Phrasebook

tl At school   »   th ที่โรงเรียน

4 [apat]

At school

At school

4 [สี่]

sèe

ที่โรงเรียน

[têe-rong-rian]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Nasaan ba tayo? เ-าอย------หน? เราอย--ท--ไหน? เ-า-ย-่-ี-ไ-น- -------------- เราอยู่ที่ไหน? 0
r-o--̀----o-t--e---̌i rao-a--yo-o-te-e-na-i r-o-a---o-o-t-̂---a-i --------------------- rao-à-yôo-têe-nǎi
Tayo / Kami ay nasa paaralan / eskuwelahan. เราอย-่ที่โ----ียน เราอย--ท--โรงเร-ยน เ-า-ย-่-ี-โ-ง-ร-ย- ------------------ เราอยู่ที่โรงเรียน 0
ra---̀-y-̂----̂e-r-n---i-n rao-a--yo-o-te-e-rong-rian r-o-a---o-o-t-̂---o-g-r-a- -------------------------- rao-à-yôo-têe-rong-rian
Tayo / Kami ay may klase / leksyon. เ----ล---รีย---ังส-อ เราก-ล-งเร-ยนหน-งส-อ เ-า-ำ-ั-เ-ี-น-น-ง-ื- -------------------- เรากำลังเรียนหนังสือ 0
ra--gam-l-ng-r-an----n--s-̌u rao-gam-lang-rian-na-ng-se-u r-o-g-m-l-n---i-n-n-̌-g-s-̌- ---------------------------- rao-gam-lang-rian-nǎng-sěu
Iyon ang mga mag-aaral. นั่--ือนักเ--ยน น--นค-อน-กเร-ยน น-่-ค-อ-ั-เ-ี-น --------------- นั่นคือนักเรียน 0
na----eu-ná--rian na-n-keu-na-k-rian n-̂---e---a-k-r-a- ------------------ nân-keu-nák-rian
Iyon ang guro. น--น---ค---รู น--นค-อค-ณคร- น-่-ค-อ-ุ-ค-ู ------------- นั่นคือคุณครู 0
n-̂n-----k-on-kroo na-n-keu-koon-kroo n-̂---e---o-n-k-o- ------------------ nân-keu-koon-kroo
Iyon ang klase. นั่-คือ--้----ยน น--นค-อช--นเร-ยน น-่-ค-อ-ั-น-ร-ย- ---------------- นั่นคือชั้นเรียน 0
na-n-----c-á---i-n na-n-keu-cha-n-rian n-̂---e---h-́---i-n ------------------- nân-keu-chán-rian
Ano ang gagawin natin? เ-า-ำลังท-อ--ร-ย--? เราก-ล-งท-อะไรอย--? เ-า-ำ-ั-ท-อ-ไ-อ-ู-? ------------------- เรากำลังทำอะไรอยู่? 0
ra---a--la-g-t-m-a---a--à-y-̂o rao-gam-lang-tam-a--rai-a--yo-o r-o-g-m-l-n---a---̀-r-i-a---o-o ------------------------------- rao-gam-lang-tam-à-rai-à-yôo
Nag-aaral kami. เรากำ-ังเรีย-หนังสือ เราก-ล-งเร-ยนหน-งส-อ เ-า-ำ-ั-เ-ี-น-น-ง-ื- -------------------- เรากำลังเรียนหนังสือ 0
ra--g-m-lang--i-----̌-g--e-u rao-gam-lang-rian-na-ng-se-u r-o-g-m-l-n---i-n-n-̌-g-s-̌- ---------------------------- rao-gam-lang-rian-nǎng-sěu
Nag-aaral kami ng wika. เรา-ำ-ั-เรียนภ-ษา เราก-ล-งเร-ยนภาษา เ-า-ำ-ั-เ-ี-น-า-า ----------------- เรากำลังเรียนภาษา 0
rao--am---n----a--p--s-̌ rao-gam-lang-rian-pa-sa- r-o-g-m-l-n---i-n-p---a- ------------------------ rao-gam-lang-rian-pa-sǎ
Nag-aaral ako ng ingles. ผ-♂-/ ดิ--น- -ร-ยนภาษ-อ--ก-ษ ผม♂ / ด-ฉ-น♀ เร-ยนภาษาอ-งกฤษ ผ-♂ / ด-ฉ-น- เ-ี-น-า-า-ั-ก-ษ ---------------------------- ผม♂ / ดิฉัน♀ เรียนภาษาอังกฤษ 0
p-̌----̀-ch--n-ri----a--ǎ--ng-g-ìt po-m-di--cha-n-rian-pa-sa--ang-gri-t p-̌---i---h-̌---i-n-p---a---n---r-̀- ------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-rian-pa-sǎ-ang-grìt
Nag-aaral ka ng espanyol. ค---ร--น-----เ-น ค-ณเร-ยนภาษาสเปน ค-ณ-ร-ย-ภ-ษ-ส-ป- ---------------- คุณเรียนภาษาสเปน 0
ko-n----n-p--sa---bhayn koon-rian-pa-sa-t-bhayn k-o---i-n-p---a-t-b-a-n ----------------------- koon-rian-pa-sàt-bhayn
Nag-aaral siya ng aleman. เข----ย------ย--มัน เขาเร-ยนภาษาเยอรม-น เ-า-ร-ย-ภ-ษ-เ-อ-ม-น ------------------- เขาเรียนภาษาเยอรมัน 0
k-̌---i---pa--a--yu-̶--man ka-o-rian-pa-sa--yur-n-man k-̌---i-n-p---a---u-̶---a- -------------------------- kǎo-rian-pa-sǎ-yur̶n-man
Nag-aaral kami ng pranses. เ-า--ี---า---รั่---ส เราเร-ยนภาษาฝร--งเศส เ-า-ร-ย-ภ-ษ-ฝ-ั-ง-ศ- -------------------- เราเรียนภาษาฝรั่งเศส 0
r-----an----sa----̀--â-g-sàyt rao-rian-pa-sa--fa--ra-ng-sa-yt r-o-r-a---a-s-̌-f-̀-r-̂-g-s-̀-t ------------------------------- rao-rian-pa-sǎ-fà-râng-sàyt
Nag-aaral kayo ng italyano. พวกค-ณ-ุ-คนเรี----ษา-ิ-าเลี-น พวกค-ณท-กคนเร-ยนภาษาอ-ตาเล-ยน พ-ก-ุ-ท-ก-น-ร-ย-ภ-ษ-อ-ต-เ-ี-น ----------------------------- พวกคุณทุกคนเรียนภาษาอิตาเลียน 0
pu----ko---to--k---n-r--n-----a--i----a-l-an pu-ak-koon-to-ok-kon-rian-pa-sa--i--dha-lian p-̂-k-k-o---o-o---o---i-n-p---a---̀-d-a-l-a- -------------------------------------------- pûak-koon-tóok-kon-rian-pa-sǎ-ì-dha-lian
Sila ay nag-aaral ng russian. พ--เ-า----น-า--ร-ส-ซ-ย พวกเขาเร-ยนภาษาร-สเซ-ย พ-ก-ข-เ-ี-น-า-า-ั-เ-ี- ---------------------- พวกเขาเรียนภาษารัสเซีย 0
p---k--ǎo-r-an-----------t-s-a pu-ak-ka-o-rian-pa-sa--ra-t-sia p-̂-k-k-̌---i-n-p---a---a-t-s-a ------------------------------- pûak-kǎo-rian-pa-sǎ-rát-sia
Nakaka-interes ang pag-aaral ng mga wika. ก-ร-รีย-ภา--นั้---าส--จ การเร-ยนภาษาน--นน-าสนใจ ก-ร-ร-ย-ภ-ษ-น-้-น-า-น-จ ----------------------- การเรียนภาษานั้นน่าสนใจ 0
ga---ia-----sǎ----n-n-̂-so----ai gan-rian-pa-sa--na-n-na--so-n-jai g-n-r-a---a-s-̌-n-́---a---o-n-j-i --------------------------------- gan-rian-pa-sǎ-nán-nâ-sǒn-jai
Nais naming maunawaan ang mga tao. เร--้-งก-รท----เข-า-จค----- ๆ เราต-องการท--จะเข-าใจคนอ--น ๆ เ-า-้-ง-า-ท-่-ะ-ข-า-จ-น-ื-น ๆ ----------------------------- เราต้องการที่จะเข้าใจคนอื่น ๆ 0
rao--h-̂w----a-----e-ja--ka---j-i-----e----èun rao-dha-wng-gan-te-e-ja--ka-o-jai-kon-e-un-e-un r-o-d-a-w-g-g-n-t-̂---a---a-o-j-i-k-n-e-u---̀-n ----------------------------------------------- rao-dhâwng-gan-têe-jà-kâo-jai-kon-èun-èun
Nais naming makipag-usap sa mga tao. เ--อย-กจ----กับ-น-ื่--ๆ เราอยากจะพ-ดก-บคนอ--น ๆ เ-า-ย-ก-ะ-ู-ก-บ-น-ื-น ๆ ----------------------- เราอยากจะพูดกับคนอื่น ๆ 0
ra--a--yâk-----pô-----̀p--o--èu--e-un rao-a--ya-k-ja--po-ot-ga-p-kon-e-un-e-un r-o-a---a-k-j-̀-p-̂-t-g-̀---o---̀-n-e-u- ---------------------------------------- rao-à-yâk-jà-pôot-gàp-kon-èun-èun

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -