Phrasebook

tl People   »   th คน

1 [isa]

People

People

1 [หนึ่ง]

nèung

คน

[kon]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
ako ผ-- -----ั-♀ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ ผ-♂ / ด-ฉ-น- ------------ ผม♂ / ดิฉัน♀ 0
pǒ---------̌n po-m-di--cha-n p-̌---i---h-̌- -------------- pǒm-dì-chǎn
ako at ikaw ผมแ-ะ--ุณ- - ดิฉัน--- คุ-♀ ผมและ ค-ณ♂ / ด-ฉ-นและ ค-ณ♀ ผ-แ-ะ ค-ณ- / ด-ฉ-น-ล- ค-ณ- -------------------------- ผมและ คุณ♂ / ดิฉันและ คุณ♀ 0
p-̌--læ---oo---------̌n--ǽ-koon po-m-læ--koon-di--cha-n-læ--koon p-̌---æ---o-n-d-̀-c-a-n-l-́-k-o- -------------------------------- pǒm-lǽ-koon-dì-chǎn-lǽ-koon
kaming dalawa / tayong dalawa เ-า-ั้งส-ง เราท--งสอง เ-า-ั-ง-อ- ---------- เราทั้งสอง 0
r------ng---̌w-g rao-ta-ng-sa-wng r-o-t-́-g-s-̌-n- ---------------- rao-táng-sǎwng
siya เขา เขา เ-า --- เขา 0
kǎo ka-o k-̌- ---- kǎo
sila เขา แ-ะ --อ เขา และ เธอ เ-า แ-ะ เ-อ ----------- เขา และ เธอ 0
ka-o---́-tur̶ ka-o-læ--tur- k-̌---æ---u-̶ ------------- kǎo-lǽ-tur̶
silang dalawa เข--ั้งสอง เขาท--งสอง เ-า-ั-ง-อ- ---------- เขาทั้งสอง 0
kǎo-tá-g--ǎ--g ka-o-ta-ng-sa-wng k-̌---a-n---a-w-g ----------------- kǎo-táng-sǎwng
ang lalaki ผู้ชาย ผ--ชาย ผ-้-า- ------ ผู้ชาย 0
po-o-c--i po-o-chai p-̂---h-i --------- pôo-chai
ang babae ผ--ห--ง ผ--หญ-ง ผ-้-ญ-ง ------- ผู้หญิง 0
p-----ǐng po-o-yi-ng p-̂---i-n- ---------- pôo-yǐng
ang bata เ-็ก เด-ก เ-็- ---- เด็ก 0
d-̀k de-k d-̀- ---- dèk
ang pamilya คร--ค--ว ครอบคร-ว ค-อ-ค-ั- -------- ครอบครัว 0
k-a----k-ua kra-wp-krua k-a-w---r-a ----------- krâwp-krua
ang aking pamilya ค-อ---ั- ข-ง--♂ /--อ---ฉ-น♀ ครอบคร-ว ของผม♂ / ของด-ฉ-น♀ ค-อ-ค-ั- ข-ง-ม- / ข-ง-ิ-ั-♀ --------------------------- ครอบครัว ของผม♂ / ของดิฉัน♀ 0
k-âwp-k--a-kǎwn-------k-̌wng---̀-c-a-n kra-wp-krua-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n k-a-w---r-a-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- ---------------------------------------- krâwp-krua-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Ang aking pamilya ay nandito. ครอบครัวข----------่น----- คร-บคร-วข-งดิ-ันอยู่-ี่--่♀ ครอบคร-วของผมอย--ท--น--♂ / ครอบคร-วของด-ฉ-นอย--ท--น--♀ ค-อ-ค-ั-ข-ง-ม-ย-่-ี-น-่- / ค-อ-ค-ั-ข-ง-ิ-ั-อ-ู-ท-่-ี-♀ ------------------------------------------------------ ครอบครัวของผมอยู่ที่นี่♂ / ครอบครัวของดิฉันอยู่ที่นี่♀ 0
k--̂------a------g---̌--a---o-o--ê--ne-e-kr--wp-kr---k--wng---̀--h-----̀-y-̂o-t-̂--ne-e kra-wp-krua-ka-wng-po-m-a--yo-o-te-e-ne-e-kra-wp-krua-ka-wng-di--cha-n-a--yo-o-te-e-ne-e k-a-w---r-a-k-̌-n---o-m-a---o-o-t-̂---e-e-k-a-w---r-a-k-̌-n---i---h-̌---̀-y-̂---e-e-n-̂- ---------------------------------------------------------------------------------------- krâwp-krua-kǎwng-pǒm-à-yôo-têe-nêe-krâwp-krua-kǎwng-dì-chǎn-à-yôo-têe-nêe
Nandito ako. ผ-อ----ี-นี---- ดิ----ยู--ี----♀ ผมอย--ท--น--♂ / ด-ฉ-นอย--ท--น--♀ ผ-อ-ู-ท-่-ี-♂ / ด-ฉ-น-ย-่-ี-น-่- -------------------------------- ผมอยู่ที่นี่♂ / ดิฉันอยู่ที่นี่♀ 0
pǒm----y--o--ê---êe-d-----a-n----y--o--êe----e po-m-a--yo-o-te-e-ne-e-di--cha-n-a--yo-o-te-e-ne-e p-̌---̀-y-̂---e-e-n-̂---i---h-̌---̀-y-̂---e-e-n-̂- -------------------------------------------------- pǒm-à-yôo-têe-nêe-dì-chǎn-à-yôo-têe-nêe
Nandito ka. คุ-----ที--ี่ ค-ณอย--ท--น-- ค-ณ-ย-่-ี-น-่ ------------- คุณอยู่ที่นี่ 0
k-o-----yô--têe--e-e koon-a--yo-o-te-e-ne-e k-o---̀-y-̂---e-e-n-̂- ---------------------- koon-à-yôo-têe-nêe
Nandito siya at nandito siya. เ------ท-่----- -ละ ---อ-----่นี- ♀ เขาอย--ท--น-- ♂ และ เธออย--ท--น-- ♀ เ-า-ย-่-ี-น-่ ♂ แ-ะ เ-อ-ย-่-ี-น-่ ♀ ----------------------------------- เขาอยู่ที่นี่ ♂ และ เธออยู่ที่นี่ ♀ 0
ka-------o-o----e-nê--l---t----a-----o---̂e----e ka-o-a--yo-o-te-e-ne-e-læ--tur--a--yo-o-te-e-ne-e k-̌---̀-y-̂---e-e-n-̂---æ---u-̶-a---o-o-t-̂---e-e ------------------------------------------------- kǎo-à-yôo-têe-nêe-lǽ-tur̶-à-yôo-têe-nêe
Nandito kami. เราอ-ู่ที่--่ เราอย--ท--น-- เ-า-ย-่-ี-น-่ ------------- เราอยู่ที่นี่ 0
r-o--̀--o---tê--ne-e rao-a--yo-o-te-e-ne-e r-o-a---o-o-t-̂---e-e --------------------- rao-à-yôo-têe-nêe
Nandito kayo. คุณอ----ี-น-่ ค-ณอย--ท--น-- ค-ณ-ย-่-ี-น-่ ------------- คุณอยู่ที่นี่ 0
k-o---̀------t-̂e-n-̂e koon-a--yo-o-te-e-ne-e k-o---̀-y-̂---e-e-n-̂- ---------------------- koon-à-yôo-têe-nêe
Silang lahat ay nandito. / Kayong lahat ay nandito. พ----าท--คน-ยู่---นี่ พวกเขาท-กคนอย--ท--น-- พ-ก-ข-ท-ก-น-ย-่-ี-น-่ --------------------- พวกเขาทุกคนอยู่ที่นี่ 0
p--ak---̌--tóok-kon-a--y-̂--te---n-̂e pu-ak-ka-o-to-ok-kon-a--yo-o-te-e-ne-e p-̂-k-k-̌---o-o---o---̀-y-̂---e-e-n-̂- -------------------------------------- pûak-kǎo-tóok-kon-à-yôo-têe-nêe

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -