Phrasebook

tl Vacation activities   »   th กิจกรรมระหว่างการพักร้อน

48 [apatnapu’t walo]

Vacation activities

Vacation activities

48 [สี่สิบแปด]

sèe-sìp-bhæ̀t

กิจกรรมระหว่างการพักร้อน

[gìt-gam-rá-wàng-gan-pák-ráwn]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Malinis ba ang beach? หาด---ย-ะ---ไหม? หาดทรายสะอาดไหม? ห-ด-ร-ย-ะ-า-ไ-ม- ---------------- หาดทรายสะอาดไหม? 0
hǎ-d--t-----sa--------̌i ha--do-t-rai-sa--a-t-ma-i h-̌-d-̀---a---a---̀---a-i ------------------------- hǎ-dòt-rai-sà-àt-mǎi
Maaari bang lumangoy doon? เล--น้ำ---น-่นได-ไ-ม? เล-นน--ท--น--นได-ไหม? เ-่-น-ำ-ี-น-่-ไ-้-ห-? --------------------- เล่นน้ำที่นั่นได้ไหม? 0
l-̂n--á----̂e---̂---â--ma-i le-n-na-m-te-e-na-n-da-i-ma-i l-̂---a-m-t-̂---a-n-d-̂---a-i ----------------------------- lên-nám-têe-nân-dâi-mǎi
Hindi ba delikado maligo doon? เ-่น----ี่น--นอ--ต-าย-ม--ช่-ร--? เล-นน--ท--น--นอ-นตรายไม-ใช-หร-อ? เ-่-น-ำ-ี-น-่-อ-น-ร-ย-ม-ใ-่-ร-อ- -------------------------------- เล่นน้ำที่นั่นอันตรายไม่ใช่หรือ? 0
le-n-n-́---e-e---̂--an-d---i------c--̂i--e-u le-n-na-m-te-e-na-n-an-dhrai-ma-i-cha-i-re-u l-̂---a-m-t-̂---a-n-a---h-a---a-i-c-a-i-r-̌- -------------------------------------------- lên-nám-têe-nân-an-dhrai-mâi-châi-rěu
Maaari bang magrenta ng payong dito? ข--ช-า---กั--ด-----ี่-ด--หม-----/ -ะ? ขอเช-าร-มก-นแดดท--น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-ร-ม-ั-แ-ด-ี-น-่-ด-ไ-ม-ร-บ / ค-? ------------------------------------- ขอเช่าร่มกันแดดที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? 0
k-̌w--h-----ôm-ga--dæ-t------n------̂----̌i-kr--p-k-́ ka-w-cha-o-ro-m-gan-dæ-t-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---o-m-g-n-d-̀---e-e-n-̂---a-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ kǎw-châo-rôm-gan-dæ̀t-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari bang magrenta ng isang upuang pahingahan dito? ขอ-ช-า-ต-ยงผ-า---ี่น--ไ--ไหม-ร---- ค-? ขอเช-าเต-ยงผ-าใบท--น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-เ-ี-ง-้-ใ-ท-่-ี-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ขอเช่าเตียงผ้าใบที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? 0
k--w-ch--o----a-g--a----i-t-̂--ne----------̌i-kráp-k-́ ka-w-cha-o-dhiang-pa--bai-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---h-a-g-p-̂-b-i-t-̂---e-e-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------- kǎw-châo-dhiang-pâ-bai-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari bang magrenta ng isang bangka dito? ข--ช--เ-ือ-ี--ี--ด้-หมค-ั- --คะ? ขอเช-าเร-อท--น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-เ-ื-ท-่-ี-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------- ขอเช่าเรือที่นี่ได้ไหมครับ / คะ? 0
ka-w-----o-r---------n-----â---a-i-kr-́p-ká ka-w-cha-o-reua-te-e-ne-e-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---e-a-t-̂---e-e-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- kǎw-châo-reua-têe-nêe-dâi-mǎi-kráp-ká
Gusto kong mag-surf. ผ--/-ด--ั---ยากเ--นก---า-โ----ื-น ผม / ด-ฉ-น อยากเล-นกระดานโต-คล--น ผ- / ด-ฉ-น อ-า-เ-่-ก-ะ-า-โ-้-ล-่- --------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากเล่นกระดานโต้คลื่น 0
pǒ--d---ch-̌--à--â--le----r---d-n-d-ôk---̂un po-m-di--cha-n-a--ya-k-le-n-gra--dan-dho-k-le-un p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-n-g-a---a---h-̂---e-u- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-lên-grà-dan-dhôk-lêun
Gusto kong sumisid. ผม - -ิฉ-น อยากด--้ำ ผม / ด-ฉ-น อยากด-น-- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ด-น-ำ -------------------- ผม / ดิฉัน อยากดำน้ำ 0
po---di---h-------y--k--a--na-m po-m-di--cha-n-a--ya-k-dam-na-m p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a---a-m ------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dam-nám
Gusto kong mag-ski sa tubig. ผ--/-ดิ-ัน--ย-ก-ล---ก-น-ำ ผม / ด-ฉ-น อยากเล-นสก-น-- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-เ-่-ส-ี-้- ------------------------- ผม / ดิฉัน อยากเล่นสกีน้ำ 0
pǒm-di--cha-n-à------le-n-sà--e----́m po-m-di--cha-n-a--ya-k-le-n-sa--gee-na-m p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-n-s-̀-g-e-n-́- ---------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-lên-sà-gee-nám
Maaari bang magrenta ng surfboard? ขอเช่--ร-ดา-โ--ค--่น-ด้-ห---ั- /--ะ? ขอเช-ากระดานโต-คล--นได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-ก-ะ-า-โ-้-ล-่-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ขอเช่ากระดานโต้คลื่นได้ไหมครับ / คะ? 0
k--w--h-̂--gr-̀-da--d-o---l--un-d------------́p--á ka-w-cha-o-gra--dan-dho-k-le-un-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---r-̀-d-n-d-o-k-l-̂-n-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- kǎw-châo-grà-dan-dhôk-lêun-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari bang magrenta ng kagamitan sa diving? ข---่--ุ-ก-ณ์---้-ได-ไ----ับ-/--ะ? ขอเช-าอ-ปกรณ-ด-น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-อ-ป-ร-์-ำ-้-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? ---------------------------------- ขอเช่าอุปกรณ์ดำน้ำได้ไหมครับ / คะ? 0
ka---châo-o-o--g-wn-d----a----a-i---̌--kra----á ka-w-cha-o-o-op-gawn-dam-na-m-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---̀-p-g-w---a---a-m-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- kǎw-châo-òop-gawn-dam-nám-dâi-mǎi-kráp-ká
Maaari bang magrenta ng mga water ski? ข---่--กี-้-ไ-้--มค-ั- /-ค-? ขอเช-าสก-น--ได-ไหมคร-บ / คะ? ข-เ-่-ส-ี-้-ไ-้-ห-ค-ั- / ค-? ---------------------------- ขอเช่าสกีน้ำได้ไหมครับ / คะ? 0
ka---ch-̂----̀-ge--n--m--â--m----k---p-ká ka-w-cha-o-sa--gee-na-m-da-i-ma-i-kra-p-ka- k-̌---h-̂---a---e---a-m-d-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- kǎw-châo-sà-gee-nám-dâi-mǎi-kráp-ká
Baguhan pa lamang ako. ผ- /-ด-ฉ---เพ-่-เริ่-หัด ผม / ด-ฉ-น เพ--งเร--มห-ด ผ- / ด-ฉ-น เ-ิ-ง-ร-่-ห-ด ------------------------ ผม / ดิฉัน เพิ่งเริ่มหัด 0
p--m---̀-ch--n--ê---g-re--̶m-hàt po-m-di--cha-n-pe-r-ng-re-r-m-ha-t p-̌---i---h-̌---e-r-n---e-r-m-h-̀- ---------------------------------- pǒm-dì-chǎn-pêr̶ng-rêr̶m-hàt
Katamtaman lang ang galing ko. ผ- / ดิฉ-น พ--ล่นได้ ผม / ด-ฉ-น พอเล-นได- ผ- / ด-ฉ-น พ-เ-่-ไ-้ -------------------- ผม / ดิฉัน พอเล่นได้ 0
pǒm---̀---a-n-paw-le---dâi po-m-di--cha-n-paw-le-n-da-i p-̌---i---h-̌---a---e-n-d-̂- ---------------------------- pǒm-dì-chǎn-paw-lên-dâi
Pamilyar na ako dito. ผ- / -ิ--- เล่-ไ-้----ก ผม / ด-ฉ-น เล-นได-ด-มาก ผ- / ด-ฉ-น เ-่-ไ-้-ี-า- ----------------------- ผม / ดิฉัน เล่นได้ดีมาก 0
pǒm--i--c-a----ê-------d-e--a-k po-m-di--cha-n-le-n-da-i-dee-ma-k p-̌---i---h-̌---e-n-d-̂---e---a-k --------------------------------- pǒm-dì-chǎn-lên-dâi-dee-mâk
Nasaan ang ski lift? สก----ท์--ู-ที่ไ-น? สก-ล-ฟท-อย--ท--ไหน? ส-ี-ิ-ท-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------- สกีลิฟท์อยู่ที่ไหน? 0
s-̀-------́f-----o-o--êe--ǎi sa--gee-li-f-a--yo-o-te-e-na-i s-̀-g-e-l-́---̀-y-̂---e-e-n-̌- ------------------------------ sà-gee-líf-à-yôo-têe-nǎi
Mayroon ba kayong mga ski? คุ- ม--กี--------ื-เ-ล่า? ค-ณ ม-สก-มาด-วยหร-อเปล-า? ค-ณ ม-ส-ี-า-้-ย-ร-อ-ป-่-? ------------------------- คุณ มีสกีมาด้วยหรือเปล่า? 0
k--n--e------e--a-du-----e-u-bhlào koon-me-et-gee-ma-du-ay-re-u-bhla-o k-o---e-e---e---a-d-̂-y-r-̌---h-a-o ----------------------------------- koon-mêet-gee-ma-dûay-rěu-bhlào
Mayroon ba kayong mga ski boots? คุณ ----งเท---ก--า-้--ใ--ไ-ม? ค-ณ ม-รองเท-าสก-มาด-วยใช-ไหม? ค-ณ ม-ร-ง-ท-า-ก-ม-ด-ว-ใ-่-ห-? ----------------------------- คุณ มีรองเท้าสกีมาด้วยใช่ไหม? 0
k-o---e-n-o-----́o-s---g---ma----ay-c---i-m--i koon-meen-ong-ta-o-sa--gee-ma-du-ay-cha-i-ma-i k-o---e-n-o-g-t-́---a---e---a-d-̂-y-c-a-i-m-̌- ---------------------------------------------- koon-meen-ong-táo-sà-gee-ma-dûay-châi-mǎi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -