Phrasebook

tl Imperative 1   »   th ประโยคคำสั่ง 1

89 [walumpu’t siyam]

Imperative 1

Imperative 1

89 [แปดสิบเก้า]

bhæ̀t-sìp-gâo

ประโยคคำสั่ง 1

[bhrà-yôk-kam-sàng]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Ang tamad mo naman – huwag naman maging tamad! คุ-ข--เกี---ห----กิน-–--ย่-ข--เก-ยจ---เล-! ค-ณข--เก-ยจเหล-อเก-น – อย-าข--เก-ยจน-กเลย! ค-ณ-ี-เ-ี-จ-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-ข-้-ก-ย-น-ก-ล-! ------------------------------------------ คุณขี้เกียจเหลือเกิน – อย่าขี้เกียจนักเลย! 0
k-----êe-gi------̌---ger̶n-a--y-----̂e--ìat-n-----uнy koon-ke-e-gi-at-le-ua-ger-n-a--ya--ke-e-gi-at-na-k-luнy k-o---e-e-g-̀-t-l-̌-a-g-r-n-a---a---e-e-g-̀-t-n-́---u-y ------------------------------------------------------- koon-kêe-gìat-lěua-ger̶n-à-yâ-kêe-gìat-nák-luнy
Ang tagal mo naman matulog – huwag naman matagal matulog! คุณ-อ----เห-ื--ก-น-–-อย่า---นาน--กเล-! ค-ณนอนนานเหล-อเก-น – อย-านอนนานน-กเลย! ค-ณ-อ-น-น-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-น-น-า-น-ก-ล-! -------------------------------------- คุณนอนนานเหลือเกิน – อย่านอนนานนักเลย! 0
k----nawn---n---̌-a-g------̀-y--n-on---n--a-k-lu-y koon-nawn-nan-le-ua-ger-n-a--ya-n-on-nan-na-k-luнy k-o---a-n-n-n-l-̌-a-g-r-n-a---a-n-o---a---a-k-l-н- -------------------------------------------------- koon-nawn-nan-lěua-ger̶n-à-yân-on-nan-nák-luнy
Huli ka naman ng uwi – huwag naman masyadong huli ang uwi! คุ-กล-บมา----ด----ล-อเ--น – -ย่--ลั-บ้-น-ึ-น----! ค-ณกล-บมาบ-านด-กเหล-อเก-น – อย-ากล-บบ-านด-กน-กซ-! ค-ณ-ล-บ-า-้-น-ึ-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-ก-ั-บ-า-ด-ก-ั-ซ-! ------------------------------------------------- คุณกลับมาบ้านดึกเหลือเกิน – อย่ากลับบ้านดึกนักซิ! 0
k-o-----̀p-ma--â--de----lě---g-r̶---̀------la-p----n----uk-nák--í koon-gla-p-ma-ba-n-de-uk-le-ua-ger-n-a--ya-k-la-p-ba-n-de-uk-na-k-si- k-o---l-̀---a-b-̂---e-u---e-u---e-̶---̀-y-̂---a-p-b-̂---e-u---a-k-s-́ --------------------------------------------------------------------- koon-glàp-ma-bân-dèuk-lěua-ger̶n-à-yâk-láp-bân-dèuk-nák-sí
Ang lakas mong tumawa – huwag naman tumawa ng malakas! ค-ณ-ัวเ---ดังเห-----ิ- --อย--ห-ว-----ั-นั-ซิ! ค-ณห-วเราะด-งเหล-อเก-น – อย-าห-วเราะด-งน-กซ-! ค-ณ-ั-เ-า-ด-ง-ห-ื-เ-ิ- – อ-่-ห-ว-ร-ะ-ั-น-ก-ิ- --------------------------------------------- คุณหัวเราะดังเหลือเกิน – อย่าหัวเราะดังนักซิ! 0
koon-hu-----́--da----e-u--g-r-n----yâ-hu-a----w--a---n-́---í koon-hu-a-ra-w-dang-le-ua-ger-n-a--ya--hu-a-ra-w-dang-na-k-si- k-o---u-a-r-́---a-g-l-̌-a-g-r-n-a---a---u-a-r-́---a-g-n-́---i- -------------------------------------------------------------- koon-hǔa-ráw-dang-lěua-ger̶n-à-yâ-hǔa-ráw-dang-nák-sí
Mahinahon kang magsalita – huwag kang magsalita nang mahina! ค-ณพูด-สีย-เ-าเ--ื-เ-ิน –-อ-่า---เ-----ซิ! ค-ณพ-ดเส-ยงเบาเหล-อเก-น – อย-าพ-ดเบาน-กซ-! ค-ณ-ู-เ-ี-ง-บ-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-พ-ด-บ-น-ก-ิ- ------------------------------------------ คุณพูดเสียงเบาเหลือเกิน – อย่าพูดเบานักซิ! 0
k-on--o----si-ang---o-l-̌-a---r-n-a--y----o----b-o-ná--s-́ koon-po-ot-si-ang-bao-le-ua-ger-n-a--ya--po-ot-bao-na-k-si- k-o---o-o---i-a-g-b-o-l-̌-a-g-r-n-a---a---o-o---a---a-k-s-́ ----------------------------------------------------------- koon-pôot-sǐang-bao-lěua-ger̶n-à-yâ-pôot-bao-nák-sí
Uminom ka ng sobra – huwag uminom ng sobra! ค-ณด---ม-ก-กิ-ไ--– -ย่---่---ก--ก-ิ! ค-ณด--มมากเก-นไป – อย-าด--มมากน-กซ-! ค-ณ-ื-ม-า-เ-ิ-ไ- – อ-่-ด-่-ม-ก-ั-ซ-! ------------------------------------ คุณดื่มมากเกินไป – อย่าดื่มมากนักซิ! 0
k--n--------a-k-g-r̶n-bh-i----y---d--um--âk--á----́ koon-de-um-ma-k-ger-n-bhai-a--ya--de-um-ma-k-na-k-si- k-o---e-u---a-k-g-r-n-b-a---̀-y-̂-d-̀-m-m-̂---a-k-s-́ ----------------------------------------------------- koon-dèum-mâk-ger̶n-bhai-à-yâ-dèum-mâk-nák-sí
Masyado kang naninigarilyo – huwag manigarilyo ng sobra! ค-ณสู--ุห---ม---------ล้ว-– -ย-าสูบบ--ร-่--กนักเลย! ค-ณส-บบ-หร--มากเก-นไปแล-ว – อย-าส-บบ-หร--มากน-กเลย! ค-ณ-ู-บ-ห-ี-ม-ก-ก-น-ป-ล-ว – อ-่-ส-บ-ุ-ร-่-า-น-ก-ล-! --------------------------------------------------- คุณสูบบุหรี่มากเกินไปแล้ว – อย่าสูบบุหรี่มากนักเลย! 0
k-on----op-b----re-e-mâk-ge----bha-------a--y-̂-sòop-bo-o--è---â--na----uнy koon-so-op-bo-o-re-e-ma-k-ger-n-bhai-læ-o-a--ya--so-op-bo-o-re-e-ma-k-na-k-luнy k-o---o-o---o-o-r-̀---a-k-g-r-n-b-a---æ-o-a---a---o-o---o-o-r-̀---a-k-n-́---u-y ------------------------------------------------------------------------------- koon-sòop-bòo-rèe-mâk-ger̶n-bhai-lǽo-à-yâ-sòop-bòo-rèe-mâk-nák-luнy
Nagtatrabaho ka ng sobra – huwag magtrabaho ng sobra! คุณท---นม--เ-ิ----- ----ท-----า--ก-น-ป! ค-ณท-งานมากเก-นไป – อย-าท-งานมากเก-นไป! ค-ณ-ำ-า-ม-ก-ก-น-ป – อ-่-ท-ง-น-า-เ-ิ-ไ-! --------------------------------------- คุณทำงานมากเกินไป – อย่าทำงานมากเกินไป! 0
k----tam-n-a-------g-r----ha-----ya--t---n-an--a-----r̶n-bh-i koon-tam-ngan-ma-k-ger-n-bhai-a--ya--tam-ngan-ma-k-ger-n-bhai k-o---a---g-n-m-̂---e-̶---h-i-a---a---a---g-n-m-̂---e-̶---h-i ------------------------------------------------------------- koon-tam-ngan-mâk-ger̶n-bhai-à-yâ-tam-ngan-mâk-ger̶n-bhai
Napakabilis ng iyong pagmamaneho – huwag magmaneho nang napakabilis! คุ----เร--------กิน - -ย-า-ั-เ-็วนัก--! ค-ณข-บเร-วเหล-อเก-น – อย-าข-บเร-วน-กซ-! ค-ณ-ั-เ-็-เ-ล-อ-ก-น – อ-่-ข-บ-ร-ว-ั-ซ-! --------------------------------------- คุณขับเร็วเหลือเกิน – อย่าขับเร็วนักซิ! 0
koon---̀p--a---o-l-̌ua-g--̶n-à-y---k--p---̲--o-ná--s-́ koon-ka-p-ra-y-o-le-ua-ger-n-a--ya--ka-p-ra-y-o-na-k-si- k-o---a-p-r-̲-̲---e-u---e-̶---̀-y-̂-k-̀---a-y-o-n-́---i- -------------------------------------------------------- koon-kàp-ra̲y̲o-lěua-ger̶n-à-yâ-kàp-ra̲y̲o-nák-sí
Bumangon ka, G. Miller! ลุ-ขึ้น -รั--/---- -ุณม-ลเลอ-์! ล-กข--น คร-บ / ค-ะ ค-ณม-ลเลอร-! ล-ก-ึ-น ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- ------------------------------- ลุกขึ้น ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
lo-ok--e-u---ráp-k----o-n-----l-r̶ lo-ok-ke-un-kra-p-ka--koon-min-lur- l-́-k-k-̂-n-k-a-p-k-̂-k-o---i---u-̶ ----------------------------------- lóok-kêun-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Umupo ka, G. Miller! เ--ญนั่-----บ / ค่ะ----มิลเล--์! เช-ญน--ง คร-บ / ค-ะ ค-ณม-ลเลอร-! เ-ิ-น-่- ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- -------------------------------- เชิญนั่ง ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
cher-n-na--g---á---a--koon--in----̶ cher-n-na-ng-kra-p-ka--koon-min-lur- c-e-̶---a-n---r-́---a---o-n-m-n-l-r- ------------------------------------ cher̶n-nâng-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Manatiling nakaupo, G. Miller! น--ง-่- --ั--- ค-ะ-คุณ---เล---! น--งต-อ คร-บ / ค-ะ ค-ณม-ลเลอร-! น-่-ต-อ ค-ั- / ค-ะ ค-ณ-ิ-เ-อ-์- ------------------------------- นั่งต่อ ครับ / ค่ะ คุณมิลเลอร์! 0
na----dha------́---â--o-----n-lu-̶ na-ng-dha-w-kra-p-ka--koon-min-lur- n-̂-g-d-a-w-k-a-p-k-̂-k-o---i---u-̶ ----------------------------------- nâng-dhàw-kráp-kâ-koon-min-lur̶
Magpasensya ka! / Habaan mo ang pasensya mo! ใ--ย---ๆ-น-ค----- --ค-! ใจเย-น ๆ นะคร-บ / นะคะ! ใ-เ-็- ๆ น-ค-ั- / น-ค-! ----------------------- ใจเย็น ๆ นะครับ / นะคะ! 0
ja--ye----n-ná-kr--p-na--ká jai-yen-yen-na--kra-p-na--ka- j-i-y-n-y-n-n-́-k-a-p-n-́-k-́ ----------------------------- jai-yen-yen-ná-kráp-ná-ká
Huwag kang mag-madali! มีเวล--ไม-ต-อ-รี-! ม-เวลา ไม-ต-องร-บ! ม-เ-ล- ไ-่-้-ง-ี-! ------------------ มีเวลา ไม่ต้องรีบ! 0
me----------â------wng----ep mee-way-la-ma-i-dha-wng-re-ep m-e-w-y-l---a-i-d-a-w-g-r-̂-p ----------------------------- mee-way-la-mâi-dhâwng-rêep
Sandali lang! รอส--ค-ู่ --ครั- /--ะ--! รอส-กคร-- นะคร-บ / นะคะ! ร-ส-ก-ร-่ น-ค-ั- / น-ค-! ------------------------ รอสักครู่ นะครับ / นะคะ! 0
ra--s----kro-o-na--kr-----á-ká raw-sa-k-kro-o-na--kra-p-na--ka- r-w-s-̀---r-̂---a---r-́---a---a- -------------------------------- raw-sàk-krôo-ná-kráp-ná-ká
Mag-ingat ka! ระวั----ค-ั--- ค-! ระว-งนะ คร-บ / คะ! ร-ว-ง-ะ ค-ั- / ค-! ------------------ ระวังนะ ครับ / คะ! 0
r---w-n--n-́---a-p-k-́ ra--wang-na--kra-p-ka- r-́-w-n---a---r-́---a- ---------------------- rá-wang-ná-kráp-ká
Maging sa oras! ก-ุ-า-าให้---เวลา -ะค-ั--- นะค-! กร-ณามาให-ตรงเวลา นะคร-บ / นะคะ! ก-ุ-า-า-ห-ต-ง-ว-า น-ค-ั- / น-ค-! -------------------------------- กรุณามาให้ตรงเวลา นะครับ / นะคะ! 0
g-òo-----a------dh--ng-----l---a---r-́p-----k-́ gro-o-na-ma-ha-i-dhrong-way-la-na--kra-p-na--ka- g-o-o-n---a-h-̂---h-o-g-w-y-l---a---r-́---a---a- ------------------------------------------------ gròo-na-ma-hâi-dhrong-way-la-ná-kráp-ná-ká
Wag kang tanga! อย-าโ-่น-กซ-! อย-าโง-น-กซ-! อ-่-โ-่-ั-ซ-! ------------- อย่าโง่นักซิ! 0
a----̂-ngô--na-k-s-́ a--ya--ngo-h-na-k-si- a---a---g-̂---a-k-s-́ --------------------- à-yâ-ngôh-nák-sí

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -