Jezikovni vodič

sl Zmenek   »   hy Appointment

24 [štiriindvajset]

Zmenek

Zmenek

24 [քսանչորս]

24 [k’sanch’vors]

Appointment

[paymanavorvatsut’yun]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
Ali si zamudil(a) avtobus? Ավտ--ո---- ո-շ-ցա-ր: Ավտոբուսից ուշացա՞ր: Ա-տ-բ-ւ-ի- ո-շ-ց-՞-: -------------------- Ավտոբուսից ուշացա՞ր: 0
Avt---sit-’ --h----a՞r Avtobusits’ ushats’a՞r A-t-b-s-t-’ u-h-t-’-՞- ---------------------- Avtobusits’ ushats’a՞r
Pol ure sem te čakal(a). Ես-կես ժա- ք-զ-ս-ա-ե--: Ես կես ժամ քեզ սպասեցի: Ե- կ-ս ժ-մ ք-զ ս-ա-ե-ի- ----------------------- Ես կես ժամ քեզ սպասեցի: 0
Y-- k-- --a---’ye- s-as---’i Yes kes zham k’yez spasets’i Y-s k-s z-a- k-y-z s-a-e-s-i ---------------------------- Yes kes zham k’yez spasets’i
Nimaš pri sebi mobilnega telefona? Շ----կա- հ-ռ--ո----ւ-ե՞ս: Շարժական հեռախոս չունե՞ս: Շ-ր-ա-ա- հ-ռ-խ-ս չ-ւ-ե-ս- ------------------------- Շարժական հեռախոս չունե՞ս: 0
Sh----ak---herr-k--s--h-u-e-s Sharzhakan herrakhos ch’une՞s S-a-z-a-a- h-r-a-h-s c-’-n-՞- ----------------------------- Sharzhakan herrakhos ch’une՞s
Bodi naslednjič točen / točna! Մյ-ւ- -նգ-մ--շ-ապ-հ-ե--ր: Մյուս անգամ ճշտապահ եղիր: Մ-ո-ս ա-գ-մ ճ-տ-պ-հ ե-ի-: ------------------------- Մյուս անգամ ճշտապահ եղիր: 0
M--s------ c--h------y-gh-r Myus angam chshtapah yeghir M-u- a-g-m c-s-t-p-h y-g-i- --------------------------- Myus angam chshtapah yeghir
Vzemi naslednjič taksi! Մյու- -նգ-մ տա--ի -ե--ր-ւ: Մյուս անգամ տաքսի վերցրու: Մ-ո-ս ա-գ-մ տ-ք-ի վ-ր-ր-ւ- -------------------------- Մյուս անգամ տաքսի վերցրու: 0
Myu--angam---k’-i--er---ru Myus angam tak’si verts’ru M-u- a-g-m t-k-s- v-r-s-r- -------------------------- Myus angam tak’si verts’ru
Vzemi naslednjič s sabo dežnik! Մյու- ան-ա- --ձ-----ց-վ-րցրո-: Մյուս անգամ անձրևանոց վերցրու: Մ-ո-ս ա-գ-մ ա-ձ-և-ն-ց վ-ր-ր-ւ- ------------------------------ Մյուս անգամ անձրևանոց վերցրու: 0
M-us -ng-m -ndzr-van-t-’-verts-ru Myus angam andzrevanots’ verts’ru M-u- a-g-m a-d-r-v-n-t-’ v-r-s-r- --------------------------------- Myus angam andzrevanots’ verts’ru
Jutri imam prosto. Վա-- ե- -զատ -մ: Վաղը ես ազատ եմ: Վ-ղ- ե- ա-ա- ե-: ---------------- Վաղը ես ազատ եմ: 0
V-gh--y----zat---m Vaghy yes azat yem V-g-y y-s a-a- y-m ------------------ Vaghy yes azat yem
Ali se dobiva jutri? Վա-- ----ի--՞նք: Վաղը հանդիպե՞նք: Վ-ղ- հ-ն-ի-ե-ն-: ---------------- Վաղը հանդիպե՞նք: 0
V---- handipe՞n-’ Vaghy handipe՞nk’ V-g-y h-n-i-e-n-’ ----------------- Vaghy handipe՞nk’
Žal mi je, ampak jutri ne morem. Ն-ր--- ց---- ---- չե--կ---ղ: Ներիր, ցավոք վաղը չեմ կարող: Ն-ր-ր- ց-վ-ք վ-ղ- չ-մ կ-ր-ղ- ---------------------------- Ներիր, ցավոք վաղը չեմ կարող: 0
N-r-r----’-vok------y-c-’-em ---o-h Nerir, ts’avok’ vaghy ch’yem karogh N-r-r- t-’-v-k- v-g-y c-’-e- k-r-g- ----------------------------------- Nerir, ts’avok’ vaghy ch’yem karogh
Ali imaš za ta vikend že kakšno obveznost? Ի-- այս -ա----կ---կ---ն- ո---լ-------ւ--՞-: Իսկ այս շաբաթ-կիրակի ինչ որ պլաններ ունե՞ս: Ի-կ ա-ս շ-բ-թ-կ-ր-կ- ի-չ ո- պ-ա-ն-ր ո-ն-՞-: ------------------------------------------- Իսկ այս շաբաթ-կիրակի ինչ որ պլաններ ունե՞ս: 0
I-k a-- sh-b-t’-k---k--i---’ v-r---anner--ne՞s Isk ays shabat’-kiraki inch’ vor planner une՞s I-k a-s s-a-a-’-k-r-k- i-c-’ v-r p-a-n-r u-e-s ---------------------------------------------- Isk ays shabat’-kiraki inch’ vor planner une՞s
Ali pa že imaš dogovorjen drug zmenek? Թ-՞-ա-----պ-յ-անա----ած ե-: Թե՞ արդեն պայմանավորված ես: Թ-՞ ա-դ-ն պ-յ-ա-ա-ո-վ-ծ ե-: --------------------------- Թե՞ արդեն պայմանավորված ես: 0
T---՞ -rd----ay---a---va-s-y-s T’ye՞ arden paymanavorvats yes T-y-՞ a-d-n p-y-a-a-o-v-t- y-s ------------------------------ T’ye՞ arden paymanavorvats yes
Predlagam, da se dobimo (dobiva) ta vikend. Ե---ռա-արկ-ւ- -մ---ս-շ--աթ-կ-ր--- հա---պ--: Ես առաջարկում եմ այս շաբաթ-կիրակի հանդիպել: Ե- ա-ա-ա-կ-ւ- ե- ա-ս շ-բ-թ-կ-ր-կ- հ-ն-ի-ե-: ------------------------------------------- Ես առաջարկում եմ այս շաբաթ-կիրակի հանդիպել: 0
Ye--ar---arkum yem-a----h--a-----ra-i --n--p-l Yes arrajarkum yem ays shabat’-kiraki handipel Y-s a-r-j-r-u- y-m a-s s-a-a-’-k-r-k- h-n-i-e- ---------------------------------------------- Yes arrajarkum yem ays shabat’-kiraki handipel
Bi imeli (imela) piknik? Զբ-սախ-----ք--ն--նք: Զբոսախնջույք անե՞նք: Զ-ո-ա-ն-ո-յ- ա-ե-ն-: -------------------- Զբոսախնջույք անե՞նք: 0
Zbo---hn-uyk’ ane՞nk’ Zbosakhnjuyk’ ane՞nk’ Z-o-a-h-j-y-’ a-e-n-’ --------------------- Zbosakhnjuyk’ ane՞nk’
Bi šli (šla) na plažo? Ծ--ա- գ-ա՞ն-: Ծովափ գնա՞նք: Ծ-վ-փ գ-ա-ն-: ------------- Ծովափ գնա՞նք: 0
Tsova-- gn-՞nk’ Tsovap’ gna՞nk’ T-o-a-’ g-a-n-’ --------------- Tsovap’ gna՞nk’
Bi šli (šla) v hribe? Գն-՞-ք դ-պ-----նե--: Գնա՞նք դեպի լեռները: Գ-ա-ն- դ-պ- լ-ռ-ե-ը- -------------------- Գնա՞նք դեպի լեռները: 0
Gn------------e--ne-y Gna՞nk’ depi lerrnery G-a-n-’ d-p- l-r-n-r- --------------------- Gna՞nk’ depi lerrnery
Prišel bom pote v pisarno. Ես ---րցնե----զ գրաս--յակ--: Ես կվերցնեմ քեզ գրասենյակից: Ե- կ-ե-ց-ե- ք-զ գ-ա-ե-յ-կ-ց- ---------------------------- Ես կվերցնեմ քեզ գրասենյակից: 0
Y-s -vert-’n-m k--e- -ra--ny--i--’ Yes kverts’nem k’yez grasenyakits’ Y-s k-e-t-’-e- k-y-z g-a-e-y-k-t-’ ---------------------------------- Yes kverts’nem k’yez grasenyakits’
Prišel bom pote na dom. Ես կ-երց--մ ք-զ-տ--ց: Ես կվերցնեմ քեզ տնից: Ե- կ-ե-ց-ե- ք-զ տ-ի-: --------------------- Ես կվերցնեմ քեզ տնից: 0
Y---kv-r-s’n-- --y---t-its’ Yes kverts’nem k’yez tnits’ Y-s k-e-t-’-e- k-y-z t-i-s- --------------------------- Yes kverts’nem k’yez tnits’
Prišel bom pote na avtobusno postajo. Ես -վեր-ն-մ--ե- ավ---ուսի կ-ն-ա---: Ես կվերցնեմ քեզ ավտոբուսի կանգառից: Ե- կ-ե-ց-ե- ք-զ ա-տ-բ-ւ-ի կ-ն-ա-ի-: ----------------------------------- Ես կվերցնեմ քեզ ավտոբուսի կանգառից: 0
Ye--k--rts’-em-k-yez--vt-b-----------i-s’ Yes kverts’nem k’yez avtobusi kangarrits’ Y-s k-e-t-’-e- k-y-z a-t-b-s- k-n-a-r-t-’ ----------------------------------------- Yes kverts’nem k’yez avtobusi kangarrits’

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -