Phrasebook

tl Seasons and Weather   »   th ฤดูและอากาศ

16 [labing anim]

Seasons and Weather

Seasons and Weather

16 [สิบหก]

sìp-hòk

ฤดูและอากาศ

[rí-doo-lǽ-a-gàt]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ito ang mga panahon: นี้คือ--ู น--ค-อฤด- น-้-ื-ฤ-ู --------- นี้คือฤดู 0
ne-e-k-u-r----oo ne-e-keu-ri--doo n-́---e---i---o- ---------------- née-keu-rí-doo
Ang tagsibol, ang tag-init ฤ-ูใบไ--ผ----ฤ--ร--น ฤด-ใบไม-ผล-, ฤด-ร-อน ฤ-ู-บ-ม-ผ-ิ- ฤ-ู-้-น -------------------- ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน 0
r-́-----b-i---́---l----i--d-o-r-́-n ri--doo-bai-ma-i-pli--ri--doo-ra-wn r-́-d-o-b-i-m-́---l-̀-r-́-d-o-r-́-n ----------------------------------- rí-doo-bai-mái-plì-rí-doo-ráwn
ang taglagas at taglamig. ฤ--ใบ-ม้---ง แล--ฤดู---ว ฤด-ใบไม-ร-วง และ ฤด-หนาว ฤ-ู-บ-ม-ร-ว- แ-ะ ฤ-ู-น-ว ------------------------ ฤดูใบไม้ร่วง และ ฤดูหนาว 0
ri--do----i---́i-r-̂an------r---d---n--o ri--doo-bai-ma-i-ru-ang-læ--ri--doo-na-o r-́-d-o-b-i-m-́---u-a-g-l-́-r-́-d-o-n-̌- ---------------------------------------- rí-doo-bai-mái-rûang-lǽ-rí-doo-nǎo
Mainit ang tag-init. ฤด--้-น----ศ--อน ฤด-ร-อนอากาศร-อน ฤ-ู-้-น-า-า-ร-อ- ---------------- ฤดูร้อนอากาศร้อน 0
r----oo-------a--a-t-----n ri--doo-ra-wn-a-ga-t-ra-wn r-́-d-o-r-́-n-a-g-̀---a-w- -------------------------- rí-doo-ráwn-a-gàt-ráwn
Ang araw ay sumisikat sa tag-araw. แด-อ-ก--ฤ---้อน แดดออกในฤด-ร-อน แ-ด-อ-ใ-ฤ-ู-้-น --------------- แดดออกในฤดูร้อน 0
dæ---à-k---i-r-́-d-o---́-n dæ-t-a-wk-nai-ri--doo-ra-wn d-̀---̀-k-n-i-r-́-d-o-r-́-n --------------------------- dæ̀t-àwk-nai-rí-doo-ráwn
Gusto naming maglakad-lakad sa tag-init. ใ-ฤดูร---เ--ช------ินเล-น ในฤด-ร-อนเราชอบไปเด-นเล-น ใ-ฤ-ู-้-น-ร-ช-บ-ป-ด-น-ล-น ------------------------- ในฤดูร้อนเราชอบไปเดินเล่น 0
n-i-ri-------a----r----ha-wp-bhai---r̶n-l-̂n nai-ri--doo-ra-wn-rao-cha-wp-bhai-der-n-le-n n-i-r-́-d-o-r-́-n-r-o-c-a-w---h-i-d-r-n-l-̂- -------------------------------------------- nai-rí-doo-ráwn-rao-châwp-bhai-der̶n-lên
Malamig ang taglamig. ฤดูห-า---ก--หนาว ฤด-หนาวอากาศหนาว ฤ-ู-น-ว-า-า-ห-า- ---------------- ฤดูหนาวอากาศหนาว 0
rí--o----̌------̀--n-̌o ri--doo-na-o-a-ga-t-na-o r-́-d-o-n-̌-----a-t-n-̌- ------------------------ rí-doo-nǎo-a-gàt-nǎo
Nagniniyebe o umuulan tuwing taglamig. ใน---หน--หิมะต-------่ก็-น-ก ในฤด-หนาวห-มะตกหร-อไม-ก-ฝนตก ใ-ฤ-ู-น-ว-ิ-ะ-ก-ร-อ-ม-ก-ฝ-ต- ---------------------------- ในฤดูหนาวหิมะตกหรือไม่ก็ฝนตก 0
nai-r--------ǎ--hì------hòk-rěu-mâ--g--w--o-n--h--k nai-ri--doo-na-o-hi--ma--dho-k-re-u-ma-i-ga-w-fo-n-dho-k n-i-r-́-d-o-n-̌---i---a---h-̀---e-u-m-̂---a-w-f-̌---h-̀- -------------------------------------------------------- nai-rí-doo-nǎo-hì-má-dhòk-rěu-mâi-gâw-fǒn-dhòk
Gusto naming manatili sa bahay kapag taglamig. ในฤดู-นาว-ราชอ---ู่-้าน ในฤด-หนาวเราชอบอย--บ-าน ใ-ฤ-ู-น-ว-ร-ช-บ-ย-่-้-น ----------------------- ในฤดูหนาวเราชอบอยู่บ้าน 0
na----́---o--a---r----hâ---a--y--o-b--n nai-ri--doo-na-o-rao-cha-wp-a--yo-o-ba-n n-i-r-́-d-o-n-̌---a---h-̂-p-a---o-o-b-̂- ---------------------------------------- nai-rí-doo-nǎo-rao-châwp-à-yôo-bân
Malamig. ห--ว หนาว ห-า- ---- หนาว 0
nǎo na-o n-̌- ---- nǎo
Umuulan. ฝน-ำ-ั--ก ฝนก-ล-งตก ฝ-ก-ล-ง-ก --------- ฝนกำลังตก 0
fo----am-l-ng----̀k fo-n-gam-lang-dho-k f-̌---a---a-g-d-o-k ------------------- fǒn-gam-lang-dhòk
Mahangin. มีล--รง ม-ลมแรง ม-ล-แ-ง ------- มีลมแรง 0
m----om-r--g mee-lom-ræng m-e-l-m-r-n- ------------ mee-lom-ræng
Mainit. อบอ--น อบอ--น อ-อ-่- ------ อบอุ่น 0
ò-----n o-p-o-on o-p-o-o- -------- òp-òon
Maaraw. แ-ด-อก แดดออก แ-ด-อ- ------ แดดออก 0
dæ̀--a--k dæ-t-a-wk d-̀---̀-k --------- dæ̀t-àwk
Ito ay kaaya-aya. ท้-ง-้า--ร่ง ท-องฟ-าโปร-ง ท-อ-ฟ-า-ป-่- ------------ ท้องฟ้าโปร่ง 0
t----g-fá-b--òng ta-wng-fa--bhro-ng t-́-n---a---h-o-n- ------------------ táwng-fá-bhròng
Kumusta ang panahon ngayon? ว-----อากา-เ-็นอ---งไ-? ว-นน--อากาศเป-นอย-างไร? ว-น-ี-อ-ก-ศ-ป-น-ย-า-ไ-? ----------------------- วันนี้อากาศเป็นอย่างไร? 0
w-----́e-a-g-----h-n--̀---̂-----i wan-ne-e-a-ga-t-bhen-a--ya-ng-rai w-n-n-́-----a-t-b-e---̀-y-̂-g-r-i --------------------------------- wan-née-a-gàt-bhen-à-yâng-rai
Malamig ngayon. ว-นนี้อากาศ---ว ว-นน--อากาศหนาว ว-น-ี-อ-ก-ศ-น-ว --------------- วันนี้อากาศหนาว 0
w----e-e----a-t--a-o wan-ne-e-a-ga-t-na-o w-n-n-́-----a-t-n-̌- -------------------- wan-née-a-gàt-nǎo
Mainit ngayon. ว--นี--าก--อ-อุ-น ว-นน--อากาศอบอ--น ว-น-ี-อ-ก-ศ-บ-ุ-น ----------------- วันนี้อากาศอบอุ่น 0
wa----́--a----------o--n wan-ne-e-a-ga-sa-wp-o-on w-n-n-́-----a-s-̀-p-o-o- ------------------------ wan-née-a-ga-sàwp-òon

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -