Размоўнік

be Ва універмагу   »   th ในห้างสรรพสินค้า

52 [пяцьдзесят два]

Ва універмагу

Ва універмагу

52 [ห้าสิบสอง]

hâ-sìp-sǎwng

ในห้างสรรพสินค้า

[nai-hâng-sàp-sǐn-ká]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тайская Гуляць Больш
Мы пойдзем у краму? เ--ไปห-าง--ร--ิ-----ั----? เราไปห-างสรรพส-นค-าก-นไหม? เ-า-ป-้-ง-ร-พ-ิ-ค-า-ั-ไ-ม- -------------------------- เราไปห้างสรรพสินค้ากันไหม? 0
r---bh---hân---a------n--á-g---m-̌i rao-bhai-ha-ng-sa-p-si-n-ka--gan-ma-i r-o-b-a---a-n---a-p-s-̌---a---a---a-i ------------------------------------- rao-bhai-hâng-sàp-sǐn-ká-gan-mǎi
Я павінен / павінна зрабіць пакупкі. ผม / -ิ-ัน ต---ไปซ---ข-ง ผม / ด-ฉ-น ต-องไปซ--อของ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ไ-ซ-้-ข-ง ------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องไปซื้อของ 0
p--m------ha-n-dha------h------u------g po-m-di--cha-n-dha-wng-bhai-se-u-ka-wng p-̌---i---h-̌---h-̂-n---h-i-s-́---a-w-g --------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-bhai-séu-kǎwng
Я хачу зрабіць шмат пакупак. ผ- - ดิ----อ-า----อ---ห-------ง ผม / ด-ฉ-น อยากซ--อของหลายอย-าง ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ซ-้-ข-ง-ล-ย-ย-า- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากซื้อของหลายอย่าง 0
p------̀--h----a--yâk-s-́u---̌-ng--a-i-à-yâ-g po-m-di--cha-n-a--ya-k-se-u-ka-wng-la-i-a--ya-ng p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---e-u-k-̌-n---a-i-a---a-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-séu-kǎwng-lǎi-à-yâng
Дзе знаходзяцца канцылярскія тавары? แ-น-เ--ื-อ-ใ--ส--ัก-านอย-่---ไห--รั- /-คะ? แผนกเคร--องใช-ส-น-กงานอย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-เ-ร-่-ง-ช-ส-น-ก-า-อ-ู-ท-่-ห-ค-ั- / ค-? ------------------------------------------ แผนกเครื่องใช้สำนักงานอยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
p--n--a---r---an--c--́--s-̌m-n----n--n--̀-y-----e-e-n--i--ra-p-k-́ pæ-n-ga--kre-uang-cha-i-sa-m-na-k-ngan-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---a---r-̂-a-g-c-a-i-s-̌---a-k-n-a---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ------------------------------------------------------------------ pæ̌n-gà-krêuang-chái-sǎm-nák-ngan-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Мне патрэбныя канверты і паштовая папера. ผม-- ด---น ---งก---อ-จดห---และ-ค-ื่-ง-เ--ยน ผม / ด-ฉ-น ต-องการซองจดหมายและเคร--อง เข-ยน ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-จ-ห-า-แ-ะ-ค-ื-อ- เ-ี-น ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการซองจดหมายและเครื่อง เขียน 0
p-̌--di---h-̌--dhâw-g-gan-s-w-g-j--t------lǽ-k-e---n--k---n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-sawng-jo-t-ma-i-læ--kre-uang-ki-an p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-n---o-t-m-̌---æ---r-̂-a-g-k-̌-n ------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-sawng-jòt-mǎi-lǽ-krêuang-kǐan
Мне патрэбныя ручкі і фламастэры. ผม-/ -ิ----ต--ง---ป-กกาลูก--่นแล-ป---า-มจิก ผม / ด-ฉ-น ต-องการปากกาล-กล--นและปากกาเมจ-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ก-ล-ก-ื-น-ล-ป-ก-า-ม-ิ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการปากกาลูกลื่นและปากกาเมจิก 0
po-------c-----dhâ-n--ga--b-a-k-ga-lo----le-un-læ--b---k-g---ay-ji-k po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-bha-k-ga-lo-ok-le-un-læ--bha-k-ga-may-ji-k p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀---a-l-̂-k-l-̂-n-l-́-b-a-k-g---a---i-k --------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhàk-ga-lôok-lêun-lǽ-bhàk-ga-may-jìk
Дзе знаходзіцца мэбля? แ---เ--นิเจ-----ู่-ี---น? แผนกเฟอน-เจอร-อย--ท--ไหน? แ-น-เ-อ-ิ-จ-ร-อ-ู-ท-่-ห-? ------------------------- แผนกเฟอนิเจอร์อยู่ที่ไหน? 0
pæ-n-ga--f-r--n-́-jur--------o-tê--na-i pæ-n-ga--fur--ni--jur--a--yo-o-te-e-na-i p-̌---a---u-̶-n-́-j-r---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------- pæ̌n-gà-fur̶-ní-jur̶-à-yôo-têe-nǎi
Мне патрэбныя шафа і камод. ผ- /--ิ----ต้-ง--รตู-แ--ตู-ล--น-ัก ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--และต--ล--นช-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ู-แ-ะ-ู-ล-้-ช-ก ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการตู้และตู้ลิ้นชัก 0
p-̌m--ì-cha-n--h-̂w--------h--o--æ--dho----i---chák po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho-o-læ--dho-o-li-n-cha-k p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̂---æ---h-̂---i-n-c-a-k ----------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhôo-lǽ-dhôo-lín-chák
Мне патрэбныя пісьмовы стол і паліца. ผม-/-ด-ฉัน -้----รโ-๊--ขี--หนังส-อ-ล--ั-นวางหนังสือ ผม / ด-ฉ-น ต-องการโต-ะเข-ยนหน-งส-อและช--นวางหน-งส-อ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ต-ะ-ข-ย-ห-ั-ส-อ-ล-ช-้-ว-ง-น-ง-ื- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการโต๊ะเขียนหนังสือและชั้นวางหนังสือ 0
po-m-d-̀--h-̌n-d--̂wng-ga---h------a---a-----e-u-----ch--n--a---n-̌-g-s--u po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho--ki-an-na-ng-se-u-læ--cha-n-wang-na-ng-se-u p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-́-k-̌-n-n-̌-g-s-̌---æ---h-́---a-g-n-̌-g-s-̌- -------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhó-kǐan-nǎng-sěu-lǽ-chán-wang-nǎng-sěu
Дзе знаходзяцца цацкі? แ---ขอ-เ-------ที--ห--รั--/ คะ? แผนกของเล-นอย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-ข-ง-ล-น-ย-่-ี-ไ-น-ร-บ / ค-? ------------------------------- แผนกของเล่นอยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
pæ--------o----ê-----yo-----̂e-n----kra----á pæ-n-go-k-ong-le-n-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---o-k-o-g-l-̂---̀-y-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------- pæ̌n-gòk-ong-lên-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Мне патрэбныя лялька і медзведзяня. ผม-/ -ิฉัน ----ก-รต--กต-----ุ๊กต-ห-ี ผม / ด-ฉ-น ต-องการต--กตาและต--กตาหม- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ุ-ก-า-ล-ต-๊-ต-ห-ี ------------------------------------ ผม / ดิฉัน ต้องการตุ๊กตาและตุ๊กตาหมี 0
p-̌---i--c-ǎn--ha-----ga-------k-dha-lǽ-dhó---d-----̌e po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-dho-ok-dha-læ--dho-ok-dha-me-e p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-́-k-d-a-l-́-d-o-o---h---e-e --------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-dhóok-dha-lǽ-dhóok-dha-měe
Мне патрэбныя футбольны мяч і шахматы. ผม /--ิฉั- -้อง-าร-ูก-ุ-บอลแล-ก-ะดา-หมากรุก ผม / ด-ฉ-น ต-องการล-กฟ-ตบอลและกระดานหมากร-ก ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ู-ฟ-ต-อ-แ-ะ-ร-ด-น-ม-ก-ุ- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการลูกฟุตบอลและกระดานหมากรุก 0
pǒ--d-------n----̂wng--a---ô----óot--awn-------a------ma---ro--k po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-lo-ok-fo-ot-bawn-læ--gra--dan-ma-k-ro-ok p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---o-o---o-o---a-n-l-́-g-a---a---a-k-r-́-k ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-lôok-fóot-bawn-lǽ-grà-dan-màk-róok
Дзе знаходзяцца інструменты? แผ-ก-ค---องม-อ-ย-่ที่ไ-นครั----คะ? แผนกเคร--องม-ออย--ท--ไหนคร-บ / คะ? แ-น-เ-ร-่-ง-ื-อ-ู-ท-่-ห-ค-ั- / ค-? ---------------------------------- แผนกเครื่องมืออยู่ที่ไหนครับ / คะ? 0
p-̌n-g-------u--g--eu--̀--ôo--e-e----------p-k-́ pæ-n-ga--kre-uang-meu-a--yo-o-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---a---r-̂-a-g-m-u-a---o-o-t-̂---a-i-k-a-p-k-́ ------------------------------------------------- pæ̌n-gà-krêuang-meu-à-yôo-têe-nǎi-kráp-ká
Мне патрэбныя малаток і абцугі. ผ--- ด-ฉั---้------้อนแ---ีม ผม / ด-ฉ-น ต-องการค-อนและค-ม ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-้-น-ล-ค-ม ---------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการค้อนและคีม 0
p-̌--d-̀----̌--d-âw-g-ga-----wn-lǽ---em po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ka-wn-læ--keem p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w---æ---e-m ----------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-káwn-lǽ-keem
Мне патрэбныя дрыль і адвёртка. ผ- / ดิฉ-น --อง-าร----น---ไ--วง ผม / ด-ฉ-น ต-องการสว-านและไขควง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ว-า-แ-ะ-ข-ว- ------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการสว่านและไขควง 0
p--m--i----ǎ--d-âwn-----ro-t-w-̂---ǽ--a-i-kua-g po-m-di--cha-n-dha-wng-ga-ro-t-wa-n-læ--ka-i-kuang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a-r-́---a-n-l-́-k-̌---u-n- -------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-ga-rót-wân-lǽ-kǎi-kuang
Дзе ўпрыгожванні? แ-------่--ประด-บอ------ไห-? แผนกเคร--องประด-บอย--ท--ไหน? แ-น-เ-ร-่-ง-ร-ด-บ-ย-่-ี-ไ-น- ---------------------------- แผนกเครื่องประดับอยู่ที่ไหน? 0
pæ̌n-ga---r-̂---g--h-a--d-----̀-y-̂-----e--a-i pæ-n-ga--kre-uang-bhra--da-p-a--yo-o-te-e-na-i p-̌---a---r-̂-a-g-b-r-̀-d-̀---̀-y-̂---e-e-n-̌- ---------------------------------------------- pæ̌n-gà-krêuang-bhrà-dàp-à-yôo-têe-nǎi
Мне патрэбныя ланцужок і бранзалет. ผ----ด--ั- อยาก-ด-สร-อ-คอแล-ส--อย--อม-อ ผม / ด-ฉ-น อยากได-สร-อยคอและสร-อยข-อม-อ ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ร-อ-ค-แ-ะ-ร-อ-ข-อ-ื- --------------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้สร้อยคอและสร้อยข้อมือ 0
p----d---chǎ--à--âk-d-̂i-sa---a-w--kaw--æ--sà--a----k-̂w---u po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-sa--ra-wy-kaw-læ--sa--ra-wy-ka-w-meu p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-s-̀-r-́-y-k-w-l-́-s-̀-r-́-y-k-̂---e- ---------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-sà-ráwy-kaw-lǽ-sà-ráwy-kâw-meu
Мне патрэбныя кольца і завушніцы. ผม-/-ดิ-ั- อ---ไ-้----แ--ต่-ง-ู ผม / ด-ฉ-น อยากได-แหวนและต-างห- ผ- / ด-ฉ-น อ-า-ไ-้-ห-น-ล-ต-า-ห- ------------------------------- ผม / ดิฉัน อยากได้แหวนและต่างหู 0
po----------̌n--̀-y-̂--d-̂i----n-----dh-̀ng--o-o po-m-di--cha-n-a--ya-k-da-i-wæ-n-læ--dha-ng-ho-o p-̌---i---h-̌---̀-y-̂---a-i-w-̌---æ---h-̀-g-h-̌- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-à-yâk-dâi-wæ̌n-lǽ-dhàng-hǒo

Жанчыны маюць больш здольнасцяў да вывучэння замежных моў, чым мужчыны!

Жанчыны такія жа разумныя, як мужчыны. У сярэднім яны маюць аднолькавыя паказчыкі разумовага развіцця. Але кампетэнцыі палоў адрозніваюцца. Мужчыны, напрыклад, лепей думаюць аб'ёмна. Яны таксама часцяком лепей рашаюць матэматычныя задачы. З другога боку, у жанчын лепшая памяць. І яны лепш валодаюць мовамі. Жанчыны робяць менш памылак у правапісу і граматыцы. Яны таксама маюць большы слоўнікавы запас і хутчэй чытаюць. Таму яны часцей атрымліваюць лепшыя вынікі ў моўных тэстах. Прычына таго, што жанчыны лепш валодаюць мовамі, знаходзіцца ў кары галаўнога мозгу. Жаночы і мужчынскі мозг арганізаваны па-рознаму. Левае паўшар'е адказвае за мовы. Гэты ўчастак кантралюе моўныя працэсы. Тым не менш, жанчыны выкарыстоўваюць абодва паўшар'я для апрацоўкі моў. Таксама абмен паміж паўшар'ямі ў іх адбываецца лепш. Таму жаночы мозг больш актыўны пры апрацоўцы моў. І жанчыны эфектыўней апрацоўваюць мовы. Чаму мозг жанчын і мужчын адрозніваееца, яшчэ не вядома. Некаторыя вучоныя лічаць, што гэта тлумачыцца біялогіяй. Жаночыя і мужчынскія гены ўплываюць на развіццё мозгу. Таксама мужчыны і жанчыны такія, якія яны ёсць, дзякуючы гармонам. Іншыя кажуць, што на наша развіццё ўплывае выхаванне. Таму што з маленькімі дзяўчынкамі больш размаўляюць і чытаюць. А хлопчыкі часта атрымліваюць у падарунак тэхнічныя цацкі. Таму, мабыць, наш мозг фарміруе асяроддзе. Але некаторыя адрозненні існуюць ва ўсім свеце. І ў кожнай культуры дзяцей выхоўваюць па-рознаму.