Phrasebook

tl At the train station   »   th ที่สถานีรถไฟ

33 [tatlumpu’t tatlo]

At the train station

At the train station

33 [สามสิบสาม]

sǎm-sìp-sǎm

ที่สถานีรถไฟ

[têet-tǎ-nee-rót-fai]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Kailan ang susunod na tren papuntang Berlin? รถ--ไ-----์ลิ-เท--ย---อ-ปอ-ก----อไ-ร่ คร-บ-----? รถไฟไปเบอร-ล-นเท--ยวต-อไปออกเม--อไหร- คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-เ-อ-์-ิ-เ-ี-ย-ต-อ-ป-อ-เ-ื-อ-ห-่ ค-ั- / ค-? ------------------------------------------------ รถไฟไปเบอร์ลินเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่ ครับ / คะ? 0
r-́-------h---bur----n--e--o-----w--ha----wk--e--a-ra-i-krá----́ ro-t-fai-bhai-bur--lin-te-eo-dha-w-bhai-a-wk-me-ua-ra-i-kra-p-ka- r-́---a---h-i-b-r---i---e-e---h-̀---h-i-a-w---e-u---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- rót-fai-bhai-bur̶-lin-têeo-dhàw-bhai-àwk-mêua-rài-kráp-ká
Kailan ang susunod na tren papuntang Paris? ร-ไ-ไปป-ร-ส---่--ต-อไปออก-มื่อ-ห-- ค-ั- ---ะ? รถไฟไปปาร-สเท--ยวต-อไปออกเม--อไหร- คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-ป-ร-ส-ท-่-ว-่-ไ-อ-ก-ม-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? --------------------------------------------- รถไฟไปปารีสเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่ ครับ / คะ? 0
r--t------h-----a--e-et---̂e-----̀-------àw---e-u--ra---k-áp-k-́ ro-t-fai-bhai-bha-re-et-te-eo-dha-w-bhai-a-wk-me-ua-ra-i-kra-p-ka- r-́---a---h-i-b-a-r-̂-t-t-̂-o-d-a-w-b-a---̀-k-m-̂-a-r-̀---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ rót-fai-bhai-bha-rêet-têeo-dhàw-bhai-àwk-mêua-rài-kráp-ká
Kailan ang susunod na tren papuntang London? ร--ฟ--ลอ------ี่--ต-อ-ป-อ-เ-------่ -----/--ะ? รถไฟไปลอนดอนเท--ยวต-อไปออกเม--อไหร- คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-ล-น-อ-เ-ี-ย-ต-อ-ป-อ-เ-ื-อ-ห-่ ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- รถไฟไปลอนดอนเที่ยวต่อไปออกเมื่อไหร่ ครับ / คะ? 0
r------i----ai-----a-n-------dh-̀--------̀-----------̀---r-́--k-́ ro-t-fai-bhlai-on-dawn-te-eo-dha-w-bhai-a-wk-me-ua-ra-i-kra-p-ka- r-́---a---h-a---n-d-w---e-e---h-̀---h-i-a-w---e-u---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- rót-fai-bhlai-on-dawn-têeo-dhàw-bhai-àwk-mêua-rài-kráp-ká
Anong oras aalis ang tren papuntang Warsaw? รถ-ฟไ------์-อ-ก---ม--ครับ-/ -ะ? รถไฟไปวอซอร-ออกก--โมง คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-ว-ซ-ร-อ-ก-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? -------------------------------- รถไฟไปวอซอร์ออกกี่โมง ครับ / คะ? 0
ro-t-fa--b-wai-o-s-a--o--------mo-g-kra---k-́ ro-t-fai-bhwai-o-s-aw-o-k-ge-e-mong-kra-p-ka- r-́---a---h-a---̀---w-o-k-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-fai-bhwai-òs-aw-òk-gèe-mong-kráp-ká
Anong oras aalis ang tren papuntang Stockholm? รถไฟไป---อค--ล-มอ---ี-โมง-ค--บ /--ะ? รถไฟไปสต-อคโฮล-มออกก--โมง คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-ส-็-ค-ฮ-์-อ-ก-ี-โ-ง ค-ั- / ค-? ------------------------------------ รถไฟไปสต็อคโฮล์มออกกี่โมง ครับ / คะ? 0
r-́t-fai-b----sà-dh-̀w--h-m----k--èe-mo---k---p---́ ro-t-fai-bhai-sa--dha-wk-hom-a-wk-ge-e-mong-kra-p-ka- r-́---a---h-i-s-̀-d-a-w---o---̀-k-g-̀---o-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- rót-fai-bhai-sà-dhàwk-hom-àwk-gèe-mong-kráp-ká
Anong oras aalis ang tren papuntang Budapest? ร--ฟไปบูด-เป--์ออก--่โ-ง ค--- /--ะ? รถไฟไปบ-ดาเปสต-ออกก--โมง คร-บ / คะ? ร-ไ-ไ-บ-ด-เ-ส-์-อ-ก-่-ม- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- รถไฟไปบูดาเปสต์ออกกี่โมง ครับ / คะ? 0
r-́t---i-b-ai-b-o--a--h-̀y--àw--g--e---ng-k--́---á ro-t-fai-bhai-boo-da-bha-yt-a-wk-ge-e-mong-kra-p-ka- r-́---a---h-i-b-o-d---h-̀-t-a-w---e-e-m-n---r-́---a- ---------------------------------------------------- rót-fai-bhai-boo-da-bhàyt-àwk-gèe-mong-kráp-ká
Gusto ko ng ticket papuntang Madrid. ผม --ดิ-ั- ต-อ----ตั-ว-ปแม-ริ---ึ่-ท-- คร-- ---ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--วไปแมดร-ดหน--งท-- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ว-ป-ม-ร-ด-น-่-ท-่ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการตั๋วไปแมดริดหนึ่งที่ ครับ / คะ 0
pǒ---ì-cha-n--hâw---g-n-dh--a-bha--m-̂----́--ne-un----̂------p-k-́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dhu-a-bhai-mæ-t-ri-t-ne-ung-te-e-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̌---h-i-m-̂---i-t-n-̀-n---e-e-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhǔa-bhai-mæ̂t-rít-nèung-têe-kráp-ká
Gusto ko ng ticket papuntang Prague. ผม ------- ต้--ก--ตั๋--ป-ร-ก--ึ-ง--่--ร-บ-/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--วไปปรากหน--งท-- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ว-ป-ร-ก-น-่-ท-่ ค-ั- / ค- ---------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการตั๋วไปปรากหนึ่งที่ ครับ / คะ 0
po---di--c--̌----------gan----̌-----i-bhra-----̀-ng-tê--kr-́p---́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dhu-a-bhai-bhra-k-ne-ung-te-e-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̌---h-i-b-r-̀---e-u-g-t-̂---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhǔa-bhai-bhràk-nèung-têe-kráp-ká
Gusto ko ng ticket papuntang Bern. ผ--/-ดิฉัน-ต้อ--า--ั-วไ-เบ-ร์-ห-ึ่-ที- -ร---/ -ะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--วไปเบ-ร-นหน--งท-- คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ว-ป-บ-ร-น-น-่-ท-่ ค-ั- / ค- ------------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการตั๋วไปเบิร์นหนึ่งที่ ครับ / คะ 0
po---di------n---a-wn--g-n-dh-̌---h----er---nè-----ê-----́p---́ po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dhu-a-bhai-ber-n-ne-ung-te-e-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̌---h-i-b-r-n-n-̀-n---e-e-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhǔa-bhai-ber̶n-nèung-têe-kráp-ká
Kailan darating ang tren sa Vienna? ร-ไ-----ว--น-าเ-ื่อไ--ค-ั--/----? รถไฟถ-งเว-ยนนาเม--อไร คร-บ / คะ ? ร-ไ-ถ-ง-ว-ย-น-เ-ื-อ-ร ค-ั- / ค- ? --------------------------------- รถไฟถึงเวียนนาเมื่อไร ครับ / คะ ? 0
ro----ai--ě----w-an-n----̂ua-ra----a---ká ro-t-fai-te-ung-wian-na-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---e-u-g-w-a---a-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------- rót-fai-těung-wian-na-mêua-rai-kráp-ká
Kailan darating ang tren sa Moscow? รถ-ฟ-ึงม-สโคเมื-อไร-ค-ับ-/ คะ? รถไฟถ-งมอสโคเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ไ-ถ-ง-อ-โ-เ-ื-อ-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------ รถไฟถึงมอสโคเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r--t-f-i----u---m-------h---̂ua--a----áp-ká ro-t-fai-te-ung-ma-wt-koh-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---e-u-g-m-̂-t-k-h-m-̂-a-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-fai-těung-mâwt-koh-mêua-rai-kráp-ká
Kailan darating ang tren sa Amsterdam? ร--ฟถึง-ั--เตอ-์-ั-เ-ื---- -ร-บ --ค-? รถไฟถ-งอ-มสเตอร-ด-มเม--อไร คร-บ / คะ? ร-ไ-ถ-ง-ั-ส-ต-ร-ด-ม-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถไฟถึงอัมสเตอร์ดัมเมื่อไร ครับ / คะ? 0
ro-t-f-i-t--ung-a---à--h-r̶------êu--r----rá---á ro-t-fai-te-ung-am-sa--dhur--dam-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a---e-u-g-a---a---h-r---a---e-u---a---r-́---a- ---------------------------------------------------- rót-fai-těung-am-sà-dhur̶-dam-mêua-rai-kráp-ká
Kailangan ko bang magpalit ng tren? ผม---ด-ฉั------เป-ี-ย-รถไ-ไห- -ร-บ / ค-? ผม / ด-ฉ-น ต-องเปล--ยนรถไฟไหม คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-เ-ล-่-น-ถ-ฟ-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องเปลี่ยนรถไฟไหม ครับ / คะ? 0
pǒm-d-̀-c-ǎn-dha-w--------a--r--t-f---mǎi--r--p--á po-m-di--cha-n-dha-wng-bhli-an-ro-t-fai-ma-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-i-a---o-t-f-i-m-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhlìan-rót-fai-mǎi-kráp-ká
Mula sa aling platform aalis ang tren? ร-ไฟ--ก--่--นชลาไห---รับ - คะ? รถไฟออกท--ชานชลาไหน คร-บ / คะ? ร-ไ-อ-ก-ี-ช-น-ล-ไ-น ค-ั- / ค-? ------------------------------ รถไฟออกที่ชานชลาไหน ครับ / คะ? 0
ró----i----k--e----ha--o-t-----a-i--r--p--á ro-t-fai-a-wk-te-e-cha-no-t-la-na-i-kra-p-ka- r-́---a---̀-k-t-̂---h---o-t-l---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------- rót-fai-àwk-têe-cha-nót-la-nǎi-kráp-ká
Mayroon bang tren na pangtulog? รถ----วน---มีต-้น--ไห- ค--------? รถไฟขบวนน--ม-ต--นอนไหม คร-บ / คะ? ร-ไ-ข-ว-น-้-ี-ู-น-น-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- รถไฟขบวนนี้มีตู้นอนไหม ครับ / คะ? 0
ró---a---o----o--n--e-me---ho----on---̌i-kr-́p-k-́ ro-t-fai-ko-p-won-ne-e-mee-dho-on-on-ma-i-kra-p-ka- r-́---a---o-p-w-n-n-́---e---h-̂-n-o---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- rót-fai-kòp-won-née-mee-dhôon-on-mǎi-kráp-ká
Gusto ko ng one-way ticket papuntang Brussels. ผ--- ดิฉัน-----การต-๋---บรัสเ-ล -น---เ--่----ร-บ --คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--วไปบร-สเซล หน--งเท--ยว คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ว-ป-ร-ส-ซ- ห-ึ-ง-ท-่-ว ค-ั- / ค- ----------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการตั๋วไปบรัสเซล หนึ่งเที่ยว ครับ / คะ 0
p--m--ì--h----dh------ga---h----bh-i---̀--rá--s-yn--èung-t---o-kra----á po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dhu-a-bhai-ba-w-ra-t-sayn-ne-ung-te-eo-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̌---h-i-b-̀---a-t-s-y---e-u-g-t-̂-o-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhǔa-bhai-bàw-rát-sayn-nèung-têeo-kráp-ká
Gusto ko ng pabalik na tiket sa Copenhagen. ผม-/---ฉัน-ต---กา--------บโ-----ฮ--้---รับ / คะ ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--วกล-บโคเพนเฮเก-น คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ั-ว-ล-บ-ค-พ-เ-เ-้- ค-ั- / ค- ----------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการตั๋วกลับโคเพนเฮเก้น ครับ / คะ 0
p--m--i----ǎ----a---g-g-n-dhu----l-̀--koh--ay---a--g-----r-́---á po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dhu-a-gla-p-koh-payn-hay-ge-n-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̌---l-̀---o---a-n-h-y-g-̂---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhǔa-glàp-koh-payn-hay-gên-kráp-ká
Magkano ang bayad sa tren na pangtulog? ท---ั่งใ---้-อนร--า-ท-า-ร ค-ับ-/-ค-? ท--น--งในต--นอนราคาเท-าไร คร-บ / คะ? ท-่-ั-ง-น-ู-น-น-า-า-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------ ที่นั่งในตู้นอนราคาเท่าไร ครับ / คะ? 0
t-̂e--a-ng---i-d--̂---awn--a--a-t--o-------a-p--á te-e-na-ng-nai-dho-o-nawn-ra-ka-ta-o-rai-kra-p-ka- t-̂---a-n---a---h-̂---a-n-r---a-t-̂---a---r-́---a- -------------------------------------------------- têe-nâng-nai-dhôo-nawn-ra-ka-tâo-rai-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -