Phrasebook

tl Going out in the evening   »   th ไปเที่ยวกลางคืน

44 [apatnapu’t apat]

Going out in the evening

Going out in the evening

44 [สี่สิบสี่]

sèe-sìp-sèe

ไปเที่ยวกลางคืน

[bhai-têeo-glang-keun]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Mayroon bang diskohan dito? ท---ี่-ีดิ---้เท-ไห-? ท--น--ม-ด-สโก-เทคไหม? ท-่-ี-ม-ด-ส-ก-เ-ค-ห-? --------------------- ที่นี่มีดิสโก้เทคไหม? 0
têe----e---e-di-t--ôh-t--yk--a-i te-e-ne-e-mee-di-t-go-h-ta-yk-ma-i t-̂---e-e-m-e-d-̀---o-h-t-̂-k-m-̌- ---------------------------------- têe-nêe-mee-dìt-gôh-tâyk-mǎi
Mayroon bang night club dito? ท-่นี่ม--นต์--ับไ--? ท--น--ม-ไนต-คล-บไหม? ท-่-ี-ม-ไ-ต-ค-ั-ไ-ม- -------------------- ที่นี่มีไนต์คลับไหม? 0
t------̂---ee-n-i-k-a----a-i te-e-ne-e-mee-nai-kla-p-ma-i t-̂---e-e-m-e-n-i-k-a-p-m-̌- ---------------------------- têe-nêe-mee-nai-kláp-mǎi
Mayroon bang pub dito? ท-่--่-ีผ-บไหม? ท--น--ม-ผ-บไหม? ท-่-ี-ม-ผ-บ-ห-? --------------- ที่นี่มีผับไหม? 0
tê---------e--à----̌i te-e-ne-e-mee-pa-p-ma-i t-̂---e-e-m-e-p-̀---a-i ----------------------- têe-nêe-mee-pàp-mǎi
Ano ang palabas sa teatro ngayong gabi? เ-็นน-้ที่โ-งละค-มีล-คร-ร--องอ-ไ----ง? เย-นน--ท--โรงละครม-ละครเร--องอะไรบ-าง? เ-็-น-้-ี-โ-ง-ะ-ร-ี-ะ-ร-ร-่-ง-ะ-ร-้-ง- -------------------------------------- เย็นนี้ที่โรงละครมีละครเรื่องอะไรบ้าง? 0
ye--n--e---̂e--o-g-lá-ka---m---l---kawn--e---n--a--r----a--g yen-ne-e-te-e-rong-la--kawn-mee-la--kawn-re-uang-a--rai-ba-ng y-n-n-́---e-e-r-n---a---a-n-m-e-l-́-k-w---e-u-n---̀-r-i-b-̂-g ------------------------------------------------------------- yen-née-têe-rong-lá-kawn-mee-lá-kawn-rêuang-à-rai-bâng
Ano ang palabas sa sinehan ngayong gabi? เย-น---ที่-ร-ห-ั-ฉาย--ังเ-ื่อ-อ---บ-า-? เย-นน--ท--โรงหน-งฉายหน-งเร--องอะไรบ-าง? เ-็-น-้-ี-โ-ง-น-ง-า-ห-ั-เ-ื-อ-อ-ไ-บ-า-? --------------------------------------- เย็นนึ้ที่โรงหนังฉายหนังเรื่องอะไรบ้าง? 0
y-n-n--u---̂e------na-n--c------a--g---̂u----à-r---b-̂ng yen-ne-u-te-e-rong-na-ng-cha-i-na-ng-re-uang-a--rai-ba-ng y-n-n-́---e-e-r-n---a-n---h-̌---a-n---e-u-n---̀-r-i-b-̂-g --------------------------------------------------------- yen-néu-têe-rong-nǎng-chǎi-nǎng-rêuang-à-rai-bâng
Ano ang palabas sa telebisyon ngayong gabi? เ-็นนี--ทรทั-น--ี-ะไรด--้าง? เย-นน--โทรท-ศน-ม-อะไรด-บ-าง? เ-็-น-้-ท-ท-ศ-์-ี-ะ-ร-ู-้-ง- ---------------------------- เย็นนี้โทรทัศน์มีอะไรดูบ้าง? 0
y---ne---t---tát------̀--a---o----̂-g yen-ne-e-ton-ta-t-mee-a--rai-doo-ba-ng y-n-n-́---o---a-t-m-e-a---a---o---a-n- -------------------------------------- yen-née-ton-tát-mee-à-rai-doo-bâng
Meron pa bang mga tiket para sa teatro? ย--ม-บัต---ละ-รเ-ลื--ีกไ--ค-ั----คะ? ย-งม-บ-ตรด-ละครเหล-ออ-กไหมคร-บ / คะ? ย-ง-ี-ั-ร-ู-ะ-ร-ห-ื-อ-ก-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ยังมีบัตรดูละครเหลืออีกไหมครับ / คะ? 0
yan--m---b----d-o-lá-ka----e-----̀----ǎi---á----́ yang-mee-ba-t-doo-la--kawn-le-ua-e-ek-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---a-t-d-o-l-́-k-w---e-u---̀-k-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- yang-mee-bàt-doo-lá-kawn-lěua-èek-mǎi-kráp-ká
Meron pa bang mga tiket para sa sinehan? ยัง-ีบ--ร-ู--ัง-หลื-อ-กไห-ครับ - --? ย-งม-บ-ตรด-หน-งเหล-ออ-กไหมคร-บ / คะ? ย-ง-ี-ั-ร-ู-น-ง-ห-ื-อ-ก-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ยังมีบัตรดูหนังเหลืออีกไหมครับ / คะ? 0
y-ng-mee-b----do-----n----̌-a----k--ǎi---a-p-k-́ yang-mee-ba-t-doo-na-ng-le-ua-e-ek-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---a-t-d-o-n-̌-g-l-̌-a-e-e---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- yang-mee-bàt-doo-nǎng-lěua-èek-mǎi-kráp-ká
Meron pa bang mga tiket para sa larong soccer? ยังมีบ------ุต-อลเ-ล--อ-ก-ห-ค--บ / -ะ? ย-งม-บ-ตรด-ฟ-ตบอลเหล-ออ-กไหมคร-บ / คะ? ย-ง-ี-ั-ร-ู-ุ-บ-ล-ห-ื-อ-ก-ห-ค-ั- / ค-? -------------------------------------- ยังมีบัตรดูฟุตบอลเหลืออีกไหมครับ / คะ? 0
ya-g--ee----t-d-----́-----wn-l-̌-a-èek--a-i--rá--k-́ yang-mee-ba-t-doo-fo-ot-bawn-le-ua-e-ek-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---a-t-d-o-f-́-t-b-w---e-u---̀-k-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ yang-mee-bàt-doo-fóot-bawn-lěua-èek-mǎi-kráp-ká
Gusto kong umupo sa pinakadulo. ผ--/ ด---น ต--งก-ร-ั่งข้-งห-ัง--ด ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งข-างหล-งส-ด ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-้-ง-ล-ง-ุ- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งข้างหลังสุด 0
po---dì---ǎ--d---w-g-ga--nâng-kâng-lǎ-------t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-ka-ng-la-ng-so-ot p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---a-n---a-n---o-o- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-kâng-lǎng-sòot
Gusto kong umupo sa bandang gitna. ผ--/ -ิ-ั- ต้-งก-ร-ั--แ---ตรง-ล-ง ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งแถวๆตรงกลาง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-ถ-ๆ-ร-ก-า- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งแถวๆตรงกลาง 0
p-̌m-----c-ǎ--d--̂-n------na-----æ̌---æ---dhr-ng---a-g po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-tæ-o-tæ-o-dhrong-glang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---æ-o-t-̌---h-o-g-g-a-g ------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-tæ̌o-tæ̌o-dhrong-glang
Gusto kong umupo sa pinakaharap. ผม-/ ด-ฉ-- ต้อง----ั่งข-างห----ุด ผม / ด-ฉ-น ต-องการน--งข-างหน-าส-ด ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ง-้-ง-น-า-ุ- --------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการนั่งข้างหน้าสุด 0
p--m--ì----̌n-dha---g--a---ân--ka-n--n---so--t po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-na-ng-ka-ng-na--so-ot p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---a-n---a---o-o- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nâng-kâng-nâ-sòot
Maaari ka bang magrekomenda sa akin? ค-ณ---ย--ะนำ -- / ดิฉัน---่อ---้ไ--? ค-ณช-วยแนะน- ผม / ด-ฉ-น หน-อยได-ไหม? ค-ณ-่-ย-น-น- ผ- / ด-ฉ-น ห-่-ย-ด-ไ-ม- ------------------------------------ คุณช่วยแนะนำ ผม / ดิฉัน หน่อยได้ไหม? 0
k-o--ch-̂-y-næ----m-pǒm-d---c-a------w----̂i--ǎi koon-chu-ay-næ--nam-po-m-di--cha-n-na-wy-da-i-ma-i k-o---h-̂-y-n-́-n-m-p-̌---i---h-̌---a-w---a-i-m-̌- -------------------------------------------------- koon-chûay-nǽ-nam-pǒm-dì-chǎn-nàwy-dâi-mǎi
Kailan magsisimula ang palabas? การแส-งเ-ิ่-เม-่---? การแสดงเร--มเม--อไร? ก-ร-ส-ง-ร-่-เ-ื-อ-ร- -------------------- การแสดงเริ่มเมื่อไร? 0
ga--s-̌-dong----r-m--e-u----i gan-sæ--dong-re-r-m-me-ua-rai g-n-s-̌-d-n---e-r-m-m-̂-a-r-i ----------------------------- gan-sæ̌-dong-rêr̶m-mêua-rai
Maaari mo ba akong kuhanan ng tiket? คุ--่ว-ซื---ั-ร-ห้ ผ- ----ฉันได--หม? ค-ณช-วยซ--อบ-ตรให- ผม / ด-ฉ-นได-ไหม? ค-ณ-่-ย-ื-อ-ั-ร-ห- ผ- / ด-ฉ-น-ด-ไ-ม- ------------------------------------ คุณช่วยซื้อบัตรให้ ผม / ดิฉันได้ไหม? 0
koo----û----é--bà---âi-pǒm--ì---ǎ--d-̂i-ma-i koon-chu-ay-se-u-ba-t-ha-i-po-m-di--cha-n-da-i-ma-i k-o---h-̂-y-s-́---a-t-h-̂---o-m-d-̀-c-a-n-d-̂---a-i --------------------------------------------------- koon-chûay-séu-bàt-hâi-pǒm-dì-chǎn-dâi-mǎi
Mayroon bang golf course na malapit dito? แถ--ี้ม---าม---์-ไ-ม? แถวน--ม-สนามกอล-ฟไหม? แ-ว-ี-ม-ส-า-ก-ล-ฟ-ห-? --------------------- แถวนี้มีสนามกอล์ฟไหม? 0
tæ̌o-n-́e---̂e--n---g-̀w---ǎi tæ-o-ne-e-me-et-nam-ga-wf-ma-i t-̌---e-e-m-̂-t-n-m-g-̀-f-m-̌- ------------------------------ tæ̌o-née-mêet-nam-gàwf-mǎi
Mayroon bang tennis court na malapit dito? แ-ว--้--สนา--ท---ส-ห-? แถวน--ม-สนามเทนน-สไหม? แ-ว-ี-ม-ส-า-เ-น-ิ-ไ-ม- ---------------------- แถวนี้มีสนามเทนนิสไหม? 0
tæ̌-----e---------m--ay---i-t--a-i tæ-o-ne-e-me-et-nam-tayn-ni-t-ma-i t-̌---e-e-m-̂-t-n-m-t-y---i-t-m-̌- ---------------------------------- tæ̌o-née-mêet-nam-tayn-nít-mǎi
Mayroon bang panloob na swimming pool na malapit dito? แถ-นี-มี-ร---า---ำ-นร่--หม? แถวน--ม-สระว-ายน--ในร-มไหม? แ-ว-ี-ม-ส-ะ-่-ย-้-ใ-ร-ม-ห-? --------------------------- แถวนี้มีสระว่ายน้ำในร่มไหม? 0
tæ---né---e-et---́-wa----ám--a----̂--mǎi tæ-o-ne-e-me-et-ra--wa-i-na-m-nai-ro-m-ma-i t-̌---e-e-m-̂-t-r-́-w-̂---a-m-n-i-r-̂---a-i ------------------------------------------- tæ̌o-née-mêet-rá-wâi-nám-nai-rôm-mǎi

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -