Phrasebook

tl Subordinate clauses: if   »   th อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

93 [siyamnaput tatlo]

Subordinate clauses: if

Subordinate clauses: if

93 [เก้าสิบสาม]

gâo-sìp-sǎm

อนุประโยค ที่ใช้ ว่า เชื่อม

[à-nóop-rá-yôk-têe-chái-wâ-chêuam]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Hindi ko alam kung mahal niya ako. ฉันไม---าบ-่า เ---ั--ัน------่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาร-กฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------ ฉันไม่ทราบว่า เขารักฉันหรือไม่ 0
cha---ma-i-t-́----p-w-̂---̌o--ák-chǎn---̌-----i cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ra-k-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a-k-c-a-n-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-rák-chǎn-rěu-mâi
Hindi ko alam kung babalik siya. ฉันไ-่ท-าบว่- เข---ก-ั-ม-----ไม่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาจะกล-บมาหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ล-บ-า-ร-อ-ม- -------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ 0
ch--n-m--i-t----a-p-wa--k----jà-gl-̀---a--ě---âi cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ja--gla-p-ma-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---l-̀---a-r-̌---a-i --------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-glàp-ma-rěu-mâi
Hindi ko alam kung tatawagan niya ako. ฉัน-ม่--าบว-า--ขาจะโ-รมาห-ือไ-่ ฉ-นไม-ทราบว-า เขาจะโทรมาหร-อไม- ฉ-น-ม-ท-า-ว-า เ-า-ะ-ท-ม-ห-ื-ไ-่ ------------------------------- ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ 0
c--̌---âi--a--r-̂p-wa---ǎ-----------a-re-u-ma-i cha-n-ma-i-ta--ra-p-wa--ka-o-ja--ton-ma-re-u-ma-i c-a-n-m-̂---a---a-p-w-̂-k-̌---a---o---a-r-̌---a-i ------------------------------------------------- chǎn-mâi-tá-râp-wâ-kǎo-jà-ton-ma-rěu-mâi
Kung mahal niya ba ako? เขา-า--ะ-ม่รั---น-็ไ--? เขาอาจจะไม-ร-กฉ-นก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ั-ฉ-น-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้? 0
ka---à--j-̀-m--i----k----̌--g-̂w-dâi ka-o-a-t-ja--ma-i-ra-k-cha-n-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-r-́---h-̌---a-w-d-̂- -------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-rák-chǎn-gâw-dâi
Kung babalik pa ba siya? เขา-าจจะไม่---บม-ก---้? เขาอาจจะไม-กล-บมาก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ล-บ-า-็-ด-? ----------------------- เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้? 0
ka-o-àt--a-----i-gla---ma--a-w--a-i ka-o-a-t-ja--ma-i-gla-p-ma-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-g-a-p-m---a-w-d-̂- ------------------------------------ kǎo-àt-jà-mâi-glàp-ma-gâw-dâi
Kung tatawagan niya ba ako? เ----จ-ะไ-่---ม----ผ--- ----น -็ไ--? เขาอาจจะไม-โทรมาหา ผม / ด-ฉ-น ก-ได-? เ-า-า-จ-ไ-่-ท-ม-ห- ผ- / ด-ฉ-น ก-ไ-้- ------------------------------------ เขาอาจจะไม่โทรมาหา ผม / ดิฉัน ก็ได้? 0
kǎ--à------mâi-ton-m--ha--pǒm-di--ch----g-----âi ka-o-a-t-ja--ma-i-ton-ma-ha--po-m-di--cha-n-ga-w-da-i k-̌---̀---a---a-i-t-n-m---a---o-m-d-̀-c-a-n-g-̂---a-i ----------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-mâi-ton-ma-hǎ-pǒm-dì-chǎn-gâw-dâi
Iniisip ko kung iniisip niya ako. ผ- / ดิ--น สง-ั---าเ-าจะค--ถ---ผ--/---ฉัน ไ-ม ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาจะค-ดถ-ง ผม / ด-ฉ-น ไหม ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ิ-ถ-ง ผ- / ด-ฉ-น ไ-ม --------------------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะคิดถึง ผม / ดิฉัน ไหม 0
pǒm--i--c--̌---o-n-----i--â-k--o-----k-----e---g---̌m---̀-c-a------i po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--ki-t-te-ung-po-m-di--cha-n-ma-i p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---i-t-t-̌-n---o-m-d-̀-c-a-n-m-̌- ---------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kít-těung-pǒm-dì-chǎn-mǎi
Iniisip ko kung may iba na siya. ผ--- ---ัน--ง-ัย--า-ขาจ-ม-คนอ-่---ม ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาจะม-คนอ--นไหม ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ะ-ี-น-ื-น-ห- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม 0
p-̌m-di---ha---s-̌ng-sǎi--â--ǎo-j----ee-k-n--̀un--ǎi po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--mee-kon-e-un-ma-i p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---a---e---o---̀-n-m-̌- -------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-mee-kon-èun-mǎi
Iniisip ko kung nagsisinungaling siya. ผ--- --ฉั- สง-ั--่---า-----หก ผม / ด-ฉ-น สงส-ยว-าเขาพ-ดโกหก ผ- / ด-ฉ-น ส-ส-ย-่-เ-า-ู-โ-ห- ----------------------------- ผม / ดิฉัน สงสัยว่าเขาพูดโกหก 0
p-̌----̀---ǎn--o-ng-sǎ----̂--ǎ--po-o---oh-h--k po-m-di--cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-po-ot-goh-ho-k p-̌---i---h-̌---o-n---a-i-w-̂-k-̌---o-o---o---o-k ------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-pôot-goh-hòk
Kung iniisip nya ba ako? เ--อ-จ-ะคิ-----ั-ห-ื-เ-ล่า? เขาอาจจะค-ดถ-งฉ-นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ค-ด-ึ-ฉ-น-ร-อ-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า? 0
k--o--̀t------i---t-̌u-g-ch------̌--b---̀o ka-o-a-t-ja--ki-t-te-ung-cha-n-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---i-t-t-̌-n---h-̌---e-u-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-kít-těung-chǎn-rěu-bhlào
Kung may iba na ba siya.? เ----จจ----นอ-่น-รือ-ปล่-? เขาอาจจะม-คนอ--นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ม-ค-อ-่-ห-ื-เ-ล-า- -------------------------- เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า? 0
kǎ---̀------m---k-n--̀u--rě------̀o ka-o-a-t-ja--mee-kon-e-un-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---e---o---̀-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------- kǎo-àt-jà-mee-kon-èun-rěu-bhlào
Kung totoo ba ang sinasabi niya? เ--อ-จจะ----ว-ม-----็---? เขาอาจจะพ-ดความจร-งก-ได-? เ-า-า-จ-พ-ด-ว-ม-ร-ง-็-ด-? ------------------------- เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้? 0
ka-o-à----̀-p-̂o--kwa-m----r-----â--dâi ka-o-a-t-ja--po-ot-kwa-mo-t-ring-ga-w-da-i k-̌---̀---a---o-o---w---o-t-r-n---a-w-d-̂- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-pôot-kwa-mót-ring-gâw-dâi
Duda ako kung gusto niya talaga ako. ฉ-น-ง---ว-า-ขา-ะชอบฉ--จ--ง-ๆ-ร----่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะชอบฉ-นจร-ง ๆหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-ช-บ-ั-จ-ิ- ๆ-ร-อ-ม- ----------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริง ๆหรือไม่ 0
cha----ǒn---ǎ--wâ---̌o--a--c--̂w--c------a----------g---̌--mâi cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--cha-wp-cha-n-ja--ring-ring-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-c-a-w---h-̌---a---i-g-r-n---e-u-m-̂- ------------------------------------------------------------------ chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-mâi
Duda ako kung susulat ba siya sa akin. ฉัน---ัยว่า-ขา---ขียน-ึงฉ-นห---ไม่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะเข-ยนถ-งฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-เ-ี-น-ึ-ฉ-น-ร-อ-ม- ---------------------------------- ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ 0
c-a-n--ǒ-g----i-wa---ǎo--à----a---e-un---h-̌n-re-u-m--i cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--ki-an-te-ung-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-k-̌-n-t-̌-n---h-̌---e-u-m-̂- ---------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-kǐan-těung-chǎn-rěu-mâi
Duda ako kung pakakasalan niya ako. ฉัน---ัย-่า-ขา--แต่ง-านก-บฉ-นห-ือ--่ ฉ-นสงส-ยว-าเขาจะแต-งงานก-บฉ-นหร-อไม- ฉ-น-ง-ั-ว-า-ข-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ร-อ-ม- ------------------------------------ ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ 0
c--̌n--ǒng-sǎi-w-̂--a-o-jà---æ̀------n-g--p---a---r----m--i cha-n-so-ng-sa-i-wa--ka-o-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-cha-n-re-u-ma-i c-a-n-s-̌-g-s-̌---a---a-o-j-̀-d-æ-n---g-n-g-̀---h-̌---e-u-m-̂- -------------------------------------------------------------- chǎn-sǒng-sǎi-wâ-kǎo-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-rěu-mâi
Kung gusto niya ba talaga ako? เ--อ-จ-ะช--ฉ-น--ิ-ๆหรือเ--่-? เขาอาจจะชอบฉ-นจร-งๆหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-ช-บ-ั-จ-ิ-ๆ-ร-อ-ป-่-? ----------------------------- เขาอาจจะชอบฉันจริงๆหรือเปล่า? 0
kǎ---̀---à--ha-wp-ch--n-j------g-ri-g-rěu--h-ào ka-o-a-t-ja--cha-wp-cha-n-ja--ring-ring-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---h-̂-p-c-a-n-j-̀-r-n---i-g-r-̌---h-a-o --------------------------------------------------- kǎo-àt-jà-châwp-chǎn-jà-ring-ring-rěu-bhlào
Kung susulatan niya ba ako? เ----จ--------า-าฉ-นหร-อ-ปล่-? เขาอาจจะเข-ยนมาหาฉ-นหร-อเปล-า? เ-า-า-จ-เ-ี-น-า-า-ั-ห-ื-เ-ล-า- ------------------------------ เขาอาจจะเขียนมาหาฉันหรือเปล่า? 0
k-̌o---------k------a------hǎ--re----h-ào ka-o-a-t-ja--ki-an-ma-ha--cha-n-re-u-bhla-o k-̌---̀---a---i-a---a-h-̌-c-a-n-r-̌---h-a-o ------------------------------------------- kǎo-àt-jà-kǐan-ma-hǎ-chǎn-rěu-bhlào
Kung pakakasalan niya ba ako? เข-อาจ-ะแ---งานกั-ฉั---ล-า? เขาอาจจะแต-งงานก-บฉ-นเปล-า? เ-า-า-จ-แ-่-ง-น-ั-ฉ-น-ป-่-? --------------------------- เขาอาจจะแต่งงานกับฉันเปล่า? 0
k-̌o--̀t------hæ------a--ga-p----̌n-b--a-o ka-o-a-t-ja--dhæ-ng-ngan-ga-p-cha-n-bhla-o k-̌---̀---a---h-̀-g-n-a---a-p-c-a-n-b-l-̀- ------------------------------------------ kǎo-àt-jà-dhæ̀ng-ngan-gàp-chǎn-bhlào

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -