Phrasebook

tl Getting to know others   »   th การทำความรู้จัก

3 tatlo]

Getting to know others

Getting to know others

3 [สาม]

sǎm

การทำความรู้จัก

[gan-tam-kwam-róo-jàk]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Kumusta! สว---ีค-ั------สวัสด-ค่-♀! สว-สด-คร-บ♂! / สว-สด-ค-ะ♀! ส-ั-ด-ค-ั-♂- / ส-ั-ด-ค-ะ-! -------------------------- สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! 0
sa--w-----e--k-r--p-sa---át-d-e-kâ sa--wa-t-de-ek-ra-p-sa--wa-t-dee-ka- s-̀-w-́---e-e---a-p-s-̀-w-́---e---a- ------------------------------------ sà-wát-dèek-ráp-sà-wát-dee-kâ
Magandang araw! ส-ั-ดีค-ับ---/-ส-ั---ค--♀! สว-สด-คร-บ♂! / สว-สด-ค-ะ♀! ส-ั-ด-ค-ั-♂- / ส-ั-ด-ค-ะ-! -------------------------- สวัสดีครับ♂! / สวัสดีค่ะ♀! 0
s-̀-w-́t-de-e--r-----à-w--t-d-e-k-̂ sa--wa-t-de-ek-ra-p-sa--wa-t-dee-ka- s-̀-w-́---e-e---a-p-s-̀-w-́---e---a- ------------------------------------ sà-wát-dèek-ráp-sà-wát-dee-kâ
Kumusta ka? สบายดีไหม ค-ับ-----บา-ดีไห- คะ-? สบายด-ไหม คร-บ♂ / สบายด-ไหม คะ♀? ส-า-ด-ไ-ม ค-ั-♂ / ส-า-ด-ไ-ม ค-♀- -------------------------------- สบายดีไหม ครับ♂ / สบายดีไหม คะ♀? 0
s-̀-b-i-de--m-̌----áp--a----i---e--a---k-́ sa--bai-dee-ma-i-kra-p-sa--bai-dee-ma-i-ka- s-̀-b-i-d-e-m-̌---r-́---a---a---e---a-i-k-́ ------------------------------------------- sà-bai-dee-mǎi-kráp-sà-bai-dee-mǎi-ká
Galing po kayo sa Europa? คุ--าจ--ยุ----ช-ไหม--รับ♂-/ --♀? ค-ณมาจากย-โรปใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-ย-โ-ป-ช-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- -------------------------------- คุณมาจากยุโรปใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k-o--ma-ja-k-yo-o-r--p--ha-i-m-̌--kráp-ká koon-ma-ja-k-yo-o-ro-p-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j-̀---o-o-r-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-ma-jàk-yóo-rôp-châi-mǎi-kráp-ká
Galing po kayo sa Amerika? ค--ม----อ------ใ-่ไ-ม--รับ♂-- --♀? ค-ณมาจากอเมร-กาใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-อ-ม-ิ-า-ช-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- ---------------------------------- คุณมาจากอเมริกาใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
ko-n--a--a---w--ay--i---a-c-a-i-m-̌--kra---ká koon-ma-ja-gaw-may-ri--ga-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j---a---a---i---a-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-ma-ja-gaw-may-rí-ga-châi-mǎi-kráp-ká
Galing po kayo sa Asya? คุณม--า---เช-ย-ช่ไ-ม ----♂ / ---? ค-ณมาจากเอเช-ยใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-า-เ-เ-ี-ใ-่-ห- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณมาจากเอเชียใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k--n------̀k--y--h------̂i--a-i-k-áp---́ koon-ma-ja-k-ay-chia-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-j-̀---y-c-i---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------- koon-ma-jàk-ay-chia-châi-mǎi-kráp-ká
Aling hotel po ang tinutuluyan ninyo? คุ--ั---ู่---แ------ ครับ--- ---? ค-ณพ-กอย--โรงแรมอะไร คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ั-อ-ู-โ-ง-ร-อ-ไ- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณพักอยู่โรงแรมอะไร ครับ♂ / คะ♀? 0
k-o----́---̀-y----r-n---æ---̀---i-k-----ká koon-pa-k-a--yo-o-rong-ræm-a--rai-kra-p-ka- k-o---a-k-a---o-o-r-n---æ---̀-r-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- koon-pák-à-yôo-rong-ræm-à-rai-kráp-ká
Gaano na po kayo katagal dito? ค-ณอ-ู่--่น--น---ท-----่-ล้- ---บ♂ - --♀? ค-ณอย--ท--น--นานเท-าไหร-แล-ว คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ย-่-ี-น-่-า-เ-่-ไ-ร-แ-้- ค-ั-♂ / ค-♀- ----------------------------------------- คุณอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่แล้ว ครับ♂ / คะ♀? 0
ko-n--̀------te-e----e--a--tâ--r----l-́--k------á koon-a--yo-o-te-e-ne-e-nan-ta-o-ra-i-læ-o-kra-p-ka- k-o---̀-y-̂---e-e-n-̂---a---a-o-r-̀---æ-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- koon-à-yôo-têe-nêe-nan-tâo-rài-lǽo-kráp-ká
Gaano po kayo katagal mananatili? ค-ณจ--ย-่-า--ท่าไ-ร่ -รั-♂-- --♀? ค-ณจะอย--นานเท-าไหร- คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-ะ-ย-่-า-เ-่-ไ-ร- ค-ั-♂ / ค-♀- --------------------------------- คุณจะอยู่นานเท่าไหร่ ครับ♂ / คะ♀? 0
k-o--jà--̀--o---nan----o--ài-k--́--ká koon-ja--a--yo-o-nan-ta-o-ra-i-kra-p-ka- k-o---a---̀-y-̂---a---a-o-r-̀---r-́---a- ---------------------------------------- koon-jà-à-yôo-nan-tâo-rài-kráp-ká
Nagustuhan po ba ninyo dito? คุ--อบท-่นี---- ----♂ - คะ-? ค-ณชอบท--น--ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-อ-ท-่-ี-ไ-ม ค-ั-♂ / ค-♀- ---------------------------- คุณชอบที่นี่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
k--n---------ê--nê----̌i--r--p-ká koon-cha-wp-te-e-ne-e-ma-i-kra-p-ka- k-o---h-̂-p-t-̂---e-e-m-̌---r-́---a- ------------------------------------ koon-châwp-têe-nêe-mǎi-kráp-ká
Nandito po ba kayo para magbakasyon? คุ-ม--ักร--นที-น-่ใช-ไหม คร--♂ / ค-♀? ค-ณมาพ-กร-อนท--น--ใช-ไหม คร-บ♂ / คะ♀? ค-ณ-า-ั-ร-อ-ท-่-ี-ใ-่-ห- ค-ั-♂ / ค-♀- ------------------------------------- คุณมาพักร้อนที่นี่ใช่ไหม ครับ♂ / คะ♀? 0
koon-ma-p----ráwn--e-e--ê---h-̂---ǎ--k-----ká koon-ma-pa-k-ra-wn-te-e-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a-p-́---a-w---e-e-n-̂---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-ma-pák-ráwn-têe-nêe-châi-mǎi-kráp-ká
Bisitahin po ninyo ako minsan! มา-ยี--- ---้างน--ร-บ- - มา---่-- -ิ--นบ---นะ--♀! มาเย--ยม ผมบ-างนะคร-บ♂ / มาเย--ยม ด-ฉ-นบ-างนะคะ♀! ม-เ-ี-ย- ผ-บ-า-น-ค-ั-♂ / ม-เ-ี-ย- ด-ฉ-น-้-ง-ะ-ะ-! ------------------------------------------------- มาเยี่ยม ผมบ้างนะครับ♂ / มาเยี่ยม ดิฉันบ้างนะคะ♀! 0
ma---̂---p-̌-------------r-́-----yî-m-d----hǎn-----g-n-́---́ ma-yi-am-po-m-ba-ng-na--kra-p-ma-yi-am-di--cha-n-ba-ng-na--ka- m---i-a---o-m-b-̂-g-n-́-k-a-p-m---i-a---i---h-̌---a-n---a---a- -------------------------------------------------------------- ma-yîam-pǒm-bâng-ná-kráp-ma-yîam-dì-chǎn-bâng-ná-ká
Narito ang lugar na aking tinutuluyan. นี่คือท-่อ--่-อ-ผม----- --น--ค----่อ-ู่ข-ง--ฉ--ค่-♀ น--ค-อท--อย--ของผมคร-บ♂ / น--ค-อท--อย--ของด-ฉ-นค-ะ♀ น-่-ื-ท-่-ย-่-อ-ผ-ค-ั-♂ / น-่-ื-ท-่-ย-่-อ-ด-ฉ-น-่-♀ --------------------------------------------------- นี่คือที่อยู่ของผมครับ♂ / นี่คือที่อยู่ของดิฉันค่ะ♀ 0
n-̂e--e---e-e-a----------g---̌--k--́p-ne----eu--ê--à-----k-o----i---h-----â ne-e-keu-te-e-a--yo-ok-ong-po-m-kra-p-ne-e-keu-te-e-a--yo-ok-ong-di--cha-n-ka- n-̂---e---e-e-a---o-o---n---o-m-k-a-p-n-̂---e---e-e-a---o-o---n---i---h-̌---a- ------------------------------------------------------------------------------ nêe-keu-têe-à-yôok-ong-pǒm-kráp-nêe-keu-têe-à-yôok-ong-dì-chǎn-kâ
Magkikita ba tayo bukas? เ--พบกันพร-่-นี----หมครับ- - ค--? เราพบก-นพร--งน--ด-ไหมคร-บ♂ / คะ♀? เ-า-บ-ั-พ-ุ-ง-ี-ด-ไ-ม-ร-บ- / ค-♀- --------------------------------- เราพบกันพรุ่งนี้ดีไหมครับ♂ / คะ♀? 0
r---p-́p-gan--r-̂on--ne---d---m-̌--kr-́--k-́ rao-po-p-gan-pro-ong-ne-e-dee-ma-i-kra-p-ka- r-o-p-́---a---r-̂-n---e-e-d-e-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- rao-póp-gan-prôong-née-dee-mǎi-kráp-ká
Pasensya na, ako ay may mga plano na. ขอโท-นะ-รั--ผม/--ฉั- ไ-่ว--- คร--/--ะ ขอโทษนะคร-บ ผม/ด-ฉ-น ไม-ว-าง คร-บ/ค-ะ ข-โ-ษ-ะ-ร-บ ผ-/-ิ-ั- ไ-่-่-ง ค-ั-/-่- ------------------------------------- ขอโทษนะครับ ผม/ดิฉัน ไม่ว่าง ครับ/ค่ะ 0
ka---t-̂t---́---áp-pǒ--dì--h-̌n-m-̂i-wa----k--́p-k-̂ ka-w-to-t-na--kra-p-po-m-di--cha-n-ma-i-wa-ng-kra-p-ka- k-̌---o-t-n-́-k-a-p-p-̌---i---h-̌---a-i-w-̂-g-k-a-p-k-̂ ------------------------------------------------------- kǎw-tôt-ná-kráp-pǒm-dì-chǎn-mâi-wâng-kráp-kâ
Paalam! ลา-่อนค---♂! ---าก่-นค่ะ♀! ลาก-อนคร-บ♂! / ลาก-อนค-ะ♀! ล-ก-อ-ค-ั-♂- / ล-ก-อ-ค-ะ-! -------------------------- ลาก่อนครับ♂! / ลาก่อนค่ะ♀! 0
l--g---n-kr--p-l--ga----k-̂ la-ga-wn-kra-p-la-ga-wn-ka- l---a-w---r-́---a-g-̀-n-k-̂ --------------------------- la-gàwn-kráp-la-gàwn-kâ
Paalam! แ-้วพบ--นใ-ม---ค-ับ♂--- แล----กั--ห---ะค---! แล-วพบก-นใหม-นะคร-บ♂! / แล-วพบก-นใหม-นะค-ะ♀! แ-้-พ-ก-น-ห-่-ะ-ร-บ-! / แ-้-พ-ก-น-ห-่-ะ-่-♀- -------------------------------------------- แล้วพบกันใหม่นะครับ♂! / แล้วพบกันใหม่นะค่ะ♀! 0
l-́o---́--ga---à--n-́-k-áp-l--o---́---an--------́--â læ-o-po-p-gan-ma-i-na--kra-p-læ-o-po-p-gan-ma-i-na--ka- l-́---o-p-g-n-m-̀---a---r-́---æ-o-p-́---a---a-i-n-́-k-̂ ------------------------------------------------------- lǽo-póp-gan-mài-ná-kráp-lǽo-póp-gan-mài-ná-kâ
Hanggang sa muli! แล-วพบก-น-น-ค-----/-นะคะ♀! แล-วพบก-น นะคร-บ♂ / นะคะ♀! แ-้-พ-ก-น น-ค-ั-♂ / น-ค-♀- -------------------------- แล้วพบกัน นะครับ♂ / นะคะ♀! 0
l----p-----an-na-----́p--á-ká læ-o-po-p-gan-na--kra-p-na--ka- l-́---o-p-g-n-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ------------------------------- lǽo-póp-gan-ná-kráp-ná-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -