Phrasebook

tl In the kitchen   »   th ในห้องครัว

19 [labing siyam]

In the kitchen

In the kitchen

19 [สิบเก้า]

sìp-gâo

ในห้องครัว

[nai-hâwng-krua]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
May bago ka bang kusina? ค-ณมีห--งค--วใหม--ช-ไหม -รับ-/ -ะ? ค-ณม-ห-องคร-วใหม-ใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-้-ง-ร-ว-ห-่-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------- คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k--n-mee-h--w-g-kru--m-----hâ--mǎi-kr--p-ká koon-mee-ha-wng-krua-ma-i-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---a-w-g-k-u---a-i-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-mee-hâwng-krua-mài-châi-mǎi-kráp-ká
Ano ang gusto mong lutuin ngayon? วั----คุ-อ----ะ--อ-หา--ะ--ครั--/-คะ? ว-นน--ค-ณอยากจะท-อาหารอะไรคร-บ / คะ? ว-น-ี-ค-ณ-ย-ก-ะ-ำ-า-า-อ-ไ-ค-ั- / ค-? ------------------------------------ วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรครับ / คะ? 0
w-n-n-́--koon-----â--ja--tam----ǎn-à-----k------á wan-ne-e-koon-a--ya-k-ja--tam-a-ha-n-a--rai-kra-p-ka- w-n-n-́---o-n-a---a-k-j-̀-t-m-a-h-̌---̀-r-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- wan-née-koon-à-yâk-jà-tam-a-hǎn-à-rai-kráp-ká
Nagluluto ka ba gamit ang kuryente o gas? คุณใ---ฟฟ-าห-ือแ-๊ส----หา-? ค-ณใช-ไฟฟ-าหร-อแก-สท-อาหาร? ค-ณ-ช-ไ-ฟ-า-ร-อ-ก-ส-ำ-า-า-? --------------------------- คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร? 0
koon--hái---i--a--r-̌u-g-----------a-n koon-cha-i-fai-fa--re-u-gæ-t-tam-a-ha-n k-o---h-́---a---a---e-u-g-́---a-----a-n --------------------------------------- koon-chái-fai-fá-rěu-gǽt-tam-a-hǎn
Dapat ko bang hiwain ang mga sibuyas? ผม-- ด-ฉ-- ควรจะหั่น-ั-หอ--ี-ห- --ับ - -ะ? ผม / ด-ฉ-น ควรจะห--นห-วหอมด-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ค-ร-ะ-ั-น-ั-ห-ม-ี-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ควรจะหั่นหัวหอมดีไหม ครับ / คะ? 0
pǒ---i----a-n--ua------ha----u-a--ǎw---e----̌i--ra-----́ po-m-di--cha-n-kuan-ja--ha-n-hu-a-ha-wm-dee-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---u-n-j-̀-h-̀---u-a-h-̌-m-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuan-jà-hàn-hǔa-hǎwm-dee-mǎi-kráp-ká
Dapat ko bang balatan ang mga patatas? ผ- /-ดิ--น--วร---อกมั-ฝร-่-ดี--- ค-ั- /---? ผม / ด-ฉ-น ควรจะปอกม-นฝร--งด-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ค-ร-ะ-อ-ม-น-ร-่-ด-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ควรจะปอกมันฝรั่งดีไหม ครับ / คะ? 0
p-̌m--ì--h------a--ja----à-k-m-n-fa----̂-g-dee-mǎ----á--k-́ po-m-di--cha-n-kuan-ja--bha-wk-man-fa--ra-ng-dee-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---u-n-j-̀-b-a-w---a---a---a-n---e---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuan-jà-bhàwk-man-fà-râng-dee-mǎi-kráp-ká
Dapat ko bang hugasan ang mga gulay pang salad? ผ--- -ิ-ั- ควรจ---้-----กาด--ม--ไ-ม-ครั--/ -ะ? ผม / ด-ฉ-น ควรจะ ล-างผ-กกาดหอมด-ไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ค-ร-ะ ล-า-ผ-ก-า-ห-ม-ี-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ควรจะ ล้างผักกาดหอมดีไหม ครับ / คะ? 0
p-̌--d---c-----ku---ja--l-́ng-pa----a---h-̌wm-de---a----r--p---́ po-m-di--cha-n-kuan-ja--la-ng-pa-k-ga-t-ha-wm-dee-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---u-n-j-̀-l-́-g-p-̀---a-t-h-̌-m-d-e-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kuan-jà-láng-pàk-gàt-hǎwm-dee-mǎi-kráp-ká
Nasaan ang mga baso? แ-้-น้----------น? แก-วน--อย--ท--ไหน? แ-้-น-ำ-ย-่-ี-ไ-น- ------------------ แก้วน้ำอยู่ที่ไหน? 0
gæ-o-n--m----------------̌i gæ-o-na-m-a--yo-o-te-e-na-i g-̂---a-m-a---o-o-t-̂---a-i --------------------------- gæ̂o-nám-à-yôo-têe-nǎi
Nasaan ang mga pinggan? จาน-----ู่-ี-ไ-น? จานชามอย--ท--ไหน? จ-น-า-อ-ู-ท-่-ห-? ----------------- จานชามอยู่ที่ไหน? 0
ja--c--------o-o--e-e--a-i jan-cham-a--yo-o-te-e-na-i j-n-c-a---̀-y-̂---e-e-n-̌- -------------------------- jan-cham-à-yôo-têe-nǎi
Nasaan ang kubyertos? ช-อนส--มและมี-อ-ู---่ไ--? ช-อนส-อมและม-ดอย--ท--ไหน? ช-อ-ส-อ-แ-ะ-ี-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------------- ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน? 0
cha--n--âw----́--e-e--a---ôo--e----ǎi cha-wn-sa-wm-læ--me-et-a--yo-o-te-e-na-i c-a-w---a-w---æ---e-e---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------- cháwn-sâwm-lǽ-mêet-à-yôo-têe-nǎi
Mayroon ka bang abrelata? ค--ม-ท--เปิ--ระป-อ-ไ-- ค-ั--/ ค-? ค-ณม-ท--เป-ดกระป-องไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ี-เ-ิ-ก-ะ-๋-ง-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- คุณมีที่เปิดกระป๋องไหม ครับ / คะ? 0
k-on-mee--êe-b-e-r---gr---bha-----mǎi-kráp--á koon-mee-te-e-bhe-r-t-gra--bha-wng-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---e-e-b-e-r-t-g-a---h-̌-n---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- koon-mee-têe-bhèr̶t-grà-bhǎwng-mǎi-kráp-ká
Mayroon ka bang pambukas ng bote? ค-------เป-ด------ -รั- ----? ค-ณม-ท--เป-ดขวดไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ี-เ-ิ-ข-ด-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------- คุณมีที่เปิดขวดไหม ครับ / คะ? 0
k------e-t-̂e---è-̶--k--a----̌i-k--́---á koon-mee-te-e-bhe-r-t-ku-at-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---e-e-b-e-r-t-k-̀-t-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------ koon-mee-têe-bhèr̶t-kùat-mǎi-kráp-ká
Mayroon ka bang corkscrew? ค--ม--ี่ด-ง---ก--กไ-ม -รั- - -ะ? ค-ณม-ท--ด-งจ-กก-อกไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ี-ี-ด-ง-ุ-ก-อ-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------- คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหม ครับ / คะ? 0
ko----ee-têe-deung-jò-----́---m--i--ra----á koon-mee-te-e-deung-jo-ok-ga-wk-ma-i-kra-p-ka- k-o---e---e-e-d-u-g-j-̀-k-g-́-k-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- koon-mee-têe-deung-jòok-gáwk-mǎi-kráp-ká
Nagluluto ka ba ng sopas sa palayok na ito? ค-ณก--ัง-้มซ-ปในหม----น-้ใ--ไ-ม ค-ั--- -ะ? ค-ณก-ล-งต-มซ-ปในหม-อใบน--ใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-ั-ต-ม-ุ-ใ-ห-้-ใ-น-้-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ คุณกำลังต้มซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
koon-ga----n--d-o---s-́---n-----̂w---i--e-e--ha-i-ma-i-kr--p---́ koon-gam-lang-dho-m-so-op-nai-ma-w-bai-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-g-d-o-m-s-́-p-n-i-m-̂---a---e-e-c-a-i-m-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------------------- koon-gam-lang-dhôm-sóop-nai-mâw-bai-née-châi-mǎi-kráp-ká
Nagpiprito ka ba ng isda sa kawaling ito? คุณ--ล-ง---ป-า---ระทะ----้-ช่-ห- -ร-- ----? ค-ณก-ล-งทอดปลาในกระทะใบน--ใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-ั-ท-ด-ล-ใ-ก-ะ-ะ-บ-ี-ใ-่-ห- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------- คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
koo----m--ang-t-̂-t---la-nai--r----á-b-i--é---h--i---̌i-----p-k-́ koon-gam-lang-ta-wt-bhla-nai-gra--ta--bai-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-g-t-̂-t-b-l---a---r-̀-t-́-b-i-n-́---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------------------------- koon-gam-lang-tâwt-bhla-nai-grà-tá-bai-née-châi-mǎi-kráp-ká
Nag-iihaw ka ba ng mga gulay sa grill na ito? ค---ำล--ย่-ง--ก--เต---า--ี้----หม -ร-------? ค-ณก-ล-งย-างผ-กบนเตาย-างน--ใช-ไหม คร-บ / คะ? ค-ณ-ำ-ั-ย-า-ผ-ก-น-ต-ย-า-น-้-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? -------------------------------------------- คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหม ครับ / คะ? 0
k--n-gam--a----â-g-p-̀----n-dh-o-ya-n-----e-c-â--mǎ--kr--p-ká koon-gam-lang-ya-ng-pa-k-bon-dhao-ya-ng-ne-e-cha-i-ma-i-kra-p-ka- k-o---a---a-g-y-̂-g-p-̀---o---h-o-y-̂-g-n-́---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- koon-gam-lang-yâng-pàk-bon-dhao-yâng-née-châi-mǎi-kráp-ká
Ihahanda ko na ang mesa. ผ- --ดิฉัน กำ-ั--ั-งโต-ะ ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งต--งโต-ะ ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-ั-ง-ต-ะ ------------------------ ผม / ดิฉัน กำลังตั้งโต๊ะ 0
p-̌--d-̀-cha-----m--a---dhâng-d-ó po-m-di--cha-n-gam-lang-dha-ng-dho- p-̌---i---h-̌---a---a-g-d-a-n---h-́ ----------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-dhâng-dhó
Narito ang mga kutsilyo, tinidor at kutsara. น---ื-ม---ส้อม--ะช้อน น--ค-อม-ด ส-อมและช-อน น-่-ื-ม-ด ส-อ-แ-ะ-้-น --------------------- นี่คือมีด ส้อมและช้อน 0
nêe-k---mê-t--âw---æ--c-á-n ne-e-keu-me-et-sa-wm-læ--cha-wn n-̂---e---e-e---a-w---æ---h-́-n ------------------------------- nêe-keu-mêet-sâwm-lǽ-cháwn
Narito ang mga baso, plato, at tisyu. น-่--อ--้---ำ---น---ก--ด-ษ-ช็-ป-ก น--ค-อแก-วน-- จานและกระดาษเช-ดปาก น-่-ื-แ-้-น-ำ จ-น-ล-ก-ะ-า-เ-็-ป-ก --------------------------------- นี่คือแก้วน้ำ จานและกระดาษเช็ดปาก 0
n-̂e--eu-gæ-o---́--ja--lǽ-g-à---̀--c---t-bha-k ne-e-keu-gæ-o-na-m-jan-læ--gra--da-t-che-t-bha-k n-̂---e---æ-o-n-́---a---æ---r-̀-d-̀---h-́---h-̀- ------------------------------------------------ nêe-keu-gæ̂o-nám-jan-lǽ-grà-dàt-chét-bhàk

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -