Phrasebook

tl At the airport   »   th ที่สนามบิน

35 [tatlumpu’t limang]

At the airport

At the airport

35 [สามสิบห้า]

sǎm-sìp-hâ

ที่สนามบิน

[têet-nam-bin]

Piliin kung paano mo gustong makita ang pagsasalin:   
Tagalog Thailand Maglaro higit pa
Gusto kong mag-book ng flight papuntang Athens. ผม / ดิฉ-น-ข----เที-ย-บิ-ไ-เ-เ-- ค-ับ --คะ ผม / ด-ฉ-น ขอจองเท--ยวบ-นไปเอเธน คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-จ-ง-ท-่-ว-ิ-ไ-เ-เ-น ค-ั- / ค- ------------------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอจองเที่ยวบินไปเอเธน ครับ / คะ 0
p-----i--c-ǎn-ka-wt------e------n-bh---ay---yn---a-p-k-́ po-m-di--cha-n-ka-wt-ong-te-eo-bin-bhai-ay-tayn-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---n---e-e---i---h-i-a---a-n-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kàwt-ong-têeo-bin-bhai-ay-tayn-kráp-ká
Direkta ba ang paglipad niyan? นี่เ--น-ท-่-วบิน-ี่บิ-ตร----ไ-----ับ-- ค-? น--เป-นเท--ยวบ-นท--บ-นตรงใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ป-น-ท-่-ว-ิ-ท-่-ิ-ต-ง-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ นี่เป็นเที่ยวบินที่บินตรงใช่ไหม ครับ / คะ? 0
n-̂----e--t--e--b-n----e-b---dh--ng--ha-i--a-----áp--á ne-e-bhen-te-eo-bin-te-e-bin-dhrong-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---h-n-t-̂-o-b-n-t-̂---i---h-o-g-c-a-i-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- nêe-bhen-têeo-bin-têe-bin-dhrong-châi-mǎi-kráp-ká
Pakiusap, Isang upuan sa bintana, hindi naninigarilyo na lugar. ขอ-ี-น----ิ-ห--า-่--แ----่-ูบบุ-ร-่ ค--บ --คะ ขอท--น--งร-มหน-าต-างและไม-ส-บบ-หร-- คร-บ / คะ ข-ท-่-ั-ง-ิ-ห-้-ต-า-แ-ะ-ม-ส-บ-ุ-ร-่ ค-ั- / ค- --------------------------------------------- ขอที่นั่งริมหน้าต่างและไม่สูบบุหรี่ ครับ / คะ 0
kǎw-te---nân--rim--a----a----lǽ-m-̂---o-op-bo-o-re-e--rá---á ka-w-te-e-na-ng-rim-na--dha-ng-læ--ma-i-so-op-bo-o-re-e-kra-p-ka- k-̌---e-e-n-̂-g-r-m-n-̂-d-a-n---æ---a-i-s-̀-p-b-̀---e-e-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------------- kǎw-têe-nâng-rim-nâ-dhàng-lǽ-mâi-sòop-bòo-rèe-kráp-ká
Gusto kong kumpirmahin ang aking reserbasyon. ผ--- --ฉั--ข--ื--ัน-----ง--ร-บ-- -ะ ผม / ด-ฉ-น ขอย-นย-นการจอง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ย-น-ั-ก-ร-อ- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอยืนยันการจอง ครับ / คะ 0
p-m-/-d---hăn-· --- --u- ----g-an-j--- ---rá--/-ká pŏm / dì-chăn · kŏr yeun yan gaan jong · kráp / ká p-m / d---h-n · k-r y-u- y-n g-a- j-n- · k-á- / k- -------------------------------------------------- pŏm / dì-chăn · kŏr yeun yan gaan jong · kráp / ká
Gusto kong kanselahin ang aking reserbasyon. ผ- / -ิ-ั- --ย----ก-า---ง--ร---/-คะ ผม / ด-ฉ-น ขอยกเล-กการจอง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-ย-เ-ิ-ก-ร-อ- ค-ั- / ค- ----------------------------------- ผม / ดิฉัน ขอยกเลิกการจอง ครับ / คะ 0
po-m-d---c--̌--kǎw--ga----̂r̶---a--j--ng-kráp-ká po-m-di--cha-n-ka-wy-ga--le-r-k-gan-jawng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w---a---e-r-k-g-n-j-w-g-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎwy-gà-lêr̶k-gan-jawng-kráp-ká
Gusto kong palitan ang aking reserbasyon. ผม-- -ิ--น-ขอ---ี---กา-จ-- -ร-บ / คะ ผม / ด-ฉ-น ขอเปล--ยนการจอง คร-บ / คะ ผ- / ด-ฉ-น ข-เ-ล-่-น-า-จ-ง ค-ั- / ค- ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ขอเปลี่ยนการจอง ครับ / คะ 0
pǒ--d-----ǎn--ǎw-b---̀-n---n-ja-n--kr-́---á po-m-di--cha-n-ka-w-bhli-an-gan-jawng-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a-w-b-l-̀-n-g-n-j-w-g-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-kǎw-bhlìan-gan-jawng-kráp-ká
Kailan ang susunod na paglipad papunta sa Roma? เ---ย-บินไป-รม --ี---ต่อ-ปอ--ก---มง --ับ - -ะ? เท--ยวบ-นไปโรม เท--ยวต-อไปออกก--โมง คร-บ / คะ? เ-ี-ย-บ-น-ป-ร- เ-ี-ย-ต-อ-ป-อ-ก-่-ม- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------------- เที่ยวบินไปโรม เที่ยวต่อไปออกกี่โมง ครับ / คะ? 0
têeo-----bha--rom-te----dh-̀-----i--̀wk-g----mo----rá---á te-eo-bin-bhai-rom-te-eo-dha-w-bhai-a-wk-ge-e-mong-kra-p-ka- t-̂-o-b-n-b-a---o---e-e---h-̀---h-i-a-w---e-e-m-n---r-́---a- ------------------------------------------------------------ têeo-bin-bhai-rom-têeo-dhàw-bhai-àwk-gèe-mong-kráp-ká
Mayroon pa bang dalawang upuan na makukuha? ยังมีที่-่-ง-ี-ส--ที-ไหม-ค----- ค-? ย-งม-ท--ว-างอ-กสองท--ไหม คร-บ / คะ? ย-ง-ี-ี-ว-า-อ-ก-อ-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ยังมีที่ว่างอีกสองที่ไหม ครับ / คะ? 0
y--g-m-e-------a-----̀-----̌wn--têe-mǎi---a-p-ká yang-mee-te-e-wa-ng-e-ek-sa-wng-te-e-ma-i-kra-p-ka- y-n---e---e-e-w-̂-g-e-e---a-w-g-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------- yang-mee-têe-wâng-èek-sǎwng-têe-mǎi-kráp-ká
Hindi, mayroon na lamang kaming isang natitirang upuan. ไม------ีที---าง-ีก-พ---ห-ึ่ง-----่-น--- -ร-บ----ะ ไม-,เราม-ท--ว-างอ-กเพ-ยงหน--งท--เท-าน--น คร-บ / คะ ไ-่-เ-า-ี-ี-ว-า-อ-ก-พ-ย-ห-ึ-ง-ี-เ-่-น-้- ค-ั- / ค- -------------------------------------------------- ไม่,เรามีที่ว่างอีกเพียงหนึ่งที่เท่านั้น ครับ / คะ 0
ma-i---o-mee-t-̂e-wa-n----e----a-g---̀ung-t-̂e--âo--a-n--r-́p---́ ma-i-rao-mee-te-e-wa-ng-e-ek-piang-ne-ung-te-e-ta-o-na-n-kra-p-ka- m-̂---a---e---e-e-w-̂-g-e-e---i-n---e-u-g-t-̂---a-o-n-́---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ mâi-rao-mee-têe-wâng-èek-piang-nèung-têe-tâo-nán-kráp-ká
Kailan tayo makakarating? เ----ถึง-ม-่อ-ร -รับ ----? เราจะถ-งเม--อไร คร-บ / คะ? เ-า-ะ-ึ-เ-ื-อ-ร ค-ั- / ค-? -------------------------- เราจะถึงเมื่อไร ครับ / คะ? 0
ra------t-̌ung-m--ua-ra------p-k-́ rao-ja--te-ung-me-ua-rai-kra-p-ka- r-o-j-̀-t-̌-n---e-u---a---r-́---a- ---------------------------------- rao-jà-těung-mêua-rai-kráp-ká
Kailan tayo makakarating doon? เ-า---ึ--ี---่น-มื่อไ---รั----คะ? เราจะถ-งท--น--นเม--อไร คร-บ / คะ? เ-า-ะ-ึ-ท-่-ั-น-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------------- เราจะถึงที่นั่นเมื่อไร ครับ / คะ? 0
rao--a---ěu----e---na---me-u---ai-k--́p--á rao-ja--te-ung-te-e-na-n-me-ua-rai-kra-p-ka- r-o-j-̀-t-̌-n---e-e-n-̂---e-u---a---r-́---a- -------------------------------------------- rao-jà-těung-têe-nân-mêua-rai-kráp-ká
Kailan bibyahe ang isang bus sa sentro ng lungsod? ร---ส-ปก--ง--ื-ง-อก--ื---ร--รับ-/ --? รถบ-สไปกลางเม-องออกเม--อไร คร-บ / คะ? ร-บ-ส-ป-ล-ง-ม-อ-อ-ก-ม-่-ไ- ค-ั- / ค-? ------------------------------------- รถบัสไปกลางเมืองออกเมื่อไร ครับ / คะ? 0
r--t---̀-----i-g-ang-me---g-à-k----ua-rai-kráp-k-́ ro-t-ba-t-bhai-glang-meuang-a-wk-me-ua-rai-kra-p-ka- r-́---a-t-b-a---l-n---e-a-g-a-w---e-u---a---r-́---a- ---------------------------------------------------- rót-bàt-bhai-glang-meuang-àwk-mêua-rai-kráp-ká
Iyan ba ang maleta mo? น--กร-เ-๋--ด-นท---อ-คุ--ช---ม-คร---- ค-? น--กระเป-าเด-นทางของค-ณใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-เ-๋-เ-ิ-ท-ง-อ-ค-ณ-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหม ครับ / คะ? 0
nê-----̀-bha---d-r----an--kǎw-g---o--ch----ma-i--ra----á ne-e-gra--bha-o-der-n-tang-ka-wng-koon-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---a-w-g-k-o---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-der̶n-tang-kǎwng-koon-châi-mǎi-kráp-ká
Iyan ba ang bag mo? นี-ก-ะเ-๋าถ---องค---ช่-หม-ค--บ-/---? น--กระเป-าถ-อของค-ณใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-เ-๋-ถ-อ-อ-ค-ณ-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ------------------------------------ นี่กระเป๋าถือของคุณใช่ไหม ครับ / คะ? 0
ne-e-grà--h-̌--t--------ng-ko---cha-i--ǎ---ra-p---́ ne-e-gra--bha-o-te-u-ka-wng-koon-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---r-̀-b-a-o-t-̌---a-w-g-k-o---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-těu-kǎwng-koon-châi-mǎi-kráp-ká
Iyan ba ang bagahe mo? น-่ก-ะเป----ิ-----อ-ค-ณใช่ไ-ม --ั- / --? น--กระเป-าเด-นทางของค-ณใช-ไหม คร-บ / คะ? น-่-ร-เ-๋-เ-ิ-ท-ง-อ-ค-ณ-ช-ไ-ม ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- นี่กระเป๋าเดินทางของคุณใช่ไหม ครับ / คะ? 0
nêe--ra--b--̌o-d--̶--tang-ka------oon-ch--i-ma-i-k---p--á ne-e-gra--bha-o-der-n-tang-ka-wng-koon-cha-i-ma-i-kra-p-ka- n-̂---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---a-w-g-k-o---h-̂---a-i-k-a-p-k-́ ----------------------------------------------------------- nêe-grà-bhǎo-der̶n-tang-kǎwng-koon-châi-mǎi-kráp-ká
Gaano karaming mga bagahe ang maaari kong dalhin? ผ- - ------ส--ารถ-ำ--ะเ-๋า-ด---า--ปได----า-- ค-ั--- ค-? ผม / ด-ฉ-น สามารถน-กระเป-าเด-นทางไปได-เท-าไร คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ส-ม-ร-น-ก-ะ-ป-า-ด-น-า-ไ-ไ-้-ท-า-ร ค-ั- / ค-? ------------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน สามารถนำกระเป๋าเดินทางไปได้เท่าไร ครับ / คะ? 0
pǒm-d-̀-chǎ----̌--a--ó----m-g-----h-̌o-de----t--g-------âi-ta-o-r---k-------́ po-m-di--cha-n-sa--ma-ro-t-nam-gra--bha-o-der-n-tang-bhai-da-i-ta-o-rai-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---a---a-r-́---a---r-̀-b-a-o-d-r-n-t-n---h-i-d-̂---a-o-r-i-k-a-p-k-́ --------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-sǎ-ma-rót-nam-grà-bhǎo-der̶n-tang-bhai-dâi-tâo-rai-kráp-ká
Dalawampung kilo. ย---ิ---โ--ร-ม ย--ส-บก-โลกร-ม ย-่-ิ-ก-โ-ก-ั- -------------- ยี่สิบกิโลกรัม 0
ye---sì--g---lo-g--m ye-e-si-p-gi--lo-gram y-̂---i-p-g-̀-l---r-m --------------------- yêe-sìp-gì-lo-gram
Ano, dalawampung kilo lamang? อะไ-น- แค-ย--สิบก-โ-ก-------------ับ - --? อะไรนะ แค-ย--ส-บก-โลกร-มเองหร-อ คร-บ / คะ? อ-ไ-น- แ-่-ี-ส-บ-ิ-ล-ร-ม-อ-ห-ื- ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ อะไรนะ แค่ยี่สิบกิโลกรัมเองหรือ ครับ / คะ? 0
a---a--n-́-k-̂-yêe-sì--g------g--m---n--rě--kra-----́ a--rai-na--kæ--ye-e-si-p-gi--lo-gram-ayng-re-u-kra-p-ka- a---a---a---æ---e-e-s-̀---i---o-g-a---y-g-r-̌---r-́---a- -------------------------------------------------------- à-rai-ná-kæ̂-yêe-sìp-gì-lo-gram-ayng-rěu-kráp-ká

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -