม-ก ค-ั-♂ / ค-ะ-! ----------------------- ขอบคุณมาก ครับ♂ / ค่ะ♀! 0
ka--p-koo----̂--kra-----̂ ka-wp-koon-ma-k-kra-p-ka- k-̀-p-k-o---a-k-k-a-p-k-̂ ------------------------- kàwp-koon-mâk-kráp-kâ
Ala una na. ตอนน--้--ลาหน-่-น-ฬิ-า ตอนน---เวลาหน--งนาฬ-กา ต-น-ี-้-ว-า-น-่-น-ฬ-ก- ---------------------- ตอนนี้้เวลาหนึ่งนาฬิกา 0
m-n --en w---la- -èu---n----í---a man bpen way-laa nèung naa-lí-gaa m-n b-e- w-y-l-a n-u-g n-a-l---a- --------------------------------- man bpen way-laa nèung naa-lí-gaa
Alas dos na. ตอนนี-เวล-ส-----ิ-า ตอนน--เวลาสองนาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-ส-ง-า-ิ-า ------------------- ตอนนี้เวลาสองนาฬิกา 0
d-a-n-n-́e---y-l---a---g--a--í-ga dhawn-ne-e-way-la-sa-wng-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-s-̌-n---a-l-́-g- ---------------------------------- dhawn-née-way-la-sǎwng-na-lí-ga
Alas tres na. ต-น-ี้-ว-า--ม-าฬ-กา ตอนน--เวลาสามนาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-ส-ม-า-ิ-า ------------------- ตอนนี้เวลาสามนาฬิกา 0
dh----n------y-la-s--m-na---́--a dhawn-ne-e-way-la-sa-m-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-s-̌---a-l-́-g- -------------------------------- dhawn-née-way-la-sǎm-na-lí-ga
Alas kwatro na. ต----้เ-ลา-------กา ตอนน--เวลาส--นาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-ส-่-า-ิ-า ------------------- ตอนนี้เวลาสี่นาฬิกา 0
d-a-n-n-́---ay----s-----a--i---a dhawn-ne-e-way-la-se-e-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-s-̀---a-l-́-g- -------------------------------- dhawn-née-way-la-sèe-na-lí-ga
Alas singko na. ต-น-ี-เ-ล--้า-า-ิ-า ตอนน--เวลาห-านาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-ห-า-า-ิ-า ------------------- ตอนนี้เวลาห้านาฬิกา 0
dh-wn----e---y-la-h-̂----li---a dhawn-ne-e-way-la-ha--na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-h-̂-n---i---a ------------------------------- dhawn-née-way-la-hâ-na-lí-ga
Alas sais na. ตอนนี้-ว-าหก--ฬิ-า ตอนน--เวลาหกนาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-ห-น-ฬ-ก- ------------------ ตอนนี้เวลาหกนาฬิกา 0
d-a-n-n-́e--a---a--ò--na--i--ga dhawn-ne-e-way-la-ho-k-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-h-̀---a-l-́-g- -------------------------------- dhawn-née-way-la-hòk-na-lí-ga
Alas siyete na. ต-น-ี้เ-ล-เจ็ดน----า ตอนน--เวลาเจ-ดนาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-เ-็-น-ฬ-ก- -------------------- ตอนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา 0
d-a-n-ne---w---la-------------ga dhawn-ne-e-way-la-je-t-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-j-̀---a-l-́-g- -------------------------------- dhawn-née-way-la-jèt-na-lí-ga
Alas otso na. ตอ-นี้เ-ลา-ป-น-ฬ--า ตอนน--เวลาแปดนาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-แ-ด-า-ิ-า ------------------- ตอนนี้เวลาแปดนาฬิกา 0
dh--n-ne-e-w----a---æ------lí-ga dhawn-ne-e-way-la-bhæ-t-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-b-æ-t-n---i---a --------------------------------- dhawn-née-way-la-bhæ̀t-na-lí-ga
Alas nuwebe na. ตอน-ี้เว-าเ--า-า--กา ตอนน--เวลาเก-านาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-เ-้-น-ฬ-ก- -------------------- ตอนนี้เวลาเก้านาฬิกา 0
dha---n--e-way-----a---na--í-ga dhawn-ne-e-way-la-ga-o-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-g-̂---a-l-́-g- -------------------------------- dhawn-née-way-la-gâo-na-lí-ga
Alas diyes na. ต---ี-เวล-ส-------า ตอนน--เวลาส-บนาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-ส-บ-า-ิ-า ------------------- ตอนนี้เวลาสิบนาฬิกา 0
d-aw----́e-way-la----p-na-lí-ga dhawn-ne-e-way-la-si-p-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-s-̀---a-l-́-g- -------------------------------- dhawn-née-way-la-sìp-na-lí-ga
Alas onse na. ตอน--้เว--ส-บ--็--าฬิกา ตอนน--เวลาส-บเอ-ดนาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-ส-บ-อ-ด-า-ิ-า ----------------------- ตอนนี้เวลาสิบเอ็ดนาฬิกา 0
d-a-n-né--w---la-si---èt-na-li--ga dhawn-ne-e-way-la-si-p-e-t-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-s-̀---̀---a-l-́-g- ------------------------------------ dhawn-née-way-la-sìp-èt-na-lí-ga
Alas dose na. ต--น-้เวล--ิบสองน-ฬิกา ตอนน--เวลาส-บสองนาฬ-กา ต-น-ี-เ-ล-ส-บ-อ-น-ฬ-ก- ---------------------- ตอนนี้เวลาสิบสองนาฬิกา 0
d-aw-----e-w---l--sìp--ǎw---n----́-ga dhawn-ne-e-way-la-si-p-sa-wng-na-li--ga d-a-n-n-́---a---a-s-̀---a-w-g-n---i---a --------------------------------------- dhawn-née-way-la-sìp-sǎwng-na-lí-ga
Ang isang minuto ay may animnapung segundo. หน---นา---ี-------นาที หน--งนาท-ม-หกส-บว-นาท- ห-ึ-ง-า-ี-ี-ก-ิ-ว-น-ท- ---------------------- หนึ่งนาทีมีหกสิบวินาที 0
nè-n--na-----m---hòk-si----i-----t-e ne-ung-na-tee-mee-ho-k-si-p-wi--na-tee n-̀-n---a-t-e-m-e-h-̀---i-p-w-́-n---e- -------------------------------------- nèung-na-tee-mee-hòk-sìp-wí-na-tee
Ang isang oras ay may animnapung minuto. ห--่-ช-่-โม--ี-----นา-ี หน--งช--วโมงม-หกส-บนาท- ห-ึ-ง-ั-ว-ม-ม-ห-ส-บ-า-ี ----------------------- หนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาที 0
nèung---ûa---n---e--h--k---̀p--a-tee ne-ung-chu-a-mong-mee-ho-k-si-p-na-tee n-̀-n---h-̂---o-g-m-e-h-̀---i-p-n---e- -------------------------------------- nèung-chûa-mong-mee-hòk-sìp-na-tee
Ang isang araw ay may dalawampu’t apat na oras. หนึ่ง----ี-ี่ส-บสี่ช-----ง หน--งว-นม-ย--ส-บส--ช--วโมง ห-ึ-ง-ั-ม-ย-่-ิ-ส-่-ั-ว-ม- -------------------------- หนึ่งวันมียี่สิบสี่ชั่วโมง 0
ne--n---a--m----ê----̀p-s------u---mo-g ne-ung-wan-mee-ye-e-si-p-se-e-chu-a-mong n-̀-n---a---e---e-e-s-̀---e-e-c-u-a-m-n- ---------------------------------------- nèung-wan-mee-yêe-sìp-sèe-chûa-mong

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -