Размоўнік

be У банку   »   th ที่ธนาคาร

60 [шэсцьдзесят]

У банку

У банку

60 [หกสิบ]

hòk-sìp

ที่ธนาคาร

[têet-na-kan]

Выберыце, як вы хочаце бачыць пераклад:   
Беларуская Тайская Гуляць Больш
Я хачу адкрыць рахунак. ผม-----ฉ-น-ต-อ--า---ิ--ัญ-ี ผม / ด-ฉ-น ต-องการเป-ดบ-ญช- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ป-ด-ั-ช- --------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเปิดบัญชี 0
po--------ha-n-d-a---g-g-n-bhèr̶--b-n-c-ee po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-bhe-r-t-ban-chee p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---h-̀-̶---a---h-e ------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-bhèr̶t-ban-chee
Вось мой пашпарт. นี่----น-งส---ดิน--ง -อง-- /-ของด-ฉ-น น--ค-อหน-งส-อเด-นทาง ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-ห-ั-ส-อ-ด-น-า- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------------- นี่คือหนังสือเดินทาง ของผม / ของดิฉัน 0
ne-e------ǎ-g-se-u-der-n---n--kǎ-----o-m-kǎ-n---ì-ch-̌n ne-e-keu-na-ng-se-u-der-n-tang-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-n---e-u-d-r-n-t-n---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n ----------------------------------------------------------- nêe-keu-nǎng-sěu-der̶n-tang-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
А вось мой адрас. แ-ะ---ท--อ-ู---อง-ม / ขอ-ดิ-ัน และน--ท--อย-- ของผม / ของด-ฉ-น แ-ะ-ี-ท-่-ย-่ ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ------------------------------ และนี่ที่อยู่ ของผม / ของดิฉัน 0
l-́---̂--tê---̀-yo---k------p--m-kǎw-g-dì--h-̌n læ--ne-e-te-e-a--yo-o-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n l-́-n-̂---e-e-a---o-o-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- -------------------------------------------------- lǽ-nêe-têe-à-yôo-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Я жадаю залічыць грошы на свой рахунак. ผ--/ --ฉั- ต--ง--ร--ก-งิน--้า--ญ-ี -อ-ผม---ขอ-ดิฉัน ผม / ด-ฉ-น ต-องการฝากเง-นเข-าบ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-เ-ิ-เ-้-บ-ญ-ี ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- --------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการฝากเงินเข้าบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
p--m---̀-c-a-n-dhâwn--ga----̀k-n-er---k-̂o-b-n-che----̌w-g--ǒm--ǎw---------ǎn po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-fa-k-nger-n-ka-o-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-k-n-e-̶---a-o-b-n-c-e---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n --------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-fàk-nger̶n-kâo-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Я жадаю зняць грошы з майго рахунку. ผม - ด-ฉ----้องก-------ิน--กบั-ชี-ขอ-ผม --ของดิ--น ผม / ด-ฉ-น ต-องการถอนเง-นจากบ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-อ-เ-ิ-จ-ก-ั-ช- ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- -------------------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการถอนเงินจากบัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
p--m-d---c-ǎ--------g--an-t---n--g--̶---à---a--c-e--kǎw---po-------n-------hǎn po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ta-wn-nger-n-ja-k-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-w---g-r-n-j-̀---a---h-e-k-̌-n---o-m-k-̌-n---i---h-̌- ---------------------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-tǎwn-nger̶n-jàk-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Я жадаю ўзяць выпіскі з рахунку. ผม-/---ฉ-- ต้อ----มา-ับใบแ-----ดบั--ี ผม / ด-ฉ-น ต-องการมาร-บใบแจ-งยอดบ-ญช- ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-า-ั-ใ-แ-้-ย-ด-ั-ช- ------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการมารับใบแจ้งยอดบัญชี 0
pǒm--ì-c-ǎn---â--g-g------r---------æ--g-ya----b---c--e po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-ma-ra-p-bai-jæ-ng-ya-wt-ban-chee p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---a-r-́---a---æ-n---a-w---a---h-e ----------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-ma-ráp-bai-jæ̂ng-yâwt-ban-chee
Я жадаю атрымаць грошы па падарожным чэку. ผ--- ด--ัน ต-อง-ารแลกเช--เ-ิ--าง ผม / ด-ฉ-น ต-องการแลกเช-คเด-นทาง ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-เ-็-เ-ิ-ท-ง -------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเช็คเดินทาง 0
pǒ---ì-ch--n----̂-ng--a--læ-k-ch-----e-̶n----g po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-læ-k-che-k-der-n-tang p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ-k-c-e-k-d-r-n-t-n- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-chék-der̶n-tang
Якую суму складаюць падаткі? ค่า-รรม-----เ-----ร่ ---- --ค-? ค-าธรรมเน-ยมเท-าไหร- คร-บ / คะ? ค-า-ร-ม-น-ย-เ-่-ไ-ร- ค-ั- / ค-? ------------------------------- ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ครับ / คะ? 0
k-̂-t-m--i-m-t-̂----̀--k-a-p--á ka--tam-niam-ta-o-ra-i-kra-p-ka- k-̂-t-m-n-a---a-o-r-̀---r-́---a- -------------------------------- kâ-tam-niam-tâo-rài-kráp-ká
Дзе я павінен распісацца? ผม ----ฉั-----ง-ซ็-ช-่--ี่-หน-ค--- - ค-? ผม / ด-ฉ-น ต-องเซ-นช--อท--ไหน คร-บ / คะ? ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-เ-็-ช-่-ท-่-ห- ค-ั- / ค-? ---------------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องเซ็นชื่อที่ไหน ครับ / คะ? 0
p--m-d-̀---a-n-d--̂----s-n---e---te---na---kr-----á po-m-di--cha-n-dha-wng-sen-che-u-te-e-na-i-kra-p-ka- p-̌---i---h-̌---h-̂-n---e---h-̂---e-e-n-̌---r-́---a- ---------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-sen-chêu-têe-nǎi-kráp-ká
Я чакаю перавод з Германіі. ผ--/-ด-ฉ---กำลั--อเงิ-โอน-าจากป--เ--เ---มัน ผม / ด-ฉ-น ก-ล-งรอเง-นโอนมาจากประเทศเยอรม-น ผ- / ด-ฉ-น ก-ล-ง-อ-ง-น-อ-ม-จ-ก-ร-เ-ศ-ย-ร-ั- ------------------------------------------- ผม / ดิฉัน กำลังรอเงินโอนมาจากประเทศเยอรมัน 0
p-̌m-d-̀-chǎn-gam------r---n---̶--on--a---̀k-bh-a---a--t--u-̶n-m-n po-m-di--cha-n-gam-lang-raw-nger-n-on-ma-ja-k-bhra--ta-yt-yur-n-man p-̌---i---h-̌---a---a-g-r-w-n-e-̶---n-m---a-k-b-r-̀-t-̂-t-y-r-n-m-n ------------------------------------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-gam-lang-raw-nger̶n-on-ma-jàk-bhrà-tâyt-yur̶n-man
Вось нумар майго рахунку. นี--ื-เ-ข----ัญช--ข-ง-ม-- ---ด---น น--ค-อเลขท--บ-ญช- ของผม / ของด-ฉ-น น-่-ื-เ-ข-ี-บ-ญ-ี ข-ง-ม / ข-ง-ิ-ั- ---------------------------------- นี่คือเลขที่บัญชี ของผม / ของดิฉัน 0
n--e-k-u-lâ---te---b---c-e---a------ǒ--ka---g-dì--ha-n ne-e-keu-la-yk-te-e-ban-chee-ka-wng-po-m-ka-wng-di--cha-n n-̂---e---a-y---e-e-b-n-c-e---a-w-g-p-̌---a-w-g-d-̀-c-a-n --------------------------------------------------------- nêe-keu-lâyk-têe-ban-chee-kǎwng-pǒm-kǎwng-dì-chǎn
Грошы паступілі? เง-น-ข-าหรื-ยัง-ค--บ---ค-? เง-นเข-าหร-อย-ง คร-บ / คะ? เ-ิ-เ-้-ห-ื-ย-ง ค-ั- / ค-? -------------------------- เงินเข้าหรือยัง ครับ / คะ? 0
n-er̶n-ka---r-̌u--ang-k-á----́ nger-n-ka-o-re-u-yang-kra-p-ka- n-e-̶---a-o-r-̌---a-g-k-a-p-k-́ ------------------------------- nger̶n-kâo-rěu-yang-kráp-ká
Я жадаю памяняць гэтыя грошы. ผ- --ดิฉ----้อ-------เงิน ผม / ด-ฉ-น ต-องการแลกเง-น ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ล-เ-ิ- ------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการแลกเงิน 0
pǒm-di--ch----dh----g-----l-̂--n-e--n po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-læ-k-nger-n p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---æ-k-n-e-̶- -------------------------------------- pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-læ̂k-nger̶n
Мне патрэбныя долары ЗША. ผม-/---ฉั- -้-ง-า--ง-น-อลล--์----ฐ ผม / ด-ฉ-น ต-องการเง-นดอลลาร-สหร-ฐ ผ- / ด-ฉ-น ต-อ-ก-ร-ง-น-อ-ล-ร-ส-ร-ฐ ---------------------------------- ผม / ดิฉัน ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ 0
po-----̀---a-----a-wng--an---er̶n-da-n---̂s--àt po-m-di--cha-n-dha-wng-gan-nger-n-dawn-la-s-ra-t p-̌---i---h-̌---h-̂-n---a---g-r-n-d-w---a-s-r-̀- ------------------------------------------------ pǒm-dì-chǎn-dhâwng-gan-nger̶n-dawn-lâs-ràt
Калі ласка, дайце мне дробныя купюры. กรุ--ข-แ-ง--ย-อย-ครั--/ -ะ กร-ณาขอแบงค-ย-อย คร-บ / คะ ก-ุ-า-อ-บ-ค-ย-อ- ค-ั- / ค- -------------------------- กรุณาขอแบงค์ย่อย ครับ / คะ 0
g--̀--na-k-̌w---ng-yâ---krá--ká gro-o-na-ka-w-bæng-ya-wy-kra-p-ka- g-o-o-n---a-w-b-n---a-w---r-́---a- ---------------------------------- gròo-na-kǎw-bæng-yâwy-kráp-ká
Тут ёсць банкамат? ท-----มี---เอทีเ--ม-หม-ครั- /-ค-? ท--น--ม-ต--เอท-เอ-มไหม คร-บ / คะ? ท-่-ี-ม-ต-้-อ-ี-อ-ม-ห- ค-ั- / ค-? --------------------------------- ที่นี่มีตู้เอทีเอ็มไหม ครับ / คะ? 0
t-------e-m-e-d-ô--ay-t----m-------------á te-e-ne-e-mee-dho-o-ay-tee-em-ma-i-kra-p-ka- t-̂---e-e-m-e-d-o-o-a---e---m-m-̌---r-́---a- -------------------------------------------- têe-nêe-mee-dhôo-ay-tee-em-mǎi-kráp-ká
Колькі грошаў можна зняць? ส-มา----นเง--ได้---าไ--ค-ั--- คะ? สามารถถอนเง-นได-เท-าไร คร-บ / คะ? ส-ม-ร-ถ-น-ง-น-ด-เ-่-ไ- ค-ั- / ค-? --------------------------------- สามารถถอนเงินได้เท่าไร ครับ / คะ? 0
s-̌---n---̀t-o--ng---n-dâ--t--o-r----r-́p--á sa--man-to-t-on-nger-n-da-i-ta-o-rai-kra-p-ka- s-̌-m-n-t-̀---n-n-e-̶---a-i-t-̂---a---r-́---a- ---------------------------------------------- sǎ-man-tòt-on-nger̶n-dâi-tâo-rai-kráp-ká
Якія крэдытныя карткі можна выкарыстоўваць? ใ-้--ต--ครด-ตอ--ร-ด-บ้า- -ร---- ค-? ใช-บ-ตรเครด-ตอะไรได-บ-าง คร-บ / คะ? ใ-้-ั-ร-ค-ด-ต-ะ-ร-ด-บ-า- ค-ั- / ค-? ----------------------------------- ใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้าง ครับ / คะ? 0
c-á--b--t-k-----ì---̀-rai-d-̂i--a-n--krá--k-́ cha-i-ba-t-kray-di-t-a--rai-da-i-ba-ng-kra-p-ka- c-a-i-b-̀---r-y-d-̀---̀-r-i-d-̂---a-n---r-́---a- ------------------------------------------------ chái-bàt-kray-dìt-à-rai-dâi-bâng-kráp-ká

Ці ёсць універсальная граматыка?

Калі мы вывучаем нейкую мову, мы таксама вывучаем яе граматыку. У дзяцей, якія навучаюцца роднай мове, гэта адбываецца аўтаматычна. Яны не прымячаюць гэтага, але іх мозг вучыць шмат новых правілаў. Тым не менш, яны з самага пачатку вывучаюць родную мову правільна. Таму што існуе шмат моў, існуе шмат граматык. А ці існуе таксама і універсальная граматыка? Гэтае пытанне займае навукоўцаў ужо доўгі час. Новыя даследаванні могуць даць на гэта адказ. Таму што даследчыкі мозгу зрабілі цікавае адкрыццё. Яны папрасілі даследуемых вывучыць граматычныя правілы. Даследуемыя былі студэнтамі, якія вывучалі замежныя мовы. Яны вучылі або японскую, або італьянскую мову. Палова граматычных правілаў былі проста выдуманыя. Але даследуемыя гэтага не ведалі. Пасля заняткаў студэнтам паказалі сказы. Яны павінны былі вызначыць, ці правільныя гэтыя сказы. У той час, калі яны выконвалі гэта заданне, іх мозг аналізавалі. Гэта значыць, вучоныя вымяралі актыўнасць іх мозгу. Гэтак яны змаглі даследаваць тое, як мозг рэагіруе на сказы. І, здаецца, наш мозг распазнае граматыкі! Пры апрацоўцы мовы актывізуюцца пэўныя ўчасткі галаўнога мозгу. Сярод іх - цэнтр Брока. Ён знаходзіцца ў левым паўшар'і. Калі студэнты апрацоўвалі сапраўдныя правілы, ён быў вельмі актыўны. А пры апрацоўцы выдуманых правілаў яго актыўнасць, наадварот, значна зніжалася. Гэта значыць, што, верагодна, усе граматыкі маюць аднолькавую аснову. Тады яны бы ўсе былі заснаваныя на аднолькавых прынцыпах. І гэтыя прынцыпы былі б прыроджанымі.