Jezikovni vodič

sl Orientacija   »   hy Where is ... ?

41 [enainštirideset]

Orientacija

Orientacija

41 [քառասունմեկ]

41 [k’arrasunmek]

Where is ... ?

[koghmnoroshum]

Izberite, kako želite videti prevod:   
slovenščina armenščina Igraj Več
Kje je turistični urad? Որ---ղ է-----ու- տու-ի-տ-կ----րաս------: Որտե՞ղ է գտնվում տուրիստական գրասենյակը: Ո-տ-՞- է գ-ն-ո-մ տ-ւ-ի-տ-կ-ն գ-ա-ե-յ-կ-: ---------------------------------------- Որտե՞ղ է գտնվում տուրիստական գրասենյակը: 0
Vor------- ---v-m t-r-st-ka- --------ky Vorte՞gh e gtnvum turistakan grasenyaky V-r-e-g- e g-n-u- t-r-s-a-a- g-a-e-y-k- --------------------------------------- Vorte՞gh e gtnvum turistakan grasenyaky
Ali imate zame kakšen zemljevid mesta? Քաղ--ի ք----- ----՞ք--նձ-----ր: Քաղաքի քարտեզ ունե՞ք ինձ համար: Ք-ղ-ք- ք-ր-ե- ո-ն-՞- ի-ձ հ-մ-ր- ------------------------------- Քաղաքի քարտեզ ունե՞ք ինձ համար: 0
K’---a-’i k’--tez-une----i--z --m-r K’aghak’i k’artez une՞k’ indz hamar K-a-h-k-i k-a-t-z u-e-k- i-d- h-m-r ----------------------------------- K’aghak’i k’artez une՞k’ indz hamar
Ali je možno tukaj rezervirati hotelsko sobo? Կար--ղ-եմ---ստ-ղ հ-ու--նո-ի -ենյ-- պատվիրել: Կարո՞ղ եմ այստեղ հյուրանոցի սենյակ պատվիրել: Կ-ր-՞- ե- ա-ս-ե- հ-ո-ր-ն-ց- ս-ն-ա- պ-տ-ի-ե-: -------------------------------------------- Կարո՞ղ եմ այստեղ հյուրանոցի սենյակ պատվիրել: 0
K-ro-----e- ay-tegh h-ur--------s---a- -a-vir-l Karo՞gh yem aystegh hyuranots’i senyak patvirel K-r-՞-h y-m a-s-e-h h-u-a-o-s-i s-n-a- p-t-i-e- ----------------------------------------------- Karo՞gh yem aystegh hyuranots’i senyak patvirel
Kje je stari del mesta? Որտ-՞ղ է-քա-ա-ի -ին -աս-: Որտե՞ղ է քաղաքի հին մասը: Ո-տ-՞- է ք-ղ-ք- հ-ն մ-ս-: ------------------------- Որտե՞ղ է քաղաքի հին մասը: 0
Vo---՞g--e k’-g-ak-i h----a-y Vorte՞gh e k’aghak’i hin masy V-r-e-g- e k-a-h-k-i h-n m-s- ----------------------------- Vorte՞gh e k’aghak’i hin masy
Kje je stolnica? Որտ-՞--- մ--- տա----: Որտե՞ղ է մայր տաճարը: Ո-տ-՞- է մ-յ- տ-ճ-ր-: --------------------- Որտե՞ղ է մայր տաճարը: 0
Vo--e--h e -ay--t----ry Vorte՞gh e mayr tachary V-r-e-g- e m-y- t-c-a-y ----------------------- Vorte՞gh e mayr tachary
Kje je muzej? Որ-ե-ղ - -ան--րա-ը: Որտե՞ղ է թանգարանը: Ո-տ-՞- է թ-ն-ա-ա-ը- ------------------- Որտե՞ղ է թանգարանը: 0
V--te-g- - -’---ara-y Vorte՞gh e t’angarany V-r-e-g- e t-a-g-r-n- --------------------- Vorte՞gh e t’angarany
Kje se lahko kupi znamke? Որտ-ղ-՞ց-կա----եմ--րոշ-ա-իշն-- գ-ել: Որտեղի՞ց կարող եմ դրոշմանիշներ գնել: Ո-տ-ղ-՞- կ-ր-ղ ե- դ-ո-մ-ն-շ-ե- գ-ե-: ------------------------------------ Որտեղի՞ց կարող եմ դրոշմանիշներ գնել: 0
V---eg-i՞t-- ka-o-- -e- d--s--an-s-n-- -nel Vorteghi՞ts’ karogh yem droshmanishner gnel V-r-e-h-՞-s- k-r-g- y-m d-o-h-a-i-h-e- g-e- ------------------------------------------- Vorteghi՞ts’ karogh yem droshmanishner gnel
Kje se lahko kupi cvetlice? Ո---ղի-ց -ա-----մ---ղիկն-ր գն-լ: Որտեղի՞ց կարող եմ ծաղիկներ գնել: Ո-տ-ղ-՞- կ-ր-ղ ե- ծ-ղ-կ-ե- գ-ե-: -------------------------------- Որտեղի՞ց կարող եմ ծաղիկներ գնել: 0
Vo--e---՞-s- k------ye--ts------er gn-l Vorteghi՞ts’ karogh yem tsaghikner gnel V-r-e-h-՞-s- k-r-g- y-m t-a-h-k-e- g-e- --------------------------------------- Vorteghi՞ts’ karogh yem tsaghikner gnel
Kje se lahko kupi vozovnice? Ո----ի՞ց-կար-- ե- ----ե------: Որտեղի՞ց կարող եմ տոմսեր գնել: Ո-տ-ղ-՞- կ-ր-ղ ե- տ-մ-ե- գ-ե-: ------------------------------ Որտեղի՞ց կարող եմ տոմսեր գնել: 0
V--te--i-ts---arog----m t--s-r-gn-l Vorteghi՞ts’ karogh yem tomser gnel V-r-e-h-՞-s- k-r-g- y-m t-m-e- g-e- ----------------------------------- Vorteghi՞ts’ karogh yem tomser gnel
Kje je pristanišče? Որտ-՞--է--ա-ահան-ի---: Որտե՞ղ է նավահանգիստը: Ո-տ-՞- է ն-վ-հ-ն-ի-տ-: ---------------------- Որտե՞ղ է նավահանգիստը: 0
V-r--՞-- - --v-h-n--s-y Vorte՞gh e navahangisty V-r-e-g- e n-v-h-n-i-t- ----------------------- Vorte՞gh e navahangisty
Kje je tržnica? Ո-տ--ղ է -ու--ն: Որտե՞ղ է շուկան: Ո-տ-՞- է շ-ւ-ա-: ---------------- Որտե՞ղ է շուկան: 0
V--t-՞---- s----n Vorte՞gh e shukan V-r-e-g- e s-u-a- ----------------- Vorte՞gh e shukan
Kje je grad? Ո-տե-ղ-- ---ոցը: Որտե՞ղ է ամրոցը: Ո-տ-՞- է ա-ր-ց-: ---------------- Որտե՞ղ է ամրոցը: 0
V--t-՞g--- amrots’y Vorte՞gh e amrots’y V-r-e-g- e a-r-t-’- ------------------- Vorte՞gh e amrots’y
Kdaj se začne ogled mesta z vodnikom? Ե՞րբ է-ս----ւ- -քս-ուրսի-ն: Ե՞րբ է սկսվում էքսկուրսիան: Ե-ր- է ս-ս-ո-մ է-ս-ո-ր-ի-ն- --------------------------- Ե՞րբ է սկսվում էքսկուրսիան: 0
Ye՞rb-e -ksvum----sku--ian Ye՞rb e sksvum ek’skursian Y-՞-b e s-s-u- e-’-k-r-i-n -------------------------- Ye՞rb e sksvum ek’skursian
Kdaj se konča ogled mesta z vodnikom? Ե՞ր- է վ--ջ--ո----ք----րս---: Ե՞րբ է վերջանում էքսկուրսիան: Ե-ր- է վ-ր-ա-ո-մ է-ս-ո-ր-ի-ն- ----------------------------- Ե՞րբ է վերջանում էքսկուրսիան: 0
Y---b e -erjan-- e-’---r--an Ye՞rb e verjanum ek’skursian Y-՞-b e v-r-a-u- e-’-k-r-i-n ---------------------------- Ye՞rb e verjanum ek’skursian
Kako dolgo traja ogled mesta z vodnikom? Ի-նչ--ն - տ---- -ք-կ-ւրսիան: Ի՞նչքան է տևում էքսկուրսիան: Ի-ն-ք-ն է տ-ո-մ է-ս-ո-ր-ի-ն- ---------------------------- Ի՞նչքան է տևում էքսկուրսիան: 0
I՞--h-k-a- e-t-v-m--k----rsian I՞nch’k’an e tevum ek’skursian I-n-h-k-a- e t-v-m e-’-k-r-i-n ------------------------------ I՞nch’k’an e tevum ek’skursian
Rad(a) bi nemško govorečega vodnika. Ես --զո-մ-ե---քսկո--ս-վ-ր,-ո-ը խ-ս-ւմ ---ե-----ր--: Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է գերմաներեն: Ե- ո-զ-ւ- ե- է-ս-ո-ր-ա-ա-, ո-ը խ-ս-ւ- է գ-ր-ա-ե-ե-: --------------------------------------------------- Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է գերմաներեն: 0
Yes ---- --m--k’sk-r-----,--o-- kho--- --ge--aneren Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e germaneren Y-s u-u- y-m e-’-k-r-a-a-, v-r- k-o-u- e g-r-a-e-e- --------------------------------------------------- Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e germaneren
Rad(a) bi italijansko govorečega vodnika. Ես ու--ւ- եմ ---կ-----վա------ -ո-ո-մ է-իտ---րեն: Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է իտալերեն: Ե- ո-զ-ւ- ե- է-ս-ո-ր-ա-ա-, ո-ը խ-ս-ւ- է ի-ա-ե-ե-: ------------------------------------------------- Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է իտալերեն: 0
Y-- ---m y-----------ava-,-vor--k----- - it-ler-n Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e italeren Y-s u-u- y-m e-’-k-r-a-a-, v-r- k-o-u- e i-a-e-e- ------------------------------------------------- Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e italeren
Rad(a) bi francosko govorečega vodnika. Ե--ու---մ-ե--է-սկուր-ա-ար- -րը խ----մ - ֆրանսե--ն: Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է ֆրանսերեն: Ե- ո-զ-ւ- ե- է-ս-ո-ր-ա-ա-, ո-ը խ-ս-ւ- է ֆ-ա-ս-ր-ն- -------------------------------------------------- Ես ուզում եմ էքսկուրսավար, որը խոսում է ֆրանսերեն: 0
Ye- ------e- ek’--ur---a-, -ory-k-o-u--e f--n--r-n Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e franseren Y-s u-u- y-m e-’-k-r-a-a-, v-r- k-o-u- e f-a-s-r-n -------------------------------------------------- Yes uzum yem ek’skursavar, vory khosum e franseren

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -