Phrasebook

tl Past tense of modal verbs 1   »   th อดีตกาล ของกริยาช่วย 1

87 [walumpu’t pito]

Past tense of modal verbs 1

Past tense of modal verbs 1

87 [แปดสิบเจ็ด]

bhæ̀t-sìp-jèt

อดีตกาล ของกริยาช่วย 1

[à-dèet-gan-kǎwng-grì-ya-chûay]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Kailangan nating diligan ang mga bulaklak. เรา--อง-ดน-ำดอก-ม้ เราต-องรดน--ดอกไม- เ-า-้-ง-ด-้-ด-ก-ม- ------------------ เราต้องรดน้ำดอกไม้ 0
ra--d-a-wng--ó---a-----̀-k--ái rao-dha-wng-ro-t-na-m-da-wk-ma-i r-o-d-a-w-g-r-́---a-m-d-̀-k-m-́- -------------------------------- rao-dhâwng-rót-nám-dàwk-mái
Kailangan nating linisin ang apartment. เราต้-งท--ว---ะอา-อ---เม--ท์ เราต-องท-ความสะอาดอพาทเม-นท- เ-า-้-ง-ำ-ว-ม-ะ-า-อ-า-เ-้-ท- ---------------------------- เราต้องทำความสะอาดอพาทเม้นท์ 0
r-----â--g--a--k-am-s-̀-a-d-w-pa---me-n rao-dha-wng-tam-kwam-sa--a-daw-pa-t-me-n r-o-d-a-w-g-t-m-k-a---a-----a---a-t-m-́- ---------------------------------------- rao-dhâwng-tam-kwam-sà-a-daw-pât-mén
Kailangan naming maghugas ng pinggan. เรา-้--ล-างจ-น เราต-องล-างจาน เ-า-้-ง-้-ง-า- -------------- เราต้องล้างจาน 0
r-----a-wng-l-----j-n rao-dha-wng-la-ng-jan r-o-d-a-w-g-l-́-g-j-n --------------------- rao-dhâwng-láng-jan
Kailangan nyo bang bayaran ang bayarin? พ-ก-ธ-ต-อง--าย----้ว-----เ---า? พวกเธอต-องจ-ายบ-ลด-วยหร-อเปล-า? พ-ก-ธ-ต-อ-จ-า-บ-ล-้-ย-ร-อ-ป-่-? ------------------------------- พวกเธอต้องจ่ายบิลด้วยหรือเปล่า? 0
pûak-tu-̶---a---g--à------dû----ě---hla-o pu-ak-tur--dha-wng-ja-i-bin-du-ay-re-u-bhla-o p-̂-k-t-r---h-̂-n---a-i-b-n-d-̂-y-r-̌---h-a-o --------------------------------------------- pûak-tur̶-dhâwng-jài-bin-dûay-rěu-bhlào
Kailangan nyo bang magbayad bago pumasok? พว-เ-อ--อ--่า--่--่า--ร--ูด--ยห--อเ---า? พวกเธอต-องจ-ายค-าผ-านประต-ด-วยหร-อเปล-า? พ-ก-ธ-ต-อ-จ-า-ค-า-่-น-ร-ต-ด-ว-ห-ื-เ-ล-า- ---------------------------------------- พวกเธอต้องจ่ายค่าผ่านประตูด้วยหรือเปล่า? 0
pû---t-----h--wn--j-̀i---̂-p--n---ra---h---d-̂-y----u-b----o pu-ak-tur--dha-wng-ja-i-ka--pa-n-bhra--dhoo-du-ay-re-u-bhla-o p-̂-k-t-r---h-̂-n---a-i-k-̂-p-̀---h-a---h-o-d-̂-y-r-̌---h-a-o ------------------------------------------------------------- pûak-tur̶-dhâwng-jài-kâ-pàn-bhrà-dhoo-dûay-rěu-bhlào
Kailangan nyo bang magbayad ng multa? พ---ธ---องจ----่าป-----วยหร-------? พวกเธอต-องจ-ายค-าปร-บด-วยหร-อเปล-า? พ-ก-ธ-ต-อ-จ-า-ค-า-ร-บ-้-ย-ร-อ-ป-่-? ----------------------------------- พวกเธอต้องจ่ายค่าปรับด้วยหรือเปล่า? 0
pû----u-̶-dha-----ja-i-k--p-r-́--du-a--r--u---l-̀o pu-ak-tur--dha-wng-ja-i-ka-p-ra-p-du-ay-re-u-bhla-o p-̂-k-t-r---h-̂-n---a-i-k-̂---a-p-d-̂-y-r-̌---h-a-o --------------------------------------------------- pûak-tur̶-dhâwng-jài-kâp-ráp-dûay-rěu-bhlào
Sino ang dapat nagpaalam? ใ-ร-้องลา-าก---? ใครต-องลาจากก-น? ใ-ร-้-ง-า-า-ก-น- ---------------- ใครต้องลาจากกัน? 0
k-----h-̂wng-l---à---an krai-dha-wng-la-ja-k-gan k-a---h-̂-n---a-j-̀---a- ------------------------ krai-dhâwng-la-jàk-gan
Sino ang dapat umuwi ng maaga? ใ-ร-้--ก-------ก-อ-? ใครต-องกล-บบ-านก-อน? ใ-ร-้-ง-ล-บ-้-น-่-น- -------------------- ใครต้องกลับบ้านก่อน? 0
k-----h----g--làp-b--n-g--wn krai-dha-wng-gla-p-ba-n-ga-wn k-a---h-̂-n---l-̀---a-n-g-̀-n ----------------------------- krai-dhâwng-glàp-bân-gàwn
Sino ang dapat sumakay ng tren? ใค---อ--ั-ง----? ใครต-องน--งรถไฟ? ใ-ร-้-ง-ั-ง-ถ-ฟ- ---------------- ใครต้องนั่งรถไฟ? 0
kra----a---g---̂-g-r-́t-fai krai-dha-wng-na-ng-ro-t-fai k-a---h-̂-n---a-n---o-t-f-i --------------------------- krai-dhâwng-nâng-rót-fai
Ayaw naming magtagal. เราไ-่-ย--อ---น-น เราไม-อยากอย--นาน เ-า-ม-อ-า-อ-ู-น-น ----------------- เราไม่อยากอยู่นาน 0
ra--mâi-à----k--̀--ôo-n-n rao-ma-i-a--ya-k-a--yo-o-nan r-o-m-̂---̀-y-̂---̀-y-̂---a- ---------------------------- rao-mâi-à-yâk-à-yôo-nan
Ayaw naming uminom. เ--ไ--อ-าก-------ร เราไม-อยากด--มอะไร เ-า-ม-อ-า-ด-่-อ-ไ- ------------------ เราไม่อยากดื่มอะไร 0
r---m--i--̀-yâk--e-u--a--rai rao-ma-i-a--ya-k-de-um-a--rai r-o-m-̂---̀-y-̂---e-u---̀-r-i ----------------------------- rao-mâi-à-yâk-dèum-à-rai
Ayaw namin mang-istorbo. เรา-ม-อ-----ก-น เราไม-อยากรบกวน เ-า-ม-อ-า-ร-ก-น --------------- เราไม่อยากรบกวน 0
rao--a---a---a-k-róp--uan rao-ma-i-a--ya-k-ro-p-guan r-o-m-̂---̀-y-̂---o-p-g-a- -------------------------- rao-mâi-à-yâk-róp-guan
Gusto ko pa lang tumawag sa telepono. ต-น--้- ผม - ด-ฉ-น -ค---าก-ทรศัพท์ ตอนน--น ผม / ด-ฉ-น แค-อยากโทรศ-พท- ต-น-ั-น ผ- / ด-ฉ-น แ-่-ย-ก-ท-ศ-พ-์ ---------------------------------- ตอนนั้น ผม / ดิฉัน แค่อยากโทรศัพท์ 0
d--n--án-pŏm---d--c--n ·-kâe--àa----h-r--sàp dton-nán pŏm / dì-chăn · kâe yàak toh-rá-sàp d-o---á- p-m / d---h-n · k-e y-a- t-h-r---à- -------------------------------------------- dton-nán pŏm / dì-chăn · kâe yàak toh-rá-sàp
Gusto kong tumawag ng taxi. ผม - ด--ัน แ--ต-อง--รเรีย-แท็---่ ผม / ด-ฉ-น แค-ต-องการเร-ยกแท-กซ-- ผ- / ด-ฉ-น แ-่-้-ง-า-เ-ี-ก-ท-ก-ี- --------------------------------- ผม / ดิฉัน แค่ต้องการเรียกแท็กซี่ 0
p-̌----̀----̌----̂--h--wn----n---̂---t--k-s-̂e po-m-di--cha-n-kæ--dha-wng-gan-ri-ak-tæ-k-se-e p-̌---i---h-̌---æ---h-̂-n---a---i-a---æ-k-s-̂- ---------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kæ̂-dhâwng-gan-rîak-tǽk-sêe
Gusto ko nang umuwi sa totoo lang. ท-่จ--ง--ม / ด-ฉ-น --ากข---ถ-ลับบ-าน ท--จร-ง ผม / ด-ฉ-น อยากข-บรถกล-บบ-าน ท-่-ร-ง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ข-บ-ถ-ล-บ-้-น ------------------------------------ ที่จริง ผม / ดิฉัน อยากขับรถกลับบ้าน 0
t-̂------g-p----d-̀-c---n-à--âk--a-p---́------p-ba-n te-et-ring-po-m-di--cha-n-a--ya-k-ka-p-ro-t-gla-p-ba-n t-̂-t-r-n---o-m-d-̀-c-a-n-a---a-k-k-̀---o-t-g-a-p-b-̂- ------------------------------------------------------ têet-ring-pǒm-dì-chǎn-à-yâk-kàp-rót-glàp-bân
Akala ko gusto mong tawagan ang asawa mo. ผ--/ ----------่---ุณอย--โ-ร.หา-รร--ข---ุณ ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-า ค-ณอยากโทร.หาภรรยาของค-ณ ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่- ค-ณ-ย-ก-ท-.-า-ร-ย-ข-ง-ุ- ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่า คุณอยากโทร.หาภรรยาของคุณ 0
pǒ----------n-k-́----̂-k-on----y--k-to--ha----a----â--ong--o-n po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-a--ya-k-ton-ha-p-rawn-ya-k-ong-koon p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---̀-y-̂---o---a-p-r-w---a-k-o-g-k-o- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-à-yâk-ton-hàp-rawn-yâk-ong-koon
Akala ko gusto mong tumawag sa impormasyon. ผม /--ิฉัน----ว่----ณ อ---โท------มข--มูล ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-า ค-ณ อยากโทรสอบถามข-อม-ล ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่- ค-ณ อ-า-โ-ร-อ-ถ-ม-้-ม-ล ----------------------------------------- ผม / ดิฉัน คิดว่า คุณ อยากโทรสอบถามข้อมูล 0
po-m---̀-ch--n----t-wâ-k-o--a----̂--to---àw--tǎ---â--m-on po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-a--ya-k-ton-sa-wp-ta-m-ka-w-moon p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---̀-y-̂---o---a-w---a-m-k-̂---o-n ------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-à-yâk-ton-sàwp-tǎm-kâw-moon
Akala ko gusto mong umorder ng pizza. ผ- - ด-ฉั--ค----า-ค-- อ-า--ั่งพ-ซซ-า ผม / ด-ฉ-น ค-ดว-า ค-ณ อยากส--งพ-ซซ-า ผ- / ด-ฉ-น ค-ด-่- ค-ณ อ-า-ส-่-พ-ซ-่- ------------------------------------ ผม / ดิฉัน คิดว่า คุณ อยากสั่งพิซซ่า 0
p-̌m-----ch-̌n---́t--a--k-on-à--âk----ng--i-s-sâ po-m-di--cha-n-ki-t-wa--koon-a--ya-k-sa-ng-pi-s-sa- p-̌---i---h-̌---i-t-w-̂-k-o---̀-y-̂---a-n---i-s-s-̂ --------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kít-wâ-koon-à-yâk-sàng-pís-sâ

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -