Phrasebook

tl Genitive   »   th คำแสดงความเป็นเจ้าของ

99 [siyamnapu’t siyam]

Genitive

Genitive

99 [เก้าสิบเก้า]

gâo-sìp-gâo

คำแสดงความเป็นเจ้าของ

[kam-sæ̀t-ngók-wam-bhen-jâo-kǎwng]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ang pusa ng kaibigan ko. แม-ข----น♀--ม แมวของแฟน♀ ผม แ-ว-อ-แ-น- ผ- ------------- แมวของแฟน♀ ผม 0
mæ--k---ng--æ---o-m mæo-ka-wng-fæn-po-m m-o-k-̌-n---æ---o-m ------------------- mæo-kǎwng-fæn-pǒm
Ang aso ng kaibigan ko. ส--ั-ขอ--ฟน- -ิ--น ส-น-ขของแฟน♂ ด-ฉ-น ส-น-ข-อ-แ-น- ด-ฉ-น ------------------ สุนัขของแฟน♂ ดิฉัน 0
so----ák-ka-w-g-fæ---i---h--n so-o-na-k-ka-wng-fæn-di--cha-n s-̀---a-k-k-̌-n---æ---i---h-̌- ------------------------------ sòo-nák-kǎwng-fæn-dì-chǎn
Ang mga laruan ng mga anak ko. ขอ-เล่น--งล-ก-ผม----ิ--น ของเล-นของล-ก ผม / ด-ฉ-น ข-ง-ล-น-อ-ล-ก ผ- / ด-ฉ-น ------------------------ ของเล่นของลูก ผม / ดิฉัน 0
kǎ-n--le-----̌w---lô-k--ǒ------chǎn ka-wng-le-n-ka-wng-lo-ok-po-m-di--cha-n k-̌-n---e-n-k-̌-n---o-o---o-m-d-̀-c-a-n --------------------------------------- kǎwng-lên-kǎwng-lôok-pǒm-dì-chǎn
Ito ang coat ng kasamahan ko. นี-คื-เ---อ-----องเ-ื-อ----ม--น♂ ขอ----/ -อง--ฉ-น น--ค-อเส--อคล-มของเพ--อนร-วมงาน♂ ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-เ-ื-อ-ล-ม-อ-เ-ื-อ-ร-ว-ง-น- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------------------- นี่คือเสื้อคลุมของเพื่อนร่วมงาน♂ ของผม / ของดิฉัน 0
n-̂--k-u-se-u-k-l-o--k-̌-n--p-̂-an-r-̂am-nga--kǎ----p----k--w-g-d---c-ǎn ne-e-keu-se-uak-loom-ka-wng-pe-uan-ru-am-ngan-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---e-u-k-l-o---a-w-g-p-̂-a---u-a---g-n-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- -------------------------------------------------------------------------- nêe-keu-sêuak-loom-kǎwng-pêuan-rûam-ngan-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Iyon ang kotse ng kasamahan ko. นั--คื-รถข-ง--ื-อ-ร่ว-ง-น♀ ข-ง---/--อง---ัน น--นค-อรถของเพ--อนร-วมงาน♀ ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ค-อ-ถ-อ-เ-ื-อ-ร-ว-ง-น- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------------- นั่นคือรถของเพื่อนร่วมงาน♀ ของผม / ของดิฉัน 0
n-̂n--eu----t-ka---g---̂u-n--ûam---a--kǎw-g---̌m--ǎw----ì---a-n na-n-keu-ro-t-ka-wng-pe-uan-ru-am-ngan-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---o-t-k-̌-n---e-u-n-r-̂-m-n-a---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n ------------------------------------------------------------------- nân-keu-rót-kǎwng-pêuan-rûam-ngan-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Iyon ang trabaho ng mga kasamahan ko. น---------า--อ-เพื-อนร-วม--น♂--องผม-/ ขอ---ฉ-น น--นค-อผลงานของเพ--อนร-วมงาน♂ ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ค-อ-ล-า-ข-ง-พ-่-น-่-ม-า-♂ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ---------------------------------------------- นั่นคือผลงานของเพื่อนร่วมงาน♂ ของผม / ของดิฉัน 0
n----k-u-p--n--gan-k--------̂--n--------gan-ka-----po---k--------̀-ch--n na-n-keu-po-n-ngan-ka-wng-pe-uan-ru-am-ngan-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---o-n-n-a---a-w-g-p-̂-a---u-a---g-n-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- ------------------------------------------------------------------------ nân-keu-pǒn-ngan-kǎwng-pêuan-rûam-ngan-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Nawawala ang butones ng polo ก-ะ---ข--เ-ื-อ---ห--ด กระด-มของเส--อหายหล-ด ก-ะ-ุ-ข-ง-ส-้-ห-ย-ล-ด --------------------- กระดุมของเสื้อหายหลุด 0
gr----o-m-ka-wng----ua-h------̀ot gra--doom-ka-wng-se-ua-ha-i-lo-ot g-a---o-m-k-̌-n---e-u---a-i-l-̀-t --------------------------------- grà-doom-kǎwng-sêua-hǎi-lòot
Nawawala ang susi ng garahe. ก-ญ-จโรงรถหายไป ก-ญแจโรงรถหายไป ก-ญ-จ-ร-ร-ห-ย-ป --------------- กุญแจโรงรถหายไป 0
goo------ong----t-h----bh-i goon-jæ-rong-ro-t-ha-i-bhai g-o---æ-r-n---o-t-h-̌---h-i --------------------------- goon-jæ-rong-rót-hǎi-bhai
Nasira kompyuter ng boss. คอม-ิวเตอร์ข-งหัว----เ-ีย คอมพ-วเตอร-ของห-วหน-าเส-ย ค-ม-ิ-เ-อ-์-อ-ห-ว-น-า-ส-ย ------------------------- คอมพิวเตอร์ของหัวหน้าเสีย 0
k-w---ew-dhur̶--a-wn--------a--s-̌a kawm-pew-dhur--ka-wng-hu-a-na--si-a k-w---e---h-r---a-w-g-h-̌---a---i-a ----------------------------------- kawm-pew-dhur̶-kǎwng-hǔa-nâ-sǐa
Sino ang mga magulang ng batang babae? ใ--คือพ่-แม-ข-ง-ด็-ผ--หญ--? ใครค-อพ-อแม-ของเด-กผ--หญ-ง? ใ-ร-ื-พ-อ-ม-ข-ง-ด-ก-ู-ห-ิ-? --------------------------- ใครคือพ่อแม่ของเด็กผู้หญิง? 0
kra---eu-p----m----a--n---è----̂----̌ng krai-keu-pa-w-mæ--ka-wng-de-k-po-o-yi-ng k-a---e---a-w-m-̂-k-̌-n---e-k-p-̂---i-n- ---------------------------------------- krai-keu-pâw-mæ̂-kǎwng-dèk-pôo-yǐng
Paano ako makakapunta sa bahay ng kanyang mga magulang? ผ- - ---ั----ไ-ที่บ-าน-่อ-ม-ข-งเธอได-อ-่างไ-? ผม / ด-ฉ-น จะไปท--บ-านพ-อแม-ของเธอได-อย-างไร? ผ- / ด-ฉ-น จ-ไ-ท-่-้-น-่-แ-่-อ-เ-อ-ด-อ-่-ง-ร- --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน จะไปที่บ้านพ่อแม่ของเธอได้อย่างไร? 0
p-̌---ì----̌n-j-̀-b-a--t--e-bân-p-̂w-m-̂------tu---d-̂-----ya-n----i po-m-di--cha-n-ja--bhai-te-e-ba-n-pa-w-mæ-k-ong-tur--da-i-a--ya-ng-rai p-̌---i---h-̌---a---h-i-t-̂---a-n-p-̂---æ-k-o-g-t-r---a-i-a---a-n---a- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-jà-bhai-têe-bân-pâw-mæ̂k-ong-tur̶-dâi-à-yâng-rai
Ang bahay ay nasa dulo ng kalye. บ---อยู่ต-ง--ด--น บ-านอย--ตรงส-ดถนน บ-า-อ-ู-ต-ง-ุ-ถ-น ----------------- บ้านอยู่ตรงสุดถนน 0
b--n-a---o-o---o----òo--t---n-n ba-n-a--yo-ot-rong-so-ot-ta--non b-̂---̀-y-̂-t-r-n---o-o---a---o- -------------------------------- bân-à-yôot-rong-sòot-tà-non
Ano ang tawag sa kapital ng Switzerland? เ-ื---ลว-ของส-ิตเซ--์แ----ช--ออ-ไ-? เม-องหลวงของสว-ตเซอร-แลนด-ช--ออะไร? เ-ื-ง-ล-ง-อ-ส-ิ-เ-อ-์-ล-ด-ช-่-อ-ไ-? ----------------------------------- เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ชื่ออะไร? 0
meu------̌------̌------t-w-́--s-r--læn--he-u-a--r-i meuang-lu-ang-ka-w-ngo-t-wi-t-sur--læn-che-u-a--rai m-u-n---u-a-g-k-̌---g-́---i-t-s-r---æ---h-̂---̀-r-i --------------------------------------------------- meuang-lǔang-kǎw-ngót-wít-sur̶-læn-chêu-à-rai
Ano ang pamagat ng libro? หน-ง-ือ---ออ--ร? หน-งส-อช--ออะไร? ห-ั-ส-อ-ื-อ-ะ-ร- ---------------- หนังสือชื่ออะไร? 0
n--n--sě--c--̂---̀---i na-ng-se-u-che-u-a--rai n-̌-g-s-̌---h-̂---̀-r-i ----------------------- nǎng-sěu-chêu-à-rai
Ano ang mga pangalan ng mga anak ng kapitbahay? ลูก-ๆข-ง-พื่อ--------ออะ-ร? ล-ก ๆของเพ--อนบ-านช--ออะไร? ล-ก ๆ-อ-เ-ื-อ-บ-า-ช-่-อ-ไ-? --------------------------- ลูก ๆของเพื่อนบ้านชื่ออะไร? 0
lô-k--o-----a-w----------b--n--he----̀-r-i lo-ok-lo-ok-ka-wng-pe-uan-ba-n-che-u-a--rai l-̂-k-l-̂-k-k-̌-n---e-u-n-b-̂---h-̂---̀-r-i ------------------------------------------- lôok-lôok-kǎwng-pêuan-bân-chêu-à-rai
Kailan ang bakasyon ng mga bata? โร-เรีย--อง-ด-ก---ิด-ทอม----อ-ร? โรงเร-ยนของเด-ก ๆป-ดเทอมเม--อไร? โ-ง-ร-ย-ข-ง-ด-ก ๆ-ิ-เ-อ-เ-ื-อ-ร- -------------------------------- โรงเรียนของเด็ก ๆปิดเทอมเมื่อไร? 0
r-n--r-a---a-wng--è--d-̀k--h-̀t-tur̶---êua-r-i rong-rian-ka-wng-de-k-de-k-bhi-t-tur-m-me-ua-rai r-n---i-n-k-̌-n---e-k-d-̀---h-̀---u-̶---e-u---a- ------------------------------------------------ rong-rian-kǎwng-dèk-dèk-bhìt-tur̶m-mêua-rai
Anong oras ang pagkonsulta sa doktor? ช่ว-เ-ลาเ-้-พ-คุ---อ----มง? ช-วงเวลาเข-าพบค-ณหมอก--โมง? ช-ว-เ-ล-เ-้-พ-ค-ณ-ม-ก-่-ม-? --------------------------- ช่วงเวลาเข้าพบคุณหมอกี่โมง? 0
chu-an--way-l--kâo---́p--oo--m--w-ge---mo-g chu-ang-way-la-ka-o-po-p-koon-ma-w-ge-e-mong c-u-a-g-w-y-l---a-o-p-́---o-n-m-̌---e-e-m-n- -------------------------------------------- chûang-way-la-kâo-póp-koon-mǎw-gèe-mong
Anong oras magbubukas ang museo? เวล-ทำ-าร-องพ----ภ--ฑ--ือ----? เวลาท-การของพ-พ-ธภ-ณฑ-ค-ออะไร? เ-ล-ท-ก-ร-อ-พ-พ-ธ-ั-ฑ-ค-อ-ะ-ร- ------------------------------ เวลาทำการของพิพิธภัณฑ์คืออะไร? 0
w-y-l---am---n-k-̌-ng--i--p--t-----keu--̀-r-i way-la-tam-gan-ka-wng-pi--pi-t-pan-keu-a--rai w-y-l---a---a---a-w-g-p-́-p-́---a---e---̀-r-i --------------------------------------------- way-la-tam-gan-kǎwng-pí-pít-pan-keu-à-rai

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -